គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការសេវាកម្មចល័ត AngkorGames

មាត្រា 1 (គោលការណ៍មូលដ្ឋាន)

 1. គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនេះមានគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មដោយរលូនដល់សមាជិក និងការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Digital Angkor Co., Ltd (តទៅនេះហៅថា "ក្រុមហ៊ុន") ។


 2. ក្រុមហ៊ុនសន្យាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធានាថា សមាជិកអាចប្រើ ប្រាស់សេវាកម្មដែលមានបានយ៉ាងល្អបំផុត ហើយសមាជិកគួរតែដឹងអំពីគោលការណ៍ ប្រតិបត្តិការ ដើម្បីជៀសវាងនូវគុណវិបត្តិណាមួយដែលអាចកើតមានឡើង។


 3. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ ហើយនឹងប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្តូរបែប នេះយ៉ាងហោចណាស់ 7ថ្ងៃ ជាមុន (ឬ 30ថ្ងៃ ជាមុន សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរដែលមិន អំណោយផល ឬមានសារៈសំខាន់ចំពោះសមាជិក) តាមរយៈ សេវាកម្មហ្គេម និងឆានែល ផ្លូវការ (AngkorChat)។


 4. បញ្ហាដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនេះ នឹងត្រូវបានដោះ ស្រាយដោយយោងទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន,  ច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ,  និងការអនុវត្តអាជីវកម្មទូទៅ។


មាត្រា 2 (សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក)

 1. សមាជិកមានសិទ្ធិទទួលបាននូវសេវាកម្មដោយរលូនពីក្រុមហ៊ុន ហើយមានលក្ខខណ្ឌមួយ ចំនួន ដែលពួកគេត្រូវអនុវត្តតាម។


 2. សមាជិកត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មហ្គេមរបស់ក្រុមហ៊ុន និងគោលការណ៍ ប្រតិបត្តិការនេះ ហើយការបំពានអាចបណ្តាលឱ្យមានការរឹតបន្តឹងទៅលើការប្រើប្រាស់ សេវាកម្មនេះផងដែរ។


 3. សមាជិកត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅពេលដែលចូលរួម ហើយក្រុមហ៊ុនមិនអាចការពារសម្រាប់ការខូចខាតដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់នូវព័ត៌ មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នរណាម្នាក់ ឬការចុះឈ្មោះព័ត៌មានមិនពិតនោះទេ។ ពួកគេក៏ទទួល ខុសត្រូវចំពោះបញ្ហានានាដែលកើតឡើង ពីការប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខុសនោះ ដែរ។


 4. សមាជិកមិនអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើ មាតិកានៃសេវាកម្មដែល គ្មានការយល់ព្រមជាមុនពីក្រុមហ៊ុននោះទេ។


 5. សមាជិកមិនអាចប្រើប្រាស់, ថតចម្លង, ផលិតឡើងវិញ, កែប្រែ, បកប្រែ, បោះពុម្ពផ្សាយ, ការចាក់ផ្សាយ, ឬបើមិនដូច្នេះទេ ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលទទួលបានពីសេវាកម្ម,  ហើយក៏ មិនផ្តល់វាទៅឱ្យអ្នកផ្សេងដោយគ្មានការយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុនជាមុននោះឡើយ។


 6. ប្រសិនបើសមាជិករកឃើញភាពងាយរងគ្រោះ (កំហុស, ការលួចគណនី, កម្មវិធីខុស ច្បាប់ ។ល។) កើតមានឡើងនៅក្នុងហ្គេម, ពួកគេត្រូវតែរាយការណ៍ និងជូនដំណឹងតាម រយៈសេវាកម្មអតិថិជន (ឧ. ការសាកសួរ 1:1) ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលរងនូវពិន័យដែល បានកំណត់ក្នុងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនេះ ប្រសិនបើពួកគេកេងប្រវ័ញ្ច ឬធ្វើការចែក រំលែកទាំងអស់នេះសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន។


 7. សមាជិកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើង ពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី ដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ជាផ្លូវការពីក្រុមហ៊ុន។


 8. ប្រសិនបើសមាជិកជួបប្រទះការប្រព្រឹត្តិដោយអយុត្តិធម៌ ឬមានបញ្ហាក្នុងអំឡុងពេលប្រើ ប្រាស់សេវាកម្ម, ពួកគេអាចសាកសួរ និងស្នើសុំការកែតម្រូវតាមរយៈឆានែលផ្លូវការរបស់ ក្រុមហ៊ុន ដូចជាធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់សេវាកម្មអតិថិជនជាដើម។


 9. សមាជិកអាចធ្វើការសាកសួរទាក់ទងនឹងសេវាកម្មតាមរយៈមធ្យោបាយដូចខាងក្រោម៖

  • ការសាកសួរសេវាកម្មអតិថិជនក្នុងហ្គេម 1:1


 10. ក្រុមហ៊ុននឹងឆ្លើយតបដោយស្មោះចំពោះការសាកសួរ និងការផ្ដល់នូវមតិយោបល់របស់ អតិថិជន ប៉ុន្តែសូមអធ្យាស្រ័យចំពោះការឆ្លើយតបដែលអាចនឹងមានការពន្យារពេល អាស្រ័យលើបរិមាណ និងខ្លឹមសារនៃការសាកសួរដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបាន។


មាត្រា 3 (ការគ្រប់គ្រងគណនី)

 1. សមាជិកត្រូវគ្រប់គ្រងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់។


 2. សមាជិកអាចការពារព័ត៌មានរបស់ពួកគេពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត, ដូចជា ការលួចយកគណនី, ដោយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់ក្នុងគណនីរបស់ពួកគេទៀងទាត់។


 3. ការចែករំលែក, ការជួញដូរ, ឬការផ្ទេរទិន្នន័យហ្គេម (គណនី និងវត្ថុ) តាមរយៈវិធីសាស្ត្រ មិនប្រក្រតី មិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ទេ,  ហើយភ្នាក់ងារជំនួយមិនអាចផ្តល់ជូនសម្រាប់ បញ្ហា (ឧ. ការក្លែងបន្លំ, ការលួចគណនី) ដែលកើតឡើងពីសកម្មភាពបែបនេះទេ។


 4. ការប៉ុនប៉ងជួញដូរទិន្នន័យហ្គេម (គណនី និងវត្ថុ) ជាមួយអ្នកដទៃជាសាច់ប្រាក់ ឬទំនិញ អាចបណ្តាលឱ្យមានការដកហូតសិទ្ធិសេវាកម្ម, ហើយភ្នាក់ងារជំនួយមិនអាចផ្តល់ជូន សម្រាប់បញ្ហាដែលកើតឡើងពីសកម្មភាពបែបនេះទេ។ លើសពីនេះ,  ទំនួលខុសត្រូវទាំង អស់សម្រាប់បញ្ហាដែលកើតមានឡើងពីការចែករំលែកគណនី ឬប្រតិបត្តិការជាសាច់ ប្រាក់/ទំនិញ គឺស្ថិតនៅលើបុគ្គលដែលបានចុះឈ្មោះគណនី ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ។


 5. សកម្មភាពលួចយកលេខទូរស័ព្ទ, គណនី។ល។ របស់ភាគីទីបី,  អាចប្រឈមនឹងការកាត់ ពិន័យតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។


 6. "ក្រុមហ៊ុន" មិនធ្វើការស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចជាព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន) ពីអតិថិជន នោះទេ។ សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះ ការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយបុគ្គល ក្លែងបន្លំជាប្រតិបត្តិករ ឬជាមន្ត្រីរបស់ក្រុមហ៊ុន។

 

មាត្រា 4 (វិធានការរឹតបន្តឹងក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្រាប់សមាជិកដែលរំខានដល់ដំណើរការហ្គេម ឬចូលរួមក្នុងអាកប្បកិរិយាដែលប៉ះពាល់ដល់សីលធម៌ និងទំនៀមទម្លាប់ សាធារណៈ ដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដោយរលូនដល់អតិថិជន។


 2. ប្រសិនបើអ្នកបំពានលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិ ការ អ្នកអាចត្រូវបានដាក់កម្រិតក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ហើយក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹង ដល់សមាជិកមុនពេលចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ក្នុងករណី ដែលត្រូវចាត់វិធានការជាបន្ទាន់, ការជូនដំណឹងនេះ អាចត្រូវបានធ្វើឡើងនៅពេល ក្រោយ។


 3. លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម យោងទៅតាមគោល ការណ៍ប្រតិបត្តិការ អនុវត្តតាមស្ដង់ដារដាក់ពិន័យ។

 


<គំនូសតាងស្តង់ដារនៃការដាក់ពិន័យ>

 

ប្រភេទ៖ ការប្រើប្រាស់ភាសាមិនសមរម្យ (អាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យ)

ខ្លឹមសារ៖

 • ការប្រើប្រាស់ភាសាមិនសមរម្យ រួមមានពាក្យអសុរស, ការប្រើពាក្យប្រមាថ, ឬពាក្យជេរ ប្រមាថ, ពាក្យអាសអាភាស ឬសកម្មភាពដែលបង្កឱ្យមានការអាម៉ាស់ផ្លូវភេទ, ការប្រមាថ ឬមតិមើលងាយទៅកាន់តំបន់ជាក់លាក់ណាមួយ, សាសនា, ពូជសាសន៍, ពិការភាព, ការ គំរាមកំហែង ឬការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋានលើអ្នកដ៏ទៃ, ផ្ញើសារឥតបានការលើ ខ្លឹមសារដដែលៗម្តងហើយម្តងទៀត, និងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលបង្កឱ្យមានភាព មិនប្រក្រតី ឬការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្នកដទៃ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។

 • ចំណាំ៖ សកម្មភាពនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងដោយគ្មានការព្រមានជាមុនទេ សម្រាប់ការប្រើ ប្រាស់ភាសាដែលមិនសមរម្យទាំងនេះ។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1- ផ្អាក 3ថ្ងៃ, លើកទី2 - ផ្អាក 7ថ្ងៃ, លើកទី3 - ផ្អាក 15ថ្ងៃ, លើកទី4 - ផ្អាក 30ថ្ងៃ


ប្រភេទ៖ ការប្រើប្រាស់ឈ្មោះមិនសមរម្យ

ខ្លឹមសារ៖

 • ការប្រើឈ្មោះមិនសមរម្យ សំដៅលើទង្វើនៃការប្រើប្រាស់ឈ្មោះណាមួយដែលស្ថិតនៅ ក្រោមឧទាហរណ៍ដែលមានរៀបរាប់ក្នុងមាត្រា5 ចំណុចទី2 នៃគោលការណ៍ដាក់ឈ្មោះ។

 • ចំណាំ៖ នៅពេលមានការរាវរក/ការរាយការណ៍ អំពីការប្រើប្រាស់ឈ្មោះមិនសមរម្យនេះ, ការចូលទៅប្រើតួអក្សរអាចត្រូវបានរឹតបន្តឹងជាបណ្តោះអាសន្ន, ហើយការប្តូរឈ្មោះអាច ត្រូវបានអនុវត្ត ផងដែរ។

 • ការប្រើ​ឈ្មោះ​មិន​សមរម្យ​ម្តង​ហើយ​ម្តង​ទៀត​ អាច​នឹង​បណ្តាល​ឱ្យ​មាន​ពិន័យ​ដែល​អនុ វត្ត​ចំពោះ "ការប្រើប្រាស់នូវ​ភាសា​មិន​សមរម្យ" បែបនេះកើតឡើង។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី 1 - ធ្វើការព្រមាន, លើកទី2 - ផ្អាក 3ថ្ងៃ, លើកទី3 - ផ្អាក 7ថ្ងៃ, លើកទី4 - ផ្អាក 15ថ្ងៃ

 

ប្រភេទ៖ ការជួញដូរ ប្រាក់-ពិតប្រាកដ (រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម)

ខ្លឹមសារ៖

 • ការជួញដូរ ប្រាក់-ពិតប្រាកដ សំដៅលើការប៉ុនប៉ង ឬសកម្មភាពដើម្បីរកប្រាក់ពីទិន្នន័យ ហ្គេម ដូចជាគណនី និងវត្ថុហ្គេម, ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរួមមានទាំងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង ប្រូហ្វាលហ្គេម/ជីវវិទ្យា, ការជួញដូរនៅ ក្នុង-ហ្គេម សម្រាប់សាច់ប្រាក់/ទំនិញ,  ការផ្សាយ ពាណិជ្ជកម្មដោយចេតនាពីប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងហ្គេម, និងការប្រគល់ គណនី/តួអង្គ សម្រាប់ តម្លើង-កម្រិតហ្គេម ជាថ្នូរនឹងទំនិញ ឬសេវាកម្មពិតនៅខាងក្រៅ។

 • ចំណាំ៖ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញនឹងនាំឱ្យមាន 'ការដាក់កម្រិតលើ សេវាកម្មជាអចិន្រ្តៃយ៍' ពីកំហុសដំបូង។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាក 3ថ្ងៃ, លើកទី2 - ផ្អាក 15ថ្ងៃ, លើកទី3 - ផ្អាក 30ថ្ងៃ, លើកទី4 - ផ្អាកជាអចិន្ត្រៃយ៍

 

ប្រភេទ៖ ការចូលទៅរំខាននៅក្នុងដំណើរការហ្គេម

ខ្លឹមសារ៖

 • ការចូលទៅរំខានដល់ដំណើរការហ្គេម រួមមានការកេងប្រវ័ញ្ចប្រព័ន្ធហ្គេមដើម្បីរារាំងដំណើរ ការហ្គេមប្រក្រតីរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត, បង្កគ្រោះថ្នាក់ម្តងហើយម្តងទៀត ដល់អ្នក លេងហ្គេមផ្សេងទៀត, និងបង្កការខូចខាតដោយចេតនាដល់បទពិសោធន៍របស់អ្នកលេង ហ្គេមដទៃទៀត។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ធ្វើការព្រមាន, លើកទី2 - ផ្អាក 3ថ្ងៃ, លើកទី3 - ផ្អាក 7ថ្ងៃ, លើកទី4 - ផ្អាក 30ថ្ងៃ

 

ប្រភេទ៖ ការរំខាននៃសេវាប្រតិបត្តិការ

មាតិកា៖

 • ការរំខានដល់សេវាប្រតិបត្តិការរួមមាន ការពន្យារពេលប្រក្រតី ដល់សេវាកម្មអតិថិជនជា មួយនឹងរបាយការណ៍មិនពិត, ការរាយការណ៍មិនពិតអំពីអតិថិជនផ្សេងទៀត,  រាយការណ៍ មិនពិតអំពីការលួចគណនី, ការបញ្ជូនសំណួរពាក់ព័ន្ធ នឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទ,  បង្កើន ចំណង់ផ្លូវភេទ, ឬការប្រើពាក្យអសុរសឥតឈប់ឈរ,  ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិត ដែល មិនបានប្រកាស, និងសកម្មភាពទាំងអស់ដែលជំរុញដល់ការលេងជាល្បែងស៊ីសងនៅក្នុង ហ្គេម។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាក 1ថ្ងៃ, លើកទី2 - ផ្អាក 3ថ្ងៃ, លើកទី3 - ផ្អាក 15ថ្ងៃ, លើកទី4 - ផ្អាក 30ថ្ងៃ

 

ប្រភេទ៖ ការលួចយកគណនី

ខ្លឹមសារ៖

 • ការលួចយកគណនីសំដៅលើការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អតិថិជនផ្សេងទៀត, ការទទួល បានដោយបំពាន នូវទំនិញ និងរូបិយប័ណ្ណរបស់អតិថិជនផ្សេង,  ការចូលរួមក្នុងការលួច យកគណនីដោយចេតនា, និងការបង់ប្រាក់ដែលគ្មានការអនុញ្ញាតដោយប្រើប័ណ្ណឥណ ទានរបស់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត ដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនឯង។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាកជាអចិន្រ្តៃយ៍

 

ប្រភេទ៖ ការរំលោភបំពាន/ការកេងប្រវ័ញ្ច

ខ្លឹមសារ៖

 • ការរំលោភបំពាន/ការកេងប្រវ័ញ្ច សំដៅលើការកេងប្រវ័ញ្ចប្រព័ន្ធនៅក្នុង-ហ្គេម ដើម្បីផល ប្រយោជន៍អយុត្តិធម៌, ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អតិថិជនផ្សេងទៀតតាមរយៈវិធីសាស្ត្រមិន ប្រក្រតី,  ការប្រើកំហុសដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញ និងប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាព ឬប្រព័ន្ធនៃ ហ្គេម, និងការឃុបឃិតគ្នា ឬរៀបចំប្រព័ន្ធហ្គេម ឬលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ជាមួយអតិថិជន ផ្សេងទៀត។

 • ចំណាំ៖ ការរកឃើញ និងមិនរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពាន ឬកេងប្រវ័ញ្ចប្រព័ន្ធក៏អាច បណ្តាលឱ្យមានការដាក់ពិន័យផងដែរ។ ការលេងហ្គេមដែលខុសពីប្រក្រតី អាចនាំឱ្យមាន ការរឹតបន្តឹងដល់ការចូលប្រើគណនីជាបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេត។ ប្រសិនបើ មានករណីធ្ងន់ធ្ងរ, 'ការរឹតបន្តឹងសេវាកម្មជាអចិន្ត្រៃយ៍' អាចត្រូវបានអនុវត្តចាប់តាំងពីមាន កំហុសជាលើកដំបូងផងដែរ។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាក 15ថ្ងៃ, លើកទី2 - ផ្អាកជាអចិន្ត្រៃយ៍

 

ប្រភេទ៖ ការប្រើប្រាស់ និងការចែកចាយនូវកម្មវិធីខុសច្បាប់

ខ្លឹមសារ៖

 • ការប្រើប្រាស់ និងការចែកចាយកម្មវិធីខុសច្បាប់ រួមមានការប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលគ្មានការ អនុញ្ញាត ដែលធ្វើឱ្យគាំងសើវើ, ការប្រើប្រាស់ ឬចែកចាយកម្មវិធីដែលមិនបានអនុម័ត ដើម្បីចែករំលែកជាមួយអតិថិជនផ្សេងទៀត, និងការកែប្រែ/ផ្លាស់ប្តូរ ប្រព័ន្ធហ្គេមតាម រយៈវិធីសាស្ត្រមិនប្រក្រតី។

 • ចំណាំ៖ កម្មវិធីខុសច្បាប់សំដៅលើកម្មវិធីទាំងអស់ដែលមិនបានអនុម័តពីក្រុមហ៊ុន ហើយ បើកដំណើរការមិនប្រក្រតីនៅក្នុងហ្គេម ដែលក្រៅពីដំណើរការជាធម្មតាដែលមាននៅក្នុង ហ្គេម។ ការប្រើប្រាស់កម្មវិធីបែបនេះ អាចបណ្តាលឱ្យមានការរឹតបន្តឹងក្នុងការចូលលេង ហ្គេមផងដែរ។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាកជាអចិន្រ្តៃយ៍

 

ប្រភេទ៖ ការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ខ្លឹមសារ៖

 • ការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសំដៅទៅលើសកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ ខ្លួនរបស់នរណាម្នាក់។

 • ប្រសិនបើមានករណីធ្ងន់ធ្ងរ, ក្រុមហ៊ុនអាចស្នើសុំការស៊ើបអង្កេតពីអាជ្ញាធរផ្នែកច្បាប់ ដោយផ្ទាល់។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាកជាអចិន្រ្តៃយ៍

 

ប្រភេទ៖ ដំណើរការហ្គេមមិនប្រក្រតី

ខ្លឹមសារ៖

 • ដំណើរការហ្គេមមិនប្រក្រតី រួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពក្បួនលេងហ្គេមលើសពីប្រតិបត្តិការ,  ប្រើប្រាស់មុខងារម៉ាក្រូដែលមិនបានផ្ដល់ឱ្យ ឬស្រដៀង នឹងប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាពហ្គេម ឬអតិថិជនផ្សេងទៀត។

 • ការចែករំលែកវិធីសាស្រ្តនៃដំណើរការហ្គេមមិនប្រក្រតី ក៏អាចបណ្តាលឱ្យមានការដាក់ ពិន័យផងដែរ។ កំណត់ត្រាហ្គេមក្រៅពីប្រព័ន្ធប៉ារ៉ាម៉ែត្រប្រក្រតី អាចនាំឱ្យមានការដាក់ ពិន័យដោយមិនគិតពីចេតនា។ ទ្រព្យសម្បត្តិដែលទទួលបានតាមរយៈដំណើរការ មិនប្រ ក្រតីទាំងនេះ អាចត្រូវបានដកហូតយកវិញ ឬព័ត៌មានហ្គេមត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុង។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាកជាអចិន្រ្តៃយ៍

 

ប្រភេទ៖ ប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្រ្ត

ខ្លឹមសារ៖

 • ប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្រ្តនេះសំដៅលើការរៀបចំ, ការប្រើប្រាស់សមូហភាព ឬការប៉ុនប៉ង ប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្គេមដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញតាមរយៈការទិញ, ការផ្ទេរ, ឬការរក ប្រាក់ពីហ្គេម, ប្រើប្រាស់គណនីច្រើននៅលើឧបករណ៍តែមួយ ឬពីជួរ IP ដែលនៅជាប់គ្នា, មានសណ្ឋានជាល្បែងស៊ីសង, ប្រើប្រាស់កម្មវិធីខុសច្បាប់ ឬការប្រមូលវត្ថុនៅក្នុងគណនី ជាក់លាក់ណាមួយ។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាកជាអចិន្រ្តៃយ៍

 

ប្រភេទ៖ ការក្លែងបន្លំជាប្រតិបត្តិករ (រួមទាំងក្លែងបន្លំជាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន)

ខ្លឹមសារ៖

 • ការក្លែងខ្លួនជាប្រតិបត្តិករដើម្បីបញ្ឆោតអ្នកដទៃ ដោយប្រើ blogs/រូបភាព មិនពិត ដើម្បីក្លែង បន្លំជាក្រុមប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាក 15ថ្ងៃ, លើកទី2 - ផ្អាកជាអចិន្ត្រៃយ៍

 

ប្រភេទ៖ ការក្លែងបន្លំ (រួមទាំងការប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ)

ខ្លឹមសារ៖

 • ការក្លែងបន្លំ ឬការប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ សំដៅលើការបញ្ឆោតអ្នកដទៃដើម្បី ឬប៉ុនប៉ងបញ្ឆោត ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយអយុត្តិធម៌នៅក្នុងហ្គេម។ ខណៈពេលដែលគណនី ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការក្លែងបន្លំផ្ទាល់ខ្លួនប្រហែលជាមិនអាចយកមកវិញបាន, ហើយគណនីដែលបំពានលើនេះអាចត្រូវបានដាក់ពិន័យ។ ប្រសិនបើមានករណីធ្ងន់ធ្ងរ, សកម្មភាពផ្លូវច្បាប់អាចត្រូវបានស្នើសុំផងដែរ។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាក 15ថ្ងៃ, លើកទី2 - ផ្អាកជាអចិន្ត្រៃយ៍

 

ប្រភេទ៖ ការបំពានលើប្រព័ន្ធទូទាត់

ខ្លឹមសារ៖

 • ការរំលោភបំពានលើប្រព័ន្ធទូទាត់រួមមាន ការបំពានលើការបង្វិលសងប្រាក់វិញ ឬដំណើរ ការលុបចោលការទូទាត់នៃហាងទីផ្សារបើកចំហ និងការផ្សព្វផ្សាយ/ការចែករំលែក នូវការ អនុវត្តកិច្ចបំពានបែបនេះ។

 • ការលុបចោលនូវការទូទាត់គួរតែដំណើរការតាមនីតិវិធីជាធម្មតា ទៅតាមរយៈពេលនៃការ សាកសួរ 1:1 ។ ប្រសិនបើមានករណីធ្ងន់ធ្ងរ, សកម្មភាពផ្លូវច្បាប់អាចត្រូវបានស្នើសុំផង ដែរ។

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ផ្អាកជាអចិន្រ្តៃយ៍

 

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់ពិន័យខ្លាំងជាងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ក្នុងតារាងស្ដង់ដារពិន័យទាំងនេះ ដោយអាស្រ័យលើស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពាននូវគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ និងលក្ខ ខណ្ឌទាំងនេះ ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់លើសេវាកម្មផងដែរ។


 2. ទោះបីជាមានស្ថានភាពណាមួយមិនត្រូវបានរៀបរាប់ក្នុងតារាងស្ដង់ដារនៃការដាក់ពិន័យខាងលើក៏ដោយ អោយតែជាសកម្មភាពដែលបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬច្បាប់ដែល ពាក់ព័ន្ធអាចត្រូវបានដាក់ពិន័យ ដោយយោងទៅតាមករណីធ្ងន់ធ្ងរនៃស្ថានភាពនីមួយៗ ផងដែរ។


 3. ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មត្រូវបានដាក់កម្រិត អ្នកអាចដាក់ស្នើសុំការជំទាស់តាម រយៈនីតិវិធី ដែលបានបញ្ជាក់នៅខាងក្រោម ក្នុងរយៈពេល 14ថ្ងៃ ចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលការ ដាក់កម្រិតនេះ បានអនុវត្ត៖

 • 1: 1 ការសាកសួរ ឬសេវាកម្មអ៊ីម៉ែលសម្រាប់ហ្គេមនីមួយៗ។

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់កម្រិតគណនីជាបណ្តោះអាសន្នរហូតដល់ 7ថ្ងៃ ដោយមិនចាំបាច់ជូន ដំណឹងជាមុននោះទេ ក្នុងករណីចាំបាច់ដែលត្រូវការ ត្រួតពិនិត្យ ស្វែងរកការពិត-ជាបន្ទាន់, ដូចជាការផ្ទៀងផ្ទាត់កំហុស, ការខូចខាតជាក់លាក់,  ឬការបំពានគោលការណ៍, ហើយ បន្ទាប់មកអាចលុបចោលការដាក់កម្រិតនេះ ឬបំប្លែងវាទៅជាប្រភេទផ្សេងៗ នៃការដាក់ កម្រិតទាំងនេះផងដែរ។

 

មាត្រា 5 (គោលការណ៍ដាក់ឈ្មោះ)

 1. គោលការណ៍ដាក់ឈ្មោះអនុវត្តស្មើៗគ្នាចំពោះឈ្មោះទាំងអស់ដែលបានជ្រើសរើសដោយអតិថិជននៅក្នុងហ្គេម រួមទាំងឈ្មោះតួអង្គ, ឈ្មោះហៅក្រៅ, ឈ្មោះបុព្វបុរស ។ល។


 2. សមាជិកមានសេរីភាពក្នុងការប្រើឈ្មោះតួអង្គ, ឈ្មោះហៅក្រៅ, ឈ្មោះបុព្វបុរស ។ល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់ឈ្មោះដែលស្ថិតនៅក្រោមប្រភេទខាង ក្រោមត្រូវបានរកឃើញ, ពួកគេអាចត្រូវបានរឹតបន្តឹង ឬផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការព្រមានជា មុននោះទេ,  ហើយក្រុមហ៊ុនអាចចាត់វិធានការចាំបាច់ភ្លាមៗផងដែរ។

  ※ ជំនួយមិនអាច ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ការរអាក់រអួលដែលបណ្តាលមកពីហេតុផលទាំងនេះទេ។

 • ឈ្មោះដែលអាចបង្កឱ្យមានភាពប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃ

 • ឈ្មោះដែលមានពាក្យអសុរស, ពាក្យប្រមាថ, ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, ឬខ្លឹមសារនៃការផ្តល់ យោបល់

 • ឈ្មោះដែលមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ ឬផ្លូវភេទ (អាសអាភាស)

 • ឈ្មោះដែលប្រឆាំងនឹងសង្គម, បង្អាប់ចំពោះសាសនា, ឬក្រុមជាក់លាក់ណាមួយ,  បំពាន ច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ, ឬពិបាកទទួលយកក្នុងបទដ្ឋានសង្គម

 • ឈ្មោះដែលទាក់ទងជាមួយ ឬមានបំណងក្លែងបន្លំ, ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន, ឈ្មោះហ្គេម, ដែលជា ប្រភពដើមរបស់វា

 • ឈ្មោះនៃគណនីដែលអាចជំរុញឱ្យមានការជួញដូរប្រាក់ពិតប្រាកដ, វត្ថុ, ឬទិន្នន័យហ្គេម ផ្សេងទៀត

 • ឈ្មោះ​ដែល​អាចធ្វើឱ្យ​គេយល់​ច្រឡំ ឬ​ស្នើ​ឱ្យ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​ប្រតិបត្តិករ, អ្នក​ជំនួយ, GMs ជាដើម។ល។

 • ឈ្មោះដែលអាចរំលោភបំពានលើពាណិជ្ជសញ្ញា ឬបំពានដល់ការរក្សាសិទ្ធិ របស់ភាគីទីបី

 

មាត្រា 6 (គោលការណ៍ស្តារទិន្នន័យឡើងវិញ)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចទាញយកទិន្នន័យហ្គេមដែលបាត់ ឬផ្លាស់ប្តូរ (គណនី, វត្ថុ ។ល។) ដោយសារ កំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុន (ដូចជាកំហុសខាងបច្ចេកទេស) ក្នុងវិសាលភាពដែលទិន្នន័យ និង ព័ត៌មានអាចត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈទិន្នន័យទាំងនោះ។


 2. សមាជិកត្រូវដាក់សំណើរនូវការស្តារទិន្នន័យឡើងវិញនេះតាមរយៈការ​សាកសួរ 1:1 ឬវិធី សាស្ត្រដែលបានកំណត់ផ្សេងទៀតក្នុងរយៈពេល 7ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលបញ្ហាបានកើតឡើង ដើម្បីឱ្យការស្តារទិន្នន័យឡើងវិញនេះអាចដំណើការទៅបាន។


 3. ជំនួយក្នុងការស្តារទិន្នន័យឡើងវិញមិនមានទេ នៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

 • ប្រសិនបើលើសពី 7ថ្ងៃ បានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីពេលដែលបញ្ហាបានកើតឡើង។

 • ប្រសិនបើសំណើត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈគណនីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកដែលជួបប្រទះនូវបញ្ហានេះ។

 • ប្រសិនបើបញ្ហាកើតឡើងដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិក ឬការខកខានក្នុងការយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ, ការជូនដំណឹងដែលបានប្រកាស។ល។

 • ចំពោះការខាតបង់ដែលកើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្គេមជាប្រក្រតី និងមាតិ កា។

 • ចំពោះការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំផ្ទាល់ខ្លួនរវាងបុគ្គល។ ទោះជាយ៉ាងណា ក៏ដោយ, ដើម្បីការពារ ពីការខូចខាតបន្ថែមទៀត គណនីដែលបំពានអាចត្រូវបានធ្វើការ ស៊ើបអង្កេត និងដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយផ្អែកលើស្តង់ដារពិន័យ។

 • ប្រសិនបើវាពាក់ព័ន្ធនឹងទិន្នន័យ ឬស្ថានភាពដែលមិនមាននៅក្នុងហ្គេម ឬប្រសិនបើគោល ដៅកំណត់ត្រាផ្ទៀងផ្ទាត់តាមរយៈទិន្នន័យមិនអាចទៅរួច។

 • ប្រសិនបើគណនីត្រូវបានបិទជាធម្មតា តាមរយៈនីតិវិធី និងដំណើរការទូទៅ។

 • ប្រសិនបើព័ត៌មានគណនីត្រូវបានបាត់បង់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អតិថិ ជន ដោយមិនបានភ្ជាប់វា ហើយបន្ទាប់មក មានការបាត់បង់ឧបករណ៍,  ធ្វើការកំណត់ឧប ករណ៍ឡើងវិញ, ឬលុបចោល cache និងទិន្នន័យ។

 • សម្រាប់ហេតុផលផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ជាក់នៅខាងក្រោម "ជាការបដិសេធរបស់ក្រុម ហ៊ុន" នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 1. ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មហ្គេមដោយរលូន, ក្រុមហ៊ុនអាចមានការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្ម (រួមទាំងការ កែប្រែ, ការប្តូរ, ការលុបចោលតួអង្គ និងវត្ថុ, ព័ត៌មានមាតិកា) ទៅតាមតម្រូវការសម្រាប់ ប្រតិបត្តិការ, ហេតុផលបច្ចេកទេស ឬសមតុល្យ ហើយនឹងមានការប្រកាសអំពីការផ្លាស់ ប្តូរបែបនេះនៅក្នុងសេវាកម្មហ្គេមជាមុនផងដែរ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ការ ផ្លាស់ប្តូរនេះអាចត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងជាមុននោះទេ ក្នុង ករណីជួសជុលកំហុស, ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាន់, ការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនសំខាន់, កំហុសពី ឧបករណ៍សើវើ, មានបញ្ហាសុវត្ថិភាពជាបន្ទាន់ ឬកាលៈទេសៈផ្សេងទៀតដែលមិនអាច ជៀសបាន។ គ្មានការស្តារទិន្នន័យឡើងវិញត្រូវបានផ្តល់ជូនទេ ក្នុងស្ថានភាពទាំងនេះ។

  

មាត្រា 7 (ជម្លោះរវាងអតិថិជននៅក្នុងហ្គេម)

 1. ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើអន្តរាគមន៍ ឬធ្វើសកម្មភាពក្នុងជម្លោះដែលកើតឡើងរវាងសមាជិកក្នុង អំឡុងពេលលេងហ្គេមនោះទេ។


 2. ទោះបីជាវិវាទឯកជនក៏ដោយ, ប្រសិនបើវាបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ សមាជិកផ្សេងទៀតដែល មិនបានបញ្ជាក់, ការដាក់ពិន័យអាចនឹងត្រូវធ្វើឡើង។


 3. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ថាវិវាទរវាងសមាជិករំខានដល់ការបញ្ជាហ្គេម ឬបំពានលើច្បាប់ ។ល។ វានឹងឆ្លើយតបភ្លាមៗតាមគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនេះ ឬបទបញ្ជា និងបទដ្ឋានទូ ទៅ ដើម្បីការពារដល់សមាជិកដែលល្អ និងគោរពតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន។

 

 មាត្រា 8 (គោលការណ៍​ប្រតិបត្តិការ​សហគមន៍)

 1. ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាម "គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការសហគមន៍" ដែលបានបង្កើតឡើងដាច់ ដោយឡែកទាក់ទងទៅនឹងសហគមន៍។


 2. ក្រុមហ៊ុនប្រកាសអំពីខ្លឹមសារនៃ "គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការសហគមន៍" នៅក្នុងសហគមន៍ ហ្គេមនីមួយៗ។

  

មាត្រា 9 (គោលការណ៍ស្តីពីការ ការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ និងការជ្រៀតជ្រែកការងារ)

 1. នៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តការសាកសួរសេវាកម្ម, ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការព្រមាន, ចាត់វិធានការ រឹតបន្តឹងការលេងហ្គេម, និងកំណត់ ឬបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់ ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ និងដើម្បីធានាបាននូវប្រតិបត្តិការសេវាកម្មឱ្យមានភាពរលូនដូចខាង ក្រោម៖

ប្រភេទ៖ ការប្រើប្រាស់ភាសាមិនសមរម្យ (អាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យ)

ខ្លឹមសារ៖

 • "ការរំលោភលើសិទ្ធិរបស់អ្នក​ប្រឹក្សា​យោបល់ និងការជ្រៀតជ្រែកការងារ" រួមមាន សកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

  • ការប្រើពាក្យអសុរស, ពាក្យអាសអាភាស, ការវាយប្រហារផ្ទាល់ខ្លួន, ការ បៀតបៀនផ្លូវភេទ, ឬការបង្ហាញពីការគំរាមកំហែងលើប្រធានបទដែលមិន ទាក់ទងនឹងហ្គេម ក្នុងកំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់។

  • បន្តប្រើពាក្យអសុរស, ពាក្យអាសអាភាស​, ការវាយប្រហារផ្ទាល់ខ្លួន ការ បៀតបៀនផ្លូវភេទ ឬបង្ហាញនូវការគំរាមកំហែងក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះ យោបល់។

  • ការផ្ញើរូបភាព, វីដេអូ, ឬតំណភ្ជាប់ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការអាម៉ាស់ផ្លូវ ភេទ ឬស្អប់ខ្ពើម ក្នុងអំឡុងពេលពិគ្រោះយោបល់។

  • ស្នើសុំការប្រជុំផ្ទាល់ខ្លួន ឬបង្កើតរឿងកំប្លែងអាសអាភាសក្នុងអំឡុងពេល ពិគ្រោះយោបល់។

  • ទាមទារការពិគ្រោះយោបល់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងស្ថានភាពដែលការណែនាំ បន្ថែមមិនអាចធ្វើទៅបាន ឬមាតិកាខ្លួនឯងមិនអាចផ្តល់នូវដំបូន្មានបាន ដូច្នេះវាធ្វើឱ្យមានការជ្រៀតជ្រែកដល់ការងារផងដែរ។


 • ចំណាំ៖ ការពិគ្រោះយោបល់រួមមាន "ការសាកសួរ 1:1, ការប្រឹក្សាយោបល់តាមទូរស័ព្ទ, និងការប្រឹក្សាយោបល់ទល់មុខគ្នា។"

 • ការសាកសួរដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអាកប្បកិរិយាខាងលើ នឹងមានដំណើរការជាប្រក្រតី ដោយគ្មានភាពរអាក់រអួល។

 • ប្រយោគនេះត្រូវបានបន្ថែមដោយអនុលោមតាមមាត្រា26 ចំណុចទី2 នៃច្បាប់ស្តីពី សុវត្ថិភាពឧស្សាហកម្ម និងសុខភាព ដែលកំណត់វិធានការ ការពារផ្លូវចិត្តសម្រាប់កម្ម ករនិយោជិតទាំងអស់។

   

រយៈពេលដាក់ពិន័យ (ថ្ងៃ)៖ លើកទី1 - ធ្វើការព្រមាន ឬការបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់, លើកទី2 - ផ្អាក 3ថ្ងៃ, លើកទី3 - ផ្អាក 7ថ្ងៃ, លើកទី4 - ផ្អាក 15ថ្ងៃ

 

 1. នៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរនៃការរំលោភសិទ្ធិទៅលើអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ឬការជ្រៀតជ្រែកក្នុងការ ងារ, ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ចប់នូវការពិគ្រោះយោបល់ ឬដាក់កម្រិតទៅលើការលេងហ្គេមដោយ មិនមានការព្រមានជាមុននោះទេ ហើយមានការដាក់ពិន័យបន្ថែមផងដែរ។

 

បញ្ជាក់បន្ថែមពីការផ្តល់ជូន គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តចាប់ពី

ថ្ងៃទី 8 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024 នេះតទៅ។