សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការថែទាំប្រព័ន្ធជជែកកំសាន្ត

Feb 8, 2024

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការថែទាំប្រព័ន្ធជជែកកំសាន្ត

Feb 8, 2024

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការថែទាំប្រព័ន្ធជជែកកំសាន្ត

Feb 8, 2024

យើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកថា យើងខ្ញុំនឹងមានការថែទាំតាមកាលវិភាគសម្រាប់ប្រព័ន្ធជជែកកំសាន្ត របស់ AngkorChat នៅថ្ងៃទី 23 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5:30 ព្រឹក។ ការថែទាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយរយៈពេលប្រហែលមួយម៉ោង។

ក្នុងអំឡុងពេលនេះ, សេវាទាក់ទងជាមួយការជជែកកំសាន្ត នឹងមិនមាននោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  សេវាកម្មផ្សេងទៀតទាំងអស់នឹងបន្តដំណើរការជាធម្មតា។

ក្រុមការងារ AngkorChat Dev ប្ដេជ្ញាក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុត ហើយយើងតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍របស់លោកអ្នកជានិច្ច។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួលណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងផងដែរ។

យើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកថា យើងខ្ញុំនឹងមានការថែទាំតាមកាលវិភាគសម្រាប់ប្រព័ន្ធជជែកកំសាន្ត របស់ AngkorChat នៅថ្ងៃទី 23 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5:30 ព្រឹក។ ការថែទាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយរយៈពេលប្រហែលមួយម៉ោង។

ក្នុងអំឡុងពេលនេះ, សេវាទាក់ទងជាមួយការជជែកកំសាន្ត នឹងមិនមាននោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  សេវាកម្មផ្សេងទៀតទាំងអស់នឹងបន្តដំណើរការជាធម្មតា។

ក្រុមការងារ AngkorChat Dev ប្ដេជ្ញាក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុត ហើយយើងតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍របស់លោកអ្នកជានិច្ច។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួលណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងផងដែរ។

យើងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកថា យើងខ្ញុំនឹងមានការថែទាំតាមកាលវិភាគសម្រាប់ប្រព័ន្ធជជែកកំសាន្ត របស់ AngkorChat នៅថ្ងៃទី 23 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 ចាប់ពីម៉ោង 4:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 5:30 ព្រឹក។ ការថែទាំនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចំណាយរយៈពេលប្រហែលមួយម៉ោង។

ក្នុងអំឡុងពេលនេះ, សេវាទាក់ទងជាមួយការជជែកកំសាន្ត នឹងមិនមាននោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  សេវាកម្មផ្សេងទៀតទាំងអស់នឹងបន្តដំណើរការជាធម្មតា។

ក្រុមការងារ AngkorChat Dev ប្ដេជ្ញាក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុត ហើយយើងតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍របស់លោកអ្នកជានិច្ច។

យើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះភាពរអាក់រអួលណាមួយដែលអាចកើតមានឡើងផងដែរ។