គោលការណ៍ភាពឯកជនរបស់ AngkorPoint

មាត្រា 1 (គោលបំណង និងធាតុផ្សំនៃដំណើរការព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន)

 1. ក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មាន  (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់អប្បបរមាដែលត្រូវការសម្រាប់ផ្តល់ សេវា តាមចំណាត់ថ្នាក់ដូចខាងក្រោម៖

  1. ព័ត៌មានចាំបាច់៖ ព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់អនុវត្តមុខងារជាមូលដ្ឋាននៃសេវាកម្ម។

  2. ព័ត៌មានជាជម្រើស៖ ព័ត៌មានបន្ថែមដែលប្រមូលបានដើម្បីផ្តល់ជូននូវសេវាកម្ម ឯកទេសបន្ថែមទៀត (គ្មានការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទេ ប្រសិនបើ ព័ត៌មានជម្រើសមិនត្រូវបានផ្តល់ឱ្យ)។


 2. ក្រុមហ៊ុនមិនប្រមូលព័ត៌មាន  (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារដែលមានអាយុក្រោម 12ឆ្នាំ នោះឡើយ។


 3. គោលបំណង និងធាតុនៃដំណើរការព័ត៌មាន  (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនតាមការប្រើប្រាស់សេវា កម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមានដូចខាងក្រោម៖

 

<គោលបំណងដំណើរការ និងធាតុផ្សំនៃព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន >

គោលបំណងទូទៅ៖

 • គោលបំណង៖ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន, ការចុះឈ្មោះសមាជិកភាព,  ការផ្ទៀង ផ្ទាត់ដោយខ្លួនឯង និងដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់, ការសន្និដ្ឋាននៃកិច្ចសន្យា, ការថែទាំ,  ការ អនុវត្ត, ការគ្រប់គ្រង, ការកែលម្អ, ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់,  ការស៊ើបអង្កេត គ្រោះថ្នាក់, ការពិគ្រោះយោបល់, និងការដោះស្រាយបណ្តឹង/ជម្លោះ,  ការរក្សាទុកកំណត់ ត្រា, និងការអនុវត្តន៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់លើអតិថិជន។

 • ការប្រើប្រាស់៖ សេវាកម្មដែលប្រើប្រាស់តាមរយៈវេទិកា AngkorPay (ពិន្ទុ, ការផ្ទេរប្រាក់, ការទូទាត់, សមាជិកភាព, វិក្កយបត្រ, ឯកសាររបស់ខ្ញុំ។ល។) ភាពងាយស្រួលនៃការបញ្ចូល  និងការទូទាត់វិក្កយបត្រ។

 • ការចុះឈ្មោះគណនី និងប័ណ្ណ, ការត្រួតពិនិត្យសុពលភាពុំ ការបង្កើត QR/barcode និងការ ប្រើប្រាស់, ការផ្តល់រង្វាន់ និងផលិតផល, ការជូនដំណឹង និងការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍។

 • ការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់មិនយុត្តិធម៌សម្រាប់ការរក្សាការបញ្ជាទិញឥណទានដែលមានសុខភាពល្អ, ការបញ្ជាក់ពីការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុក/អន្តរជាតិ,  និងការត្រួតពិនិត្យនូវលទ្ធភាព ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

 • ស្ថិតិ និងការវិភាគ, ការដាក់ឈ្មោះក្លែងក្លាយ និងអនាមិក, ការផ្តល់សេវាផ្ទាល់ខ្លួន, ការស្រាវ ជ្រាវសេវាកម្ម និងការកែលម្អ។

 • *គោលបំណងទូទៅអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មបុគ្គលផងដែរ។

 

ធាតុផ្សំព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន៖

 • [ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនទូទៅ]

  • (ព័ត៌មានតម្រូវ) ឈ្មោះ, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត, ភេទ, លេខទូរស័ព្ទចល័ត, CI (ព័ត៌មានការ តភ្ជាប់), DI (ព័ត៌មានចុះឈ្មោះស្ទួន), ឈ្មោះអេក្រង់, អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល, អាស័យ ដ្ឋានគណនី AngkorChat, ព័ត៌មានប្រូហ្វាល (ឈ្មោះអេក្រង់ រូបភាពប្រូហ្វាល),  លេខសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជន, ពាក្យសម្ងាត់។

 • [ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ]

  • (ព័ត៌មានតម្រូវ) ព័ត៌មានគណនី (ឈ្មោះធនាគារ, លេខគណនី, ឈ្មោះម្ចាស់គណនី ។ល។)

  • (ព័ត៌មានតម្រូវ) ព័ត៌មានប័ណ្ណ (អ្នកចេញប័ណ្ណ, លេខប័ណ្ណ, កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ ពាក្យសម្ងាត់ 2 ខ្ទង់ CVC (4DBC) ។ល។)

  • (ព័ត៌មានតម្រូវ) ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការ (ព័ត៌មានការកំណត់ប្រតិបត្តិការ,  សមភាគី ប្រតិបត្តិការ និងព័ត៌មានលម្អិត ។ល។)

  • (ព័ត៌មានតម្រូវ) ព័ត៌មានអំពីការទូទាត់ (វិធីសាស្ត្រទូទាត់ ពាណិជ្ជករ/ឈ្មោះផលិត ផល/ចំនួន/កាលបរិច្ឆេទទូទាត់/ការដំឡើង ការស្កេន QR/បាកូដ និងព័ត៌មានការទូ ទាត់, ពិន្ទុ ។ល។)

 • [ព័ត៌មាន​ផ្សេងទៀត]

  • (ព័ត៌មានតម្រូវ) ខ្លឹមសារនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងកំណត់ត្រា,  មាតិកាពិគ្រោះ យោបល់, លេខអត្តសញ្ញាណដៃគូ, លេខសមាជិកភាព, អាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិក សាធារណៈ, ឯកសារដែលបានទទួល។

  • (ព័ត៌មានតម្រូវ) ព័ត៌មានដែលប្រមូលបាន/បង្កើតបាន  ក្នុងកំឡុងពេលប្រើប្រាស់ សេវាកម្ម, ពេលវេលាតភ្ជាប់, cookies, អាសយដ្ឋាន IP, ព័ត៌មានឧបករណ៍ (OS,  ទំហំអេក្រង់,  លេខសម្គាល់ឧបករណ៍តែមួយគត់,  លេខសម្គាល់ការផ្សាយពាណិជ្ជ កម្ម, ស្ថានភាពឧបករណ៍ និងការកំណត់,  ព័ត៌មានក្នុងប្រទេស MCC/MNC, ព័ត៌ មានបណ្តាញ LTE/WIFI ។ល។

 • *ធាតុទូទៅនៃព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងសេវាកម្មបុគ្គលផង ដែរ។

 

ការទូទាត់ប្រាក់៖

 • គោលបំណង៖ ផ្ទេរប្រាក់ និងទូទាត់ដោយប្រើ AngkorPay,  ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្នុង AngkorPay, ការទូទាត់វិក្កយបត្រ។

 • ការបញ្ជាក់គណនី និងការត្រួតពិនិត្យសុពលភាពដែលត្រូវការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់។

 • ការចុះឈ្មោះ និងការទូទាត់ប័ណ្ណ, ការគ្រប់គ្រងប័ណ្ណ, ការបន្ថែមពិន្ទុ, ការប្រឹក្សា និងការ ដោះស្រាយបណ្តឹង។

 • ស្ថិតិ និងការវិភាគ, ការដាក់ឈ្មោះក្លែងក្លាយ និងអនាមិក។

 

សមាជិកភាព៖

 • គោលបំណង៖ ការចុះឈ្មោះសមាជិកភាព និងការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង, ការប្រើប្រាស់ពិន្ទុ និង ការសន្សំប្រាក់បន្ថែម។

 • (ព័ត៌មានតម្រូវ) ឈ្មោះ, លេខទូរស័ព្ទដៃ, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត, ភេទ, CI (ព័ត៌មានការតភ្ជាប់ បណ្តាញ)។

 

ពិន្ទុព្រឹត្តិការណ៍ Angkor Pay៖

 • គោលបំណង៖ ការផ្តល់ឱ្យពិន្ទុ។

 • (ព័ត៌មានតម្រូវ) លេខសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន។

 

ឯកសារ​របស់​ខ្ញុំ៖

 • គោលបំណង៖ ការផ្តល់ឱ្យ,  ការចុះឈ្មោះ,  និងការបញ្ចប់អាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិក សាធារណៈ, ការផ្ញើ/ទទួល/មើល និងការគ្រប់គ្រងឯកសារអេឡិចត្រូនិក, ការចេញវិញ្ញា បនបត្រចរាចរឯកសារអេឡិចត្រូនិក, ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

 • (ព័ត៌មានតម្រូវ) ឈ្មោះ, CI (ព័ត៌មានការតភ្ជាប់បណ្តាញ), អាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិក សាធារណៈ, ប្រវត្តិការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

 

បង្កាន់ដៃ៖

 • គោលបំណង៖ ការជាវសេវាកម្ម និងការប្រើប្រាស់, ការបង្កើត និងការផ្ញើបង្កាន់ដៃអេឡិច ត្រូនិក, ការមើល, ការទូទាត់ថ្លៃដើម, ការគ្រប់គ្រងបង្កាន់ដៃ, ការវិភាគ, និងការផ្តល់សេវាព័ត៌ មានតាមតម្រូវការ។

 • (ព័ត៌មានតម្រូវ) គណនី AngkorChat, លេខទូរស័ព្ទ, CI (ព័ត៌មានការតភ្ជាប់បណ្តាញ) ធាតុ បង្កាន់ដៃអេឡិចត្រូនិក, លេខសមាជិកភាព, ព័ត៌មានបង្កាន់ដៃលម្អិត។

 

ការប្រឹក្សាយោបល់អតិថិជន៖

 • គោលបំណង៖ ការដោះស្រាយ 1:1 ការសាកសួរ និងការជូនដំណឹង, ស្ថិតិ, ការវិភាគ,  ការ ស្រាវជ្រាវសេវាកម្ម និងការកែលម្អ,  ការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ខុស,  ការរក្សាទុកកំណត់ ត្រាសម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទ។ល។

 • (ព័ត៌មានតម្រូវ) លេខសម្គាល់អត្តសញ្ញាណអតិថិជន, អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល, ខ្លឹមសារសាក សួរ (ឈ្មោះ, លេខទូរស័ព្ទ, លេខគណនី, និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ចូល ដោយអតិថិជន),  ប្រវត្តិការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay, ឯកសារភ្ជាប់, ប្រវត្តិនៃការ សាកសួរ។

 

ទីផ្សារ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖

 • គោលបំណង៖ ការបញ្ជូនព័ត៌មាននៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈកម្មវិធីជំរុញ, អត្ថបទ (Noti-Chat), អ៊ីមែល, ការផ្តល់ទីផ្សាររបស់ AngkorPay និងព័ត៌មាន ភាគី-ទីបី, ផលិតផល, អត្ថប្រយោជន៍, ព្រឹត្តិការណ៍, ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, សេវាកម្មតាមតម្រូវការ,  ការស្រាវជ្រាវ សេវាកម្ម និងការកែលម្អ, ស្ថិតិ និងការវិភាគ។

 • (ជាជម្រើស) ព័ត៌មានចុះឈ្មោះ (ឈ្មោះ, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត, លេខទូរស័ព្ទ,  អ៊ីមែល, ភេទ, អាស័យដ្ឋាន។ល។) ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់សេវា AngkorPay ព័ត៌មានដែល         ប្រមូលបាន/បង្កើតបាន និងផ្ទៀងផ្ទាត់អំឡុងពេលប្រើប្រាស់។

 

ទោះបីជាមានចែងនូវក្នុងចំណុច 1 ទៅ 3, ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនបាន នៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោមនេះ ៖

 1. នៅពេលដែលវាមិនអាចជៀសផុតក្នុងការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ ឬបទ ប្បញ្ញត្តិពិសេសនៅក្រោមច្បាប់។


 2. នៅពេលដែលចាំបាច់ដើម្បីបំពេញកិច្ចសន្យាជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ ឬចាត់វិធានការ នានា ដែលបានស្នើសុំដោយអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការបង្កើតកិច្ច សន្យា។


 3. នៅពេលដែលវាត្រូវបានចាត់ទុកថា ចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍បន្ទាន់របស់ អ្នកប្រើប្រាស់ ឬជីវិត, រាងកាយ, ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ភាគីទីបី។


 4. ព័ត៌មាន​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ ឬ​ផ្សព្វផ្សាយ​ជា​សាធារណៈ​តាម​ច្បាប់។


 5. ព័ត៌មានដែលត្រូវបានបង្ហាញ ឬផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វ ផ្សាយ ដូចជាការបោះពុម្ពផ្សាយ, ការផ្សាយ, ឬតាមរយៈគេហទំព័ររបស់រាជរដ្ឋាភិ បាល, ស្របតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ។


 6. នៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់ការសម្រេចបាននូវផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន ហើយផលប្រយោជន៍ទាំងនេះមានអាទិភាពលើសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ យ៉ាងច្បាស់។ ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ចំពោះករណីដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងសំ ខាន់ទៅនឹងផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន ហើយមិនលើសពីវិសាល ភាពសមហេតុផលនោះទេ។


 7. ព័ត៌មានដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈ តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វ ផ្សាយសង្គមដោយផ្ទាល់ ឬតាមរយៈភាគីទីបី។ ក្នុងករណីនេះ,  វិសាលភាពនៃព័ត៌ មានត្រូវបានកំណត់ចំពោះអ្វីដែលអាចត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ដែលមានការយល់ព្រមថាជារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយពិចារណាទៅលើចំណុចដូចខាងក្រោម៖

 • លក្ខណៈនៃព័ត៌មាន  (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបង្ហាញ, ទម្រង់នៃ ការលាតត្រដាង, ចំណាត់ថ្នាក់នៃគោលដៅ,  និងគោលបំណងរបស់អ្នក ប្រើប្រាស់សម្រាប់ការដាក់បង្ហាញ។។

 • លក្ខណៈនៃដំណើរការព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន របស់ក្រុមហ៊ុន។

 • សំដៅដល់គោលបំណងនៃការប្រមូល គឺពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសំខាន់ទៅនឹង គោលបំណងដើមនៃការដាក់បង្ហាញរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។.

 • សំដៅដល់ចំណាត់ថ្នាក់នៃគោលដៅបង្ហាញក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដោយសារការផ្តល់ព័ត៌មាន។.

 • លក្ខណៈ និងតម្លៃនៃព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន និងភាពចាំបាច់នៃ សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់វា។


 1. ក្នុងករណីដែលត្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់សុខភាពសាធារណៈ, សុវត្ថិភាព,  និង សុខុមាលភាព។


 2. ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន,  ដោយពិចារណាទៅ លើស្ថានភាពដូចខាងក្រោមនេះ, ដើម្បីកំណត់ ប្រសិនបើវាស្ថិតនៅក្នុងវិសាល ភាពសមហេតុផលដែលទាក់ទងនឹងគោលបំណងដើមនៃការប្រមូល និងកំណត់ ថា តើវាបណ្តាលឱ្យមានគុណវិបត្តិដល់អ្នកប្រើប្រាស់, ហើយនឹងមានវិធានការដូច ជាការ អ៊ិនគ្រីបត្រូវបានយកមកសម្រាប់សុវត្ថិភាពដែរឬទេ៖

 • ថាតើវាទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងដើមនៃការប្រមូលដែរឫទេ។

 • លទ្ធភាពនៃការព្យាករណ៍នូវការប្រើប្រាស់បន្ថែម ឬការផ្តល់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយផ្អែកលើបរិបទនៃការប្រមូល និងការអនុវត្ត ដំណើរការ។

 • ថាតើវារំលោភបំពានដោយអយុត្តិធម៌លើផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែរឬទេ។

 • ថាតើមានវិធានការដូចជា ការបំប្លែងឈ្មោះក្លែងក្លាយ ឬការអ៊ិនគ្រីប ដែលត្រូវបានគេយកមកដើម្បីសុវត្ថិភាព។

 

មាត្រា 2 (ដំណើរការ និងរយៈពេលរក្សាទុកនូវព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន)

 1. ក្រុមហ៊ុនដំណើរការ និងរក្សាទុកនូវព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ក្នុងរយៈពេលដំណើរការ និងរក្សាទុកដូចដែលបានយល់ព្រមនៅខាងក្រោមនេះ៖

  1. ព័ត៌មានអំពីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ៖ ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើ ប្រាស់ត្រូវបានលុបចេញពីគោលដៅគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេលអតិបរមា 5ឆ្នាំ ចាប់ពី ចុងបញ្ចប់នៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម (ឬក្នុងរយៈពេល 3ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែល គោលបំណងនៃ ការប្រមូល/ការផ្តល់ ត្រូវបានសម្រេច ប្រសិនបើមានមុននេះ)។  (នៅទីនេះ កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់នៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្ម សំដៅលើការបញ្ចប់ ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជន ដោយសារការផុតកំណត់,​ ការអនុវត្ត បញ្ចប់/ការរុះរើ/ការលុបចោលសិទ្ធិ, ការបញ្ចប់លក្ខន្តិកៈនៃការកំណត់, ការដោះ ស្រាយនូវការទាមទារ, ឬហេតុផលផ្សេងទៀត យោងទៅតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ,  លក្ខខណ្ឌកំណត់ ឬកិច្ចព្រមព្រៀង ។ )

  2. ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ក្រៅពីព័ត៌មានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ៖ ត្រូវបានរក្សា ទុករហូតដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដកប្រាក់ពី AngkorPay ។


 2. ទោះបីជាមានចែងនូវក្នុងចំណុចទី 1 ក្រុមហ៊ុនរក្សាទុកព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនដាច់ ដោយឡែកនៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោមៈ:

  1. នៅពេលមានការតម្រូវឱ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចតាមផ្លូវច្បាប់ដែលជៀសមិនរួច។ ក្នុងករណី នេះ រយៈពេលកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការរក្សាទុកព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន មានដូចខាងក្រោម៖

   • ឯកសារអាជីវកម្មសំខាន់ៗ (រាប់បញ្ចូលទាំងទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិក) ដូចជាកិច្ច សន្យា និងកម្មវិធីប្រតិបត្តិការ៖ 10ឆ្នាំ។

   • ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ រួមទាំងការរៀបចំទំនាក់ទំនង និងព័ត៌មាន លម្អិតអំពីប្រតិបត្តិការ៖ 5ឆ្នាំ។

   • កំណត់ត្រាទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក និងប្រតិបត្តិការ ក្លែងបន្លំ៖ 5ឆ្នាំ។

   • ព័ត៌មានទាក់ទងជាមួយអ្នកផ្ញើ និងអ្នកទទួល នៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុដែល ទាមទារសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ឈ្មោះ-ពិត និងរាយការណ៍៖ 5ឆ្នាំ។

   • កំណត់ត្រាទាក់ទងនឹងពាក្យបណ្តឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬការដោះស្រាយវិ វាទ៖ 3 ឆ្នាំ។

   • កំណត់ត្រាទាក់ទងនឹងការបង្ហាញ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម៖ 6ខែ។

   • កំណត់ត្រានៃកិច្ចសន្យា ឬដកការផ្តល់ជូន, ការទូទាត់, និងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញ៖ 5ឆ្នាំ។

   • អាស័យដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកសាធារណៈ និងព័ត៌មានចែកចាយឯកសារអេឡិច ត្រូនិក៖ 10ឆ្នាំ។

   • រាល់សៀវភៅដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការ និងឯកសារគាំទ្រ ស្របតាមច្បាប់ ពន្ធដារ៖ 5ឆ្នាំ។


 1. នៅពេលដែលចាត់ទុកថា មានការចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍បន្ទាន់នៃជីវិត, រាង កាយ ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលនោះ។


 2. នៅពេលប្រើព័ត៌មានក្លែងក្លាយ,  ដោយពិចារណាលើគោលបំណង និងរយៈពេលអប្ប បរមាចាំបាច់,  លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការដាក់ឈ្មោះក្លែងក្លាយ,  លក្ខណៈនៃព័ត៌មាន, ព័ត៌មានបន្ថែម និងកម្រិតការពារនៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយ,  លទ្ធភាព កំណត់អត្តសញ្ញាណ-ឡើងវិញ និងផលប៉ះពាល់លើអ្នកប្រើប្រាស់នៅពេលកំណត់ អត្តសញ្ញាណ-ឡើងវិញ,  និងរក្សាវាទុកសម្រាប់រយៈពេលដែលបានកំណត់ កំឡុងពេលដាក់ឈ្មោះក្លែងក្លាយ។


 3. មានក្នុងករណីណាមួយដូចខាងក្រោម៖

  • នៅពេលដែលព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹង សកម្មភាពដែលរំខានដល់ការបញ្ជាទិញឥណទានល្អដូចជា ការក្លែងបន្លំ ប្រាក់កម្ចី, ការក្លែងបន្លំការធានារ៉ាប់រង, ប្រតិបត្តិការដោយប្រើព័ត៌មានប័ណ្ណ ឥណទានដែលទទួលបានតាមរយៈមធ្យោបាយមិនពិត ឬក្លែងបន្លំ។

  • សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងការវាយតម្លៃឥណទាន និងគំរូគ្រប់គ្រងហានិភ័យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់។ ក្នុងករណីនេះ,  លើកលែង តែជាករណីដែលមិនអាចជៀសបាននៅក្រោមច្បាប់ផ្សេងទៀត, វិធានការ នានាត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានាថាអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ៗ មិនអាចត្រូវបានកំ ណត់អត្តសញ្ញាណបានទេ។

  • នៅពេលដែលមានការចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចបាននូវផលប្រយោជន៍ស្រប ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន ឬភាគីទីបីហើយផលប្រយោជន៍ទាំងនេះមានអាទិ ភាពលើសិទ្ធិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងច្បាស់។ ទាំងនេះត្រូវបានកំណត់ចំ ពោះករណីដែលមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងសំខាន់ចំពោះផលប្រយោជន៍ស្រប ច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុន ឬភាគីទីបីហើយមិនលើសពីវិសាលភាពសមហេតុផល នោះទេ។

  • នៅពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នូវបំណងមិនលុបចោលព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន មុនពេលធ្វើការលុបចោលនេះ។

  • នៅពេលមានការលុបចោលព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយសារ លក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃដំណើរការព័ត៌មាន,  ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាព និងសន្តិសុខនៃប្រព័ន្ធព័ត៌មានឥណទាន,  ប៉ុន្តែ​វិធានការ​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ, ដូចជាការលុបនូវព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណសារជាថ្មី ឬសម្រាប់តំណភ្ជាប់។

 

មាត្រា 3 (ការផ្តល់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដល់ភាគីទីបី)

 1. ជាគោលការណ៍ក្រុមហ៊ុនមិនមានការផ្តល់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើ ប្រាស់ដល់ ភាគីទីបីទេ។ ប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគី ទីបី នោះក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាមុន និងទទួលបាននូវការយល់ព្រម ពីពួកគេសិន។


 2. ទោះបីជាមានចែងនូវក្នុងចំណុចទី1, ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន របស់អ្នកប្រើប្រាស់ដល់ភាគីទីបីបាននៅក្នុងពេលមានករណីដូចខាងក្រោម៖

  1. នៅពេលដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា ចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍បន្ទាន់នៃជីវិត,  រាង កាយ  ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬភាគីទីបី។

  2. ដើម្បីអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិពិសេសនៅក្នុងច្បាប់ផ្សេងទៀត ឬបំពេញកាតព្វកិច្ចផ្លូវ ច្បាប់ដែលមិនអាចជៀសបាន ។

  3. នៅពេលផ្តល់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់គោលបំណងនៃការប្រគល់ឱ្យ មានដំណើរការនៃព័ត៌មានបែបនេះ។

  4. នៅពេលផ្តល់ព័ត៌មានស្របតាមដីការបស់តុលាការ សម្រាប់ការបញ្ជូនឬដីកាដែល ចេញដោយចៅក្រម។

  5. នៅពេលផ្តល់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយសម្រាប់គោលបំណងនៃការចងក្រងស្ថិតិ,  ការស្រាវ ជ្រាវ, ឬរក្សាទុកកំណត់ត្រា ផលប្រយោជន៍-សាធារណៈ (ការចងក្រងស្ថិតិរួមមាន គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មដូចជាការស្រាវជ្រាវទីផ្សារ, ហើយការស្រាវជ្រាវនេះរួម បញ្ចូលនូវការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្ម)។

  6. នៅពេលផ្តល់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដល់ស្ថាប័នឯកទេសទិន្នន័យ ក្នុងគោល បំណងរួមបញ្ចូលគ្នានូវការប្រមូលព័ត៌មាន។

  7. នៅពេលដែលត្រូវការជាបន្ទាន់សម្រាប់សុខភាពសាធារណៈ, សុវត្ថិភាព, និងសុខុ មាលភាព។

  8. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដោយពិចារណា ទៅលើកត្តាដូចខាងក្រោម៖

   • ថាតើវាទាក់ទងទៅនឹងគោលបំណងដើមនៃការប្រមូលដែរឫទេ។

   • ថាតើមានលទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់បន្ថែម ឬការផ្តល់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយពិចារណាលើកាលៈទេសៈដែលវាត្រូវបានប្រមូល ឬដំណើរ ការអនុវត្តដែរឫទេ។

   • ថាតើវារំលោភបំពានដោយអយុត្តិធម៌ទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អ្នកប្រើ ប្រាស់ដែរឬទេ។

   • ថាតើវិធានការចាំបាច់ដូចជាការដាក់ឈ្មោះក្លែងក្លាយ ឬការអ៊ិនគ្រីបមាន សម្រាប់ការធានាសុវត្ថិភាពត្រូវបានអនុវត្តដែរឬទេ។

 

 មាត្រា 4 (ដំណើរការព័ត៌មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួន)

 1. ក្រុមហ៊ុនដំណើរការព័ត៌មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

  1. ដើម្បីការពារប្រតិបត្តិការក្លែងបន្លំ និងការពារសុវត្ថិភាពប្រតិបត្តិការដោយផ្ទៀង ផ្ទាត់ទីតាំងជាក់ស្តែងនៅក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ.

  2. ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីទីតាំងពាណិជ្ជករ/ដៃគូ, អាជីវកម្មដែលនៅជិត, គូប៉ុង, ការ បញ្ចុះតម្លៃ, ផលិតផល, និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម នៅពេលធ្វើការប្រើប្រាស់សេវា កម្មបង់ប្រាក់។


 2. ជាគោលការណ៍, ក្រុមហ៊ុនរក្សាទុកព័ត៌មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួន រហូតដល់មានគោលបំណងនៃ ការប្រើប្រាស់/ការផ្តល់ឱ្យ របស់វាត្រូវបានសម្រេច។


 3. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានបំណងផ្តល់សេវាកម្មដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួន វានឹង ទទួលបានការយល់ព្រមពីប្រធានបទនៃព័ត៌មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួន បន្ទាប់ពីបានធ្វើការ បញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ។


 4. ដោយផ្អែកលើច្បាប់ស្តីពីការ ការពារ និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទីតាំង,  ក្រុមហ៊ុននឹងកត់ត្រា ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវសម្ភារៈសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតនៃ ការប្រមូល/ការប្រើប្រាស់/ការ ផ្តល់ឱ្យនៃព័ត៌មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទ ហើយរក្សាទុកវាលើស ពីប្រាំមួយខែ។


 5. ក្រុមហ៊ុននឹងបំផ្លាញព័ត៌មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួនភ្លាមៗ នៅពេលដែលគោលបំណងនៃ ការប្រើ ប្រាស់/ការផ្តល់ឱ្យ ត្រូវបានសម្រេច។ (ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  សម្ភារៈសម្រាប់ផ្ទៀង ផ្ទាត់ការពិតនៃ ការប្រមូល/ប្រើប្រាស់/ការផ្តល់ឱ្យ ព័ត៌មានទីតាំងដែលរក្សាទុកក្រោមច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធ ត្រូវបានរក្សាទុកលើសពីប្រាំមួយខែ។)


 6. នៅពេលបំផ្លាញព័ត៌មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួន ឬសម្ភារៈសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតនៃ ការប្រមូល/ ប្រើប្រាស់/ការផ្តល់ឱ្យ ព័ត៌មានទីតាំង,  ក្រុមហ៊ុនធានាថា ទិន្នន័យមិនអាចយកមកវិញបាន ទេ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តបច្ចេកទេសដែលការពារ ពីការបង្កើតឡើងវិញនូវកំណត់ត្រា ឬតាម រយៈវិធានការដូចជាការបំបែក ឬការបំផ្លាញ។


 7. ក្រុមហ៊ុនមិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបី ដោយគ្មានការយល់ព្រមដោយផ្ទាល់ពី ប្រធានបទនៃព័ត៌មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ។ ក្នុងករណីដែលសេវាកម្មរៀបចំរបស់ ភាគី-ទីបី ត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកទទួល និងគោលបំណងនៃការផ្តល់ជូនត្រូវបានជូនដំណឹងទៅ កាន់ប្រធានបទជាមុន ហើយការយល់ព្រមត្រូវបានទទួល។ (ករណីលើកលែងត្រូវបានធ្វើ ឡើងយោងទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់ឬនៅពេលដែលបានស្នើសុំដោយភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសម្រាប់គោលបំណងស៊ើបអង្កេតស្របតាមនីតិវិធីនិងវិធីសាស្ត្រដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់។ )


 8. នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបី ដែលត្រូវបានកំណត់ដោយ សមាជិក, នោះនឹងមានការជូនដំណឹងដល់សមាជិកនៃអ្នកទទួលភ្លាមៗ, ពេលវេលានៃ និង គោលបំណងការផ្តល់ឱ្យតាមរយៈស្ថានីយអន្តរកម្មដែលបានប្រមូលយកនូវព័ត៌មានទីតាំងផ្ទាល់ខ្លួន។ (ទោះយ៉ាងណា, ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមនេះ, ការជូនដំណឹងត្រូវបានធ្វើឡើង ចំពោះឧបករណ៍ដែលជាមធ្យោបាយក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ឬអាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែល បានកំណត់ដោយសមាជិកជាមុន។ )

  • ប្រសិនបើឧបករណ៍ស្ថានីយនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងដែលប្រមូលបាន ព័ត៌មានទីតាំង ផ្ទាល់ខ្លួនមិនមានមុខងារដើម្បីទទួលបានអត្ថបទ, សំលេង, ឬវីដេអូទេ។

  • ប្រសិនបើសមាជិកបានស្នើសុំការជូនដំណឹងតាមរយៈការផ្សាយតាមអ៊ិនធើណេត ឬវិធី សាស្ត្រផ្សេងទៀត។

  

មាត្រា 5 (នីតិវិធី និងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការបំផ្លាញព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន)

 1. ក្រុមហ៊ុនធ្វើការបំផ្លាញព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ភ្លាមៗនៅពេលដែលវាមិនមានភាព ចាំបាច់, ដូចជា បន្ទាប់ពីការផុតកំណត់នៃរយៈពេលរក្សាទុកព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ឬនៅពេលសមិទ្ធិផលនៃគោលបំណងកំពុងដំណើរការ។


 2. ប្រសិនបើរយៈពេលរក្សាទុកសម្រាប់ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលយល់ព្រមដោយ អ្នកប្រើប្រាស់បានផុតកំណត់ ឬគោលបំណងកំពុងដំណើរការត្រូវបានសម្រេចប៉ុន្តែ ព័ត៌ មានចាំបាច់ត្រូវរក្សាទុក ដោយយោងទៅតាមច្បាប់ផ្សេងទៀត, ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទេរព័ត៌មាន  (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យ (DB) ឬទុកវានៅ កន្លែងផ្សេង។


 3. នៅពេលបំផ្លាញព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន យោងទៅតាមចំណុចទី1 ខាងលើ, នីតិវិធី និងវិធីសាស្រ្តសម្រាប់ការបំផ្លាញមានដូចខាងក្រោម៖

  1. នីតិវិធីនៃការបំផ្លាញ: ក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសយកព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលជា ហេតុផលនៃការបំផ្លាញ និងធ្វើការបំផ្លាញវាចោលដោយយោងតាមវិធីដែលបានរៀប រាប់ខាងក្រោម។

  2. វិធីសាស្រ្តនៃការបំផ្លាញ: ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលបាន កត់ត្រា/រក្សាទុក នៅលើក្រដាសឯកសារត្រូវបានបំផ្លាញដោយការកាត់ជាចម្រៀក ឬដុតចោល។ ព័ត៌ មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលបាន កត់ត្រា/រក្សាទុក ក្នុងទ្រង់ទ្រាយជាឯកសារអេ ឡិចត្រូនិក ត្រូវបានលុបចោលដោយប្រើឧបករណ៍លុប (ជាឧបករណ៍ដែលប្រើម៉ាញេ ទិកដើម្បីលុបចោលទិន្នន័យពីឧបករណ៍ដែលផ្ទុកទិន្នន័យ) ឬចាប់ផ្តើមអនុវត្តតាមការ សរសេរត្រួតពីលើ ដើម្បីធានាថាទិន្នន័យមិនអាចត្រូវបានស្តារយកឡើងវិញបានទេ។

 

មាត្រា 6 (វិធានការណ៍ដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន)

 1. ក្រុមហ៊ុនចាត់វិធានការដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ព័ត៌មានស្របតាមច្បាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ ខ្លឹមសារ ជាក់លាក់នៃវិធានការណ៍ទាំងនេះមានដូចខាងក្រោម៖

  1. វិធានការណ៍រដ្ឋបាល: ការបង្កើតនិងការអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង, ប្រតិបត្តិការ អង្គការដែលបានលះបង់, ការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកទៀងទាត់ ។ល។

  2. វិធានការណ៍បច្ចេកទេស: ការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិចូលដំណើរការប្រព័ន្ធដំណើរការព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួន, ការតំឡើងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យចូលប្រព័ន្ធ, ការអ៊ិនគ្រីបការតំឡើងផ្ទាល់ខ្លួន, តំឡើងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីសុវត្ថិភាព ។ល។

  3. វិធានការរូបវន្ត: ការគ្រប់គ្រងការចូលទៅប្រើក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ, បន្ទប់ផ្ទុកទិន្នន័យ ។ល។

  

មាត្រា 7 (ការតំឡើង, ប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ប្រមូលព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ដោយស្វ័យប្រវត្តិ, និង ការបដិសេធរបស់ពួកគេ)

 1. ក្រុមហ៊ុនប្រើ 'cookies' ដើម្បីរក្សាទុក និងទាញយកព័ត៌មានដែលប្រើប្រាស់ឱ្យបានញឹក ញាប់ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ ការប្រើប្រាស់ cookies មានដូចខាង ក្រោម៖

  1. គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ Cookies៖ Cookies ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់អត្ត សញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងគំរូនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងគេហទំព័រ នីមួយៗ ដែលមានអានុភាពស្វែងរក ប្រជាប្រិយភាព និងថាតើពួកគេមានសុវត្ថិ ភាពដែរឬទេ។ បន្ទាប់មកព័ត៌មាននេះត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានដែលមាន ប្រសិទ្ធិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់។

  2. ការតំឡើងប្រតិបត្តិការ និងការបដិសេធរបស់អ្នក អាចបដិសេធពីការផ្ទុក Cookies បានដោយកំណត់ជម្រើសនៅក្នុងម៉ឺនុយ ឯកជនភាព ក្រោមឧបករណ៍>Internet Options នៅផ្នែកខាងលើនៃកម្មវិធីអ៊ិនធើណេត។

  3. ប្រសិនបើអ្នកបដិសេធមិនរក្សាទុក Cookies វាអាចមានការលំបាក ក្នុងការប្រើ ប្រាស់សេវាកម្មផ្ទាល់ខ្លួន។.


 2. Cookies គឺជាព័ត៌មានតូចៗនៃព័ត៌មានដែលបានផ្ញើដោយម៉ាស៊ីនមេដែលដំណើរការគេហ ទំព័រទៅក្នុងកម្មវិធីរុករកកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ហើយក៏អាចត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើអង្គ​ផ្ទុក​ទិន្នន័យកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ផងដែរ។

 

មាត្រា 8 (ការប្រមូល, ការប្រើប្រាស់, និងការបដិសេធនៃព័ត៌មានអាកប្បកិរិយា)

 1. ក្រុមហ៊ុនប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអាកប្បកិរិយាដើម្បីផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្ម ផ្ទាល់ខ្លួន និង អត្ថប្រយោជន៍ដែលធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង សម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ ក៏ដូចជាការ ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ដោយផ្អែកលើព័ត៌មានអាកប្បកិរិយា ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការប្រើ ប្រាស់នូវសេវាកម្ម។


 2. ក្រុមហ៊ុនប្រមូលនូវព័ត៌មានអាកប្បកិរិយាដូចខាងក្រោម៖

  1. ការប្រមូលព័ត៌មានអាកប្បកិរិយា: តាមគេហទំព័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់,  និងសេវាចូល មើល ប្រវត្តិប្រើប្រាស់, ប្រវត្តិនៃការស្វែងរកនានា។

  2. វិធីសាស្រ្តនៃការប្រមូលព័ត៌មានអាកប្បកិរិយា៖ បានប្រមូលដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅពេល ដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចូលមើល ឬមានដំណើរការគេហទំព័រ និងកម្មវិធី។

  3. គោលបំណងនៃការប្រមូលព័ត៌មានអាកប្បកិរិយា: ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម ផ្តល់អនុសាស ន៍ ផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួន (រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម) ដោយផ្អែកលើចំណាប់អា រម្មណ៍ របស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងចំណូលចិត្តរបស់ពួកគេ។

  4. ការរក្សាទុករយៈ, ពេលប្រើប្រាស់, និងវិធីកែច្នៃព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់៖  ធ្វើការបំផ្លាញ ចោលបន្ទាប់ពីរយៈពេល 1ឆ្នាំ នៃកាលបរិច្ឆេទការប្រមូល។


 3. ក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ប្រើព័ត៌មានអាកប្បកិរិយាដើម្បីប្រមូល និង ដំណើរការនូវព័ត៌មាននេះ។


 4. ក្រុមហ៊ុនប្រមូលតែព័ត៌មានអាកប្បកិរិយាដែលចាំបាច់ត្រូវការសម្រាប់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនប្រមូលនូវព័ត៌មានអាកប្បកិរិយាដោយទាក់ទងទៅនឹងចំណាប់អា រម្មណ៍, ឬឯកជនភាព ដែលងាយរងគ្រោះ និងអាចរំលោភដល់សិទ្ធិបុគ្គលបានទេ, ដូចជាគំនិត, ជំនឿ, គ្រួសារ និងទំនាក់ទំនងសាច់ញាតិ,  ការអប់រំ និងប្រវត្តិវេជ្ជសាស្រ្ត,  ឬសកម្មភាព សង្គមផ្សេងៗទៀត។


 5. ក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានអំពីអាកប្បកិរិយា សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែល សំដៅពីកុមារមានអាយុក្រោម 12ឆ្នាំ នោះទេ ហើយមិនផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយ ប្រើព័ត៌មានអាកប្បកិរិយាស្តីពីកុមារផងដែរ។


 6. សម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើព័ត៌មានអាកប្បកិរិយានៅក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ,  ក្រុម ហ៊ុនប្រមូលនិងប្រើប្រាស់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ អ្នកប្រើប្រាស់ អាចរារាំង ឬអនុញ្ញាតឱ្យមានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើព័ត៌មានអាកប្បកិរិយានៅក្នុង កម្មវិធីតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរនូវការកំណត់នៃឧបករណ៍ចល័តរបស់ពួកគេ។ (ទោះជាយ៉ាង ណា, ម៉ឺនុយ និងវិធីសាស្ត្រអាចមានការប្រែប្រួលខ្លះ អាស្រ័យទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ទូរស័ព្ទចល័តនីមួយៗ។ )

  1. Android: Settings > Privacy > Ads > Reset Advertising ID or Delete Advertising ID.

  2. iOS: Settings > Privacy > Tracking > Turn off Allow Apps to Request to Track.


 7. អ្នកប្រើប្រាស់អាចសាកសួរអំពីបញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងព័ត៌មានអាកប្បកិរិយា,  ការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការបដិសេធ, និងរាយការណ៍អំពីការខូចខាតមកកាន់ភ្នាក់ ងារសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈអ៊ីមែល (Pay@kangkorchats.com) ។

  

មាត្រា 9 (ដំណើរការនៃព័ត៌មានក្លែងបន្លំ)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ចេញ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់គោលបំណង ដូចជា ការចងក្រងស្ថិតិ (រួមទាំងគោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម), ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ (រួម ទាំងការស្រាវជ្រាវឧស្សាហកម្ម), និងការអភិរក្សកំណត់ត្រាផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។


 2. ព័ត៌មាន (ឥណទាន) ផ្ទាល់ខ្លួន ("ព័ត៌មានក្លែងបន្លំ") ត្រូវបានរក្សាទុក និងប្រើប្រាស់រហូត ដល់គោលបំណង (ពេលវេលាចង្អុលបង្ហាញ) បានកំណត់នៅពេលដែលមានបង្កើតផែន ការ ក្លែងបន្លំបានសម្រេច។


 3. ក្រុមហ៊ុនទទួលយកវិធានការណ៍ដូចខាងក្រោមដើម្បីធានាសន្តិសុខនូវព័ត៌មានក្លែងបន្លំ៖

  1. វិធានការរដ្ឋបាល: ការបង្កើត និងអនុវត្តផែនការគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង, ការបណ្តុះបណ្តាល បុគ្គលិកឱ្យបានទៀងទាត់ ។ល។

  2. វិធានការណ៍បច្ចេកទេស: គ្រប់គ្រងសិទ្ធិចូលប្រើព័ត៌មានដោយជនអនាមិក, ត្រួត ពិនិត្យការចូលប្រើ, ការពារ អត្តសញ្ញាណ-ឡើងវិញ, ដំឡើងកម្មវិធីសុវត្ថិភាព ។ល។

  3. វិធានការរូបវន្ត: គ្រប់គ្រងការចូលប្រើនៅក្នុងបន្ទប់កុំព្យូទ័រ និងបន្ទប់ផ្ទុកទិន្នន័យ ។ល។

  

មាត្រា 10 (សិទ្ធិចូលដំណើរការសម្រាប់កម្មវិធី AngkorPay)

សិទ្ធិចូលដំណើរការសម្រាប់កម្មវិធី Angkorpay តម្រូវឱ្យមានក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់ដូច ខាងក្រោម៖

 1. សិទ្ធិចាំបាច់ពេលចូលដំណើរការ

  • ទូរស័ព្ទ៖ ចូលដំណើរការតាមទូរស័ព្ទ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍។


 2. សិទ្ធិនៃជម្រើសពេលចូលដំណើរការ

  • កាមេរ៉ា៖ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការស្កេនលេខកូដ ឬថតរូបក្នុងកំឡុងពេលផ្ទេរ និង ដំណើរការទូទាត់ប្រាក់។

  • ព័ត៌មានទីតាំង៖ ត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការបញ្ជាក់ទីតាំងក្នុងកំឡុងពេលផ្ទេរ និង ទូទាត់ប្រាក់។

  • ការផ្ទុកទិន្នន័យ: សម្រាប់រក្សាទុករូបភាពកូដ QR.


 3. អ្នកអាចប្រើកម្មវិធី Angkorpay ដោយមិនយល់ព្រមលើសិទ្ធិនៃជម្រើសចូលដំណើរការ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងសិទ្ធិទាំងនេះ ការប្រើប្រាស់សេវា កម្មជាក់លាក់ដែលតម្រូវឱ្យមានមុខងារទាំងនេះអាចមានការកំណត់។

 

មាត្រា 11 ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍នៃដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូន និងអនុវត្តរាល់ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍ណាមួយ នៃដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន តាមរយៈការជូនដំណឹងទុកជាមុន។

<កាលបរិច្ឆេទគោលការណ៍នៃដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន៖ ថ្ងៃទី1 ខែ1 ឆ្នាំ2024។>