លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមអេឡិចត្រូនិក

មាត្រា 1 (គោលបំណង)

គោលបំណងនៃលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មនេះ គឺដើម្បីកំណត់បញ្ហាទាក់ទងនឹងសិទ្ធិ, កាតព្វកិច្ច,  និងនីតិវិធីប្រើប្រាស់រវាងក្រុមហ៊ុន Digital Angkor Co., Ltd. (តទៅនេះហៅថា 'ក្រុមហ៊ុន') និងសមាជិករបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដំណើរការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក, ការចេញឱ្យ និងសេវាគ្រប់គ្រងសម្រាប់ឧបករណ៍ទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកដោយការបង់ប្រាក់ជា មុន និងសេវាទូទាត់ដោយការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក (ហៅជារួមថា 'សេវាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញ វត្ថុតាមអេឡិចត្រូនិក')។

 


មាត្រា 2 (និយមន័យ)

 1. និយមន័យនៃពាក្យដែលបានកំណត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះមានដូចខាងក្រោម៖

  1. 'ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក' សំដៅលើប្រតិបត្តិការដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេ វាហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកតាមរយៈឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ហើយសមាជិកប្រើ ប្រាស់សេវាកម្មទាំងនេះក្នុងលក្ខណៈស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនមានអន្តរកម្មទល់មុខគ្នា ឬការទំនាក់ទំនងជាមួយបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយ។

  2. 'ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិក' សំដៅលើឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកដែល បង់ ប្រាក់ជាមុន, ប័ណ្ណឥណទាន, និងឧបករណ៍ទូទាត់ផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយ វិធីសាស្រ្តអេឡិចត្រូនិកដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

  3. 'ប្រតិបត្តិការទូទាត់អេឡិចត្រូនិក' សំដៅលើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក ដែលអ្នកបង់ប្រាក់ (តទៅនេះហៅថា 'អ្នកបង់ប្រាក់') ណែនាំក្រុមហ៊ុនឱ្យផ្ទេរប្រាក់ ទៅឱ្យអ្នកទទួល (តទៅនេះហៅថា 'អ្នកទទួលប្រាក់') ដោយប្រើឧបករណ៍ទូទាត់ អេឡិចត្រូនិក។

  4. ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក' សំដៅលើឧបករណ៍ដែលប្រើដើម្បីបញ្ជូន ឬដំណើរការ ព័ត៌មានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក,  រួមទាំងម៉ា ស៊ីន ATM,  ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ,  ស្ថានីយទូទាត់, កុំព្យូទ័រ, ទូរស័ព្ទ, និងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជូន ឬដំណើរការព័ត៌មាន តាមអេឡិចត្រូនិកបាន។

  5. 'ការប្រើកម្រិតមធ្យម' សំដៅលើមធ្យោបាយ ឬព័ត៌មានដែលប្រើប្រាស់ក្នុង ប្រតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក ដើម្បីចេញសេចក្តីណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ ឬធានាភាពត្រឹម ត្រូវ និងភាពជាក់លាក់នៃសមាជិក និងខ្លឹមសារប្រតិបត្តិការ,  រួមទាំងប័ណ្ណអេឡិចត្រូនិក និងព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកស្រដៀងគ្នា (រួមទាំងលេខ ប័ណ្ណឥណទាន), ព័ត៌មានអំពីការបង្កើតហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិក  និងវិញ្ញាបនបត្រ នៅក្រោមច្បាប់ហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិក, លេខសមាជិកដែលបានចុះឈ្មោះជា មួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬប្រតិបត្តិករហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក, ព័ត៌មានជីវមាត្រ របស់សមាជិក,  ពាក្យសម្ងាត់ដែលចាំបាច់សម្រាប់មធ្យោបាយការប្រើប្រាស់ ឬព័ត៌ មានខាងលើ,  និងផ្នែកផ្សេងទៀត ដែលបានកំណត់ក្នុងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

  6. 'សេវាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក' សំដៅលើសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុម ហ៊ុនដល់សមាជិកដូចបានរៀបរាប់ក្នុងមាត្រា4 ។

  7. 'សមាជិក' សំដៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំង នេះ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកដែលផ្តល់ដោយ ក្រុមហ៊ុន លើកលែងតែកន្លែងដែលបានកំណត់ក្នុងចំនុចទី 2, 3 និងទី 4 នៃលក្ខ ខណ្ឌទាំងនេះ។

  8. 'សេចក្តីណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ' សំដៅលើការណែនាំរបស់សមាជិកទៅកាន់ក្រុម ហ៊ុន សម្រាប់ដំណើរការប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកដោយយោងតាមលក្ខ ខណ្ឌទាំងនេះ។

  9. 'កំហុស' សំដៅលើករណីដែលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកមិនត្រូវបានអនុ វត្តស្របតាមកិច្ចសន្យានៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក ឬការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការរបស់សមាជិកដោយគ្មានចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែស ណាមួយពីសមាជិក។


 2. និយមន័យដែលមិនបានកំណត់នៅក្នុងអត្ថបទនេះ ឬអត្ថបទផ្សេងទៀតក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃ សេវាកម្មទាំងនេះ ត្រូវអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ដូចជាច្បាប់របស់ប្រតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុ។

 


មាត្រា 3 (ការបញ្ជាក់, ការពន្យល់, និងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌ)

 1. ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រកាសលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅលើសេវាកម្មបុគ្គល មុនពេលសមាជិកធ្វើប្រតិ បត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក និងធានាថាខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃលក្ខខណ្ឌអាចត្រូវបាន បញ្ជាក់។


 2. តាមការស្នើសុំរបស់សមាជិក ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះដល់សមាជិកដោយការបញ្ជូនឯកសារអេឡិចត្រូនិក (រួមទាំងការបញ្ជូនដោយប្រើសារអេឡិចត្រូនិក), ការបញ្ជូនទូរសារតាមប្រៃ សណីយ៍ , សំបុត្រ, ឬការដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់។


 3. នៅពេលធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ក្រុមហ៊ុនត្រូវបិទផ្សាយលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើ វិសោធនកម្មនៅលើអេក្រង់បញ្ចូលព័ត៌មានប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ ឬផ្ទាំងប្រកាសនៃសេវា កម្មបុគ្គល មួយខែ មុនពេលការអនុវត្តរបស់ពួកគេ និងធ្វើការជូនដំណឹងដល់សមាជិក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ក្នុងករណីមានវិសោធនកម្មលក្ខខណ្ឌបន្ទាន់ដោយសារវិសោធ នកម្ម ច្បាប់លក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មត្រូវបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រលើសពី មួយខែ ហើយបន្ទាប់ពីនោះធ្វើការជូនដំណឹងដល់សមាជិក តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក។ល។


 4. នៅពេលធ្វើការប្រកាស ឬជូនដំណឹងតាមចំណុចទី3, ខាងលើ ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រកាស ឬជូន ដំណឹងថា “ប្រសិនបើសមាជិកមិនយល់ព្រមនឹងការផ្លាស់ប្តូរ,  ពួកគេអាចនឹងបញ្ចប់កិច្ច សន្យាក្នុងរយៈពេល 30ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹង ឬសេចក្តីប្រកាស, ហើយ ប្រសិនបើពួកគេមិនព្រម បង្ហាញពីចេតនារបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា, វានឹងត្រូវ បានចាត់ទុកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនេះ”។


 5. ប្រសិនបើសមាជិក មិនបង្ហាញពីចេតនារបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាក្នុងរយៈពេល 30ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបានសេចក្តីជូនដំណឹង ឬសេចក្តីប្រកាសដូចទៅនឹងចំណុចទី4 ខាងលើទេនោះ វានឹងចាត់ទុកថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំពោះការផ្លាស់ប្តូរ។

 


មាត្រា 4 (ប្រភេទនៃសេវាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក)

 1. សេវាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក មានសេវាកម្មបុគ្គលដូចខាងក្រោម៖

  1. សេវាដំណើរការការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក

  2. សេវាចេញឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់មុន និងសេវាគ្រប់គ្រង

  3. សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រអេឡិចត្រូនិក


 2. ក្រុមហ៊ុនអាចបន្ថែម ឬផ្លាស់ប្តូរសេវាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក បន្ទាប់ពីមានការ ជូនដំណឹងជាមុនដល់សមាជិកក្នុងករណីចាំបាច់។

 


មាត្រា 5 (ពេលវេលាប្រើប្រាស់សេវាកម្ម)

 1. គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនគឺផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកដល់សមាជិក 24ម៉ោង ក្នុងមួយថ្ងៃ និង 365ថ្ងៃ ក្នុងមួយឆ្នាំ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ,  វាអាចត្រូវបានកែ តម្រូវទៅតាមកាលៈទេសៈនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬអ្នកចេញឧបករណ៍ទូទាត់ផ្សេងទៀត។


 2. ក្នុងករណីដែលជៀសមិនរួចក្នុងការផ្អាកសេវាកម្មប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុតាមអេឡិចត្រូនិក ដោយសារការថែទាំ, ការត្រួតពិនិត្យ,  ឬតម្រូវការបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតនៃកន្លែងផ្តល់ព័ត៌ មាន និងទំនាក់ទំនង,  ឬកាលៈទេសៈនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ  ឬអ្នកចេញឧបករណ៍ទូទាត់ផ្សេង ទៀត,  ក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកសេវាកម្មជាបណ្តោះអាសន្នបន្ទាប់ពីការផ្អាកជូនដំណឹងតាមរយៈ មធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិកដែលមានយ៉ាងហោចណាស់ បីថ្ងៃ មុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ ដោយ,  នៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលមិនអាចជៀសបាន ដូចជាការស្ដារប្រព័ន្ធបរាជ័យ, ការថែ ទាំកម្មវិធីបន្ទាន់, ឬកត្តាខាងក្រៅ,  សេវាកម្មអាចនឹងត្រូវផ្អាកដោយមិនចាំបាច់មានការប្រ កាសជាមុននោះទេ។

 


មាត្រា 6 (ការបញ្ជាក់ខ្លឹមសារប្រតិបត្តិការ)

 1. ក្រុមហ៊ុននឹងអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកបញ្ជាក់ខ្លឹមសារប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ (រួមទាំងការពិត នៃសំណើកែតម្រូវកំហុសរបស់សមាជិក និងលទ្ធផលនៃការដំណើរការ) តាមរយៈអេក្រង់ សាកសួរព័ត៌មានរបស់សមាជិកនៅក្នុងសេវាកម្មបុគ្គល ហើយតាមការស្នើសុំរបស់សមាជិក សម្រាប់ការផ្តល់ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរនៃខ្លឹមសារប្រតិបត្តិការ នឹងផ្តល់ឯកសារជាលាយ លក្ខណ៍អក្សរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារប្រតិបត្តិការដោយធ្វើការបញ្ជូនតាមទូរសារ, សំបុត្រ,  ឬការដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់ក្នុងរយៈពេល ពីរសប្តាហ៍ គិតចាប់ពីថ្ងៃស្នើសុំ។


 2. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទទួលបានសំណើរបស់សមាជិក សម្រាប់ការផ្តល់ជាលាយលក្ខណ៍ អក្សរនៃខ្លឹមសារប្រតិបត្តិការដូចទៅនឹង ចំណុចទី1 ខាងលើ ហើយមិនអាចផ្តល់ខ្លឹមសារ ប្រតិបត្តិការដោយសារតែការបរាជ័យប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ឬហេតុផល ផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុនត្រូវជូនដំណឹងដល់សមាជិកភ្លាមៗ អំពីហេតុផលបែបនេះតាមរយៈការ បញ្ជូនឯកសារអេឡិចត្រូនិក (រួមទាំងការបញ្ជូនដោយប្រើសារអេឡិចត្រូនិច)។ អំឡុងពេល ដែលខ្លឹមសារប្រតិបត្តិការមិនអាចផ្តល់ឱ្យបានដោយសារតែការបរាជ័យក្នុងប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ឬហេតុផលផ្សេងទៀតមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងរយៈពេល សម្រាប់ការផ្តល់ឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារប្រតិបត្តិការដែលបានរៀបរាប់ក្នុង ចំណុចទី1 ខាងលើនេះ។


 3. ខ្លឹមសារនៃប្រតិបត្តិការដែលមានរយៈពេល ប្រាំឆ្នាំ ដូចទៅនឹង ចំណុចទី1 ខាងលើមានដូច ខាងក្រោម៖

  1. ឈ្មោះ ឬលេខគណនីប្រតិបត្តិការ

  2. ប្រភេទ និងចំនួនប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក

  3. ព័ត៌មានដែលកំណត់អត្តសញ្ញាណសមភាគីប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក

  4. កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក

  5. ប្រភេទឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងព័ត៌មានសម្រាប់កំណត់អត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ អេឡិចត្រូនិក

  6. ថ្លៃសេវាដែលទទួលបានដោយក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក

  7. បញ្ហាទាក់ទងនឹងការយល់ព្រមដកខ្លួនរបស់សមាជិក

  8. ចូលប្រើកំណត់ត្រានៃឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញ វត្ថុអេឡិចត្រូនិក

  9. បញ្ហាទាក់ទងនឹងកម្មវិធី និងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិច ត្រូនិក

  10. កំណត់ត្រានៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកលើសពី 30,000 រៀល ក្នុងមួយ ប្រតិបត្តិការ


 4. ខ្លឹមសារនៃប្រតិបត្តិការដែលមានរយៈពេល 1ឆ្នាំ ក្នុង មួយទំនិញ មានដូចខាងក្រោម៖

  1. កំណត់ត្រានៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកចំនួន 30,000 រៀល ឬតិចជាងនេះ ក្នុងមួយប្រតិបត្តិការ

  2. កំណត់ត្រាទាក់ទងនឹងការអនុញ្ញាតប្រតិបត្តិការទៅនឹងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូ ទាត់អេឡិចត្រូនិក

  3. បញ្ហាទាក់ទងនឹងសំណើកែតម្រូវកំហុសរបស់សមាជិក និងលទ្ធផល

  4. បញ្ហាផ្សេងទៀតត្រូវបានកំណត់ដោយការជូនដំណឹងពីភ្នាក់ងារ រាជរដ្ឋាភិបាល


 5. ប្រសិនបើសមាជិកចង់ស្នើសុំការផ្តល់ជូនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរតាមចំណុចទី1 ខាងលើ ពួកគេអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់អាសយដ្ឋាន និងអ៊ីមែលខាងក្រោម៖

  • អាសយដ្ឋាន៖ អគារលេខ 630A, ជាន់ទី3, ផ្លូវជាតិលេខ2, ភូមិទួលរកា, សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម, ខណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ។

  • គេហទំព័រ៖ https://angkorchats.com

  • អ៊ីមែល៖ pay@angkorchats.com

 


មាត្រា 7 (សេចក្តីណែនាំអំពីការដកប្រាក់)

 1. ប្រសិនបើសមាជិកប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិករបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក សមាជិកអាចដកការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ ដោយប្រើវិធីដូចជា សំបុត្រ,  ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទ, ការបញ្ជូនឯកសារអេឡិចត្រូនិក (រួម ទាំងការបញ្ជូនដោយប្រើសារអេឡិចត្រូនិច),  ឬការដកប្រាក់នៅក្នុងសេវាកម្មបុគ្គល។ តាម ចំណុចទី5 នៃមាត្រា 6 មុនពេលប្រសិទ្ធភាពនៃការទូទាត់ប្រាក់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ពេលវេលាប្រសិទ្ធភាពនៃការដកប្រាក់ក្នុងការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការរបស់សេវាកម្មនីមួយៗ អនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃមាត្រា 17, 27 និង 31។


 2. ប្រសិនបើប្រសិទ្ធភាពនៃការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកបានកើតឡើង សមាជិកអាចទទួល បានប្រាក់បង្វិលសងវិញនៃចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ ដោយយោងតាមវិធីសាស្ត្រផ្តល់ជូននៃ ការដកប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ,  រួមទាំងច្បាប់ស្តីពីការ ការពារអ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកជាដើម។ល។

 


មាត្រា 8 (ការកែតម្រូវកំហុស)

 1. សមាជិកអាចស្នើសុំឱ្យក្រុមហ៊ុនកែតម្រូវ រាល់កំហុសដែលបានរកឃើញនៅក្នុងការប្រើ ប្រាស់សេវាកម្មប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកបាន។


 2. នៅពេលទទួលបានសំណើរបស់សមាជិកសម្រាប់ការកែតម្រូវកំហុស ឬនៅពេលដែល ក្រុមហ៊ុនរកឃើញកំហុសក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកដោយខ្លួនឯង។

 


មាត្រា 9 (ការបង្កើត និងរក្សាកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក)

 1. ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្កើត និងរក្សាទុកកំណត់ត្រាដែលអាចតាមដាន, ស្វែងរក, ធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់,  ឬកែតម្រូវខ្លឹមសារនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកដែលប្រើប្រាស់ដោយសមាជិក បាន,  ជាពិសេសក្នុងករណីពេលមានកំហុស។


 2. ប្រភេទ​និង​វិធី​រក្សា​កំណត់ត្រា​ដែល​ក្រុមហ៊ុន​ត្រូវ​រក្សា​ទុក ​ដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី1ខាង លើនេះ  ត្រូវ​គោរព​តាម​មាត្រា​6 ក្នុងចំណុច​ទី​3 និង​ទី4។

 


មាត្រា 10 (ការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន)

 1. ក្រុមហ៊ុនមិនត្រូវផ្តល់ ការលេចធ្លាយ ឬប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងក្រៅពីគោល បំណងអាជីវកម្មនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន,  ព័ត៌មានលម្អិតអំពីគណនី, ការប្រើកម្រិតមធ្យម,  ឬព័ត៌មាន ឬសម្ភារៈដែលទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារ និងការអនុវត្តប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេ ឡិចត្រូនិករបស់សមាជិកដែលទទួលបានក្នុងការផ្តល់សេវាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក,  ដោយមិនប្រកាន់ខ្ជាប់នូវច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬទទួលបានការយល់ព្រមពីសមាជិកនោះ ឡើយ។


 2. ក្រុមហ៊ុនដំណើរការគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធានាថា សមាជិក អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកដោយសុវត្ថិភាព។ គោល      ការណ៍គ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុម ហ៊ុន ឬអេក្រង់ដែលបានភ្ជាប់នៅក្នុងសេវាកម្មបុគ្គល។

 


មាត្រា 11 (ទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន)

 1. ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់សំណងលើការខូចខាតដែលកើតមានឡើងចំពោះសមាជិកក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

  1. គ្រោះថ្នាក់ដែលបណ្តាលមកពីការក្លែងបន្លំ ឬការចូលផ្លាស់ប្តូរការប្រើកម្រិតមធ្យម។

  2. ឧបទ្ទវហេតុដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបញ្ជូនអេឡិចត្រូនិក ឬដំណើរនៃការ សន្និដ្ឋានកិច្ចសន្យា ឬការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ។

  3. ឧបទ្ទវហេតុដែលកើតចេញពីការចូលប្រើប្រាស់នូវការប្រើកម្រិតមធ្យម ដែលទទួល បានតាមរយៈការជ្រៀតចូលទៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក ឬបណ្តាញទំនាក់ទំ នងព័ត៌មានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកដោយការក្លែងបន្លំ ឬវិធីមិន ស្មោះ ត្រង់ផ្សេងទៀត។


 2. ទោះបីជាមានចែងនៅក្នុងចំណុចទី1 ខាងលើក៏ដោយ,  ក្រុមហ៊ុនអាចឱ្យសមាជិកទទួល បន្ទុកទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកផងដែរនៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

  1. ប្រសិនបើសមាជិកខ្ចី ឬផ្ទេរសិទ្ធិប្រើនូវការប្រើកម្រិតមធ្យមទៅឱ្យភាគីទីបី, ឬផ្តល់ឱ្យ សម្រាប់គោលបំណងផ្ទេរ ឬវត្ថុបញ្ចាំ។

  2. ប្រសិនបើសមាជិកបានដឹង ឬអាចដឹងបានយ៉ាងងាយស្រួលថា ភាគីទីបីអាចចូល ប្រើនូវការប្រើកម្រិតមធ្យមរបស់សមាជិក ដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូ និក ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែមានការលេចធ្លាយ,  លាតត្រដាង, ឬមិនអើពើចំ ពោះការប្រើកម្រិតមធ្យមនោះ។

  3. ក្នុងករណីដែលសមាជិកសាជីវកម្ម (មិនរាប់បញ្ចូលសហគ្រាសធុនតូច) ទទួលរង ការខូចខាត ហើយក្រុមហ៊ុនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចថែទាំគ្រប់គ្រាន់ដែលតម្រូវ ដោយសមហេតុផល,  ដូចជាការបង្កើត និងប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវនីតិវិធី សុវត្ថិភាព ដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់រួចរាល់ហើយនោះ។


 3. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសមាជិកឡើយ ប្រសិនបើទោះបីជា, មានការណែនាំអំពី ប្រតិបត្តិការរបស់សមាជិកក៏ដោយ, ដំណើរការមិនអាចទៅរួច ឬមានការពន្យារពេលដោយ សារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ,  ឬកាលៈទេសៈដែលមិនមែនជាកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុន,  ហើយក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងដល់សមាជិកអំពីភាពមិនអាចទៅរួច ឬការពន្យារពេលនៃ ដំណើរការ (រួមទាំងករណីដែលត្រូវបានជូនដំណឹងដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកចេញឧប ករណ៍ទូទាត់,  ឬប្រតិបត្តិករលក់ទូរគមនាគមន៍)។

 


មាត្រា 12 (នីតិវិធីដោះស្រាយវិវាទ)

 1. សមាជិកអាចស្នើសុំការដោះស្រាយវិវាទ ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក,  ដូចជាការបញ្ជូនមតិ និងការតវ៉ា ឬទាមទារសំណង, តាមរយៈភ្នាក់ងារសេវាអតិថិជនរបស់ ក្រុមហ៊ុន ឬវិធីសាស្រ្តអេឡិចត្រូនិកដូចជា អ៊ីមែលជាដើម។

 2. ប្រសិនបើសមាជិកដាក់ពាក្យស្នើសុំការដោះស្រាយវិវាទប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន,  ក្រុមហ៊ុនត្រូវ ណែនាំដល់សមាជិកអំពីការស៊ើបអង្កេត ឬដំណើរការលទ្ធផលក្នុងរយៈពេល 30ថ្ងៃ។


 3. ប្រសិនបើសមាជិកមានការជំទាស់ចំពោះលទ្ធផលនៃដំណោះស្រាយវិវាទរបស់ក្រុមហ៊ុន,  ពួកគេអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាកណ្តាលនៃវិវាទ ដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់សេវា កម្មប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិករបស់ក្រុមហ៊ុនស្របតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ។មាត្រា 13 (កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការធានានូវសុវត្ថិភាព)

ក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តតាមស្តង់ដារដែលកំណត់ដោយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ប្រភេទនីមួយៗនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក, រួមទាំងធនធានមនុស្ស, គ្រឿងបរិក្ខារ, ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក,  និងព័ត៌មានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់ការបញ្ជូន ឬដំណើរការអេឡិចត្រូនិក,  ដើម្បីធានាថាប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានដាក់ដំណើរការដោយសុវត្ថិភាព។

 


មាត្រា 14 (ច្បាប់បំពេញបន្ថែម)

 1. ក្នុងករណីដែលកិច្ចព្រមព្រៀងបុគ្គលរវាងក្រុមហ៊ុន និងសមាជិកខុសពីបទប្បញ្ញត្តិនៃលក្ខ ខណ្ឌទាំងនេះ បញ្ហាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាត្រូវមានអាទិភាពលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។


 2. បញ្ហាដែលមិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញ វត្ថុអេឡិចត្រូនិក ត្រូវអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងបុគ្គល។


 3. ចំពោះបញ្ហាដែលមិនបានកំណត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬកិច្ចព្រមព្រៀងបុគ្គលទាក់ទង នឹងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក (រួមទាំងនិយមន័យនៃលក្ខខណ្ឌ),  លុះត្រាតែមាន កិច្ចព្រមព្រៀងមួយផ្សេងទៀត ច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ រួមទាំងច្បាប់ការពារអ្នកប្រើ ប្រាស់, នឹងត្រូវអនុវត្ត។

 


មាត្រា 15 (យុត្តាធិការ)

វិវាទដែលកើតឡើងរវាងក្រុមហ៊ុន និងសមាជិកត្រូវគ្រប់គ្រងដោយយុត្តាធិការដែលមានចែងក្នុង ច្បាប់នីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី។

 


មាត្រា 16 (និយមន័យ)

និយមន័យលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងផ្នែកនេះមានដូចខាងក្រោម៖

 1. 'សេវាដំណើរការការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក' សំដៅលើសេវាកម្មដែលបញ្ជូន ឬទទួលព័ត៌ មានការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក ឬសម្របសម្រួល ឬដោះស្រាយការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងការ ទិញទំនិញ ឬសេវាកម្ម។


 2. 'សមាជិក' សំដៅលើអ្នកប្រើប្រាស់ដែលយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងប្រើប្រាស់សេ វាកម្មដំណើរការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិកដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន។

 


មាត្រា 17 (សេចក្តីណែនាំអំពីការដកប្រាក់)

 1. សមាជិកដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មដំណើរការការទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក អាចដកសេចក្តី ណែនាំប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ រហូតដល់ការកត់ត្រាប្រាក់បញ្ញើនៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីរបស់ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនៃគណនីរបស់អ្នកទទួល ឬការចូលទៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកត្រូវ បានបញ្ចប់។


 2. ប្រសិនបើប្រតិបត្តិការទូទាត់មិនកើតឡើងដោយសារតែការដកប្រាក់នៃការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការរបស់សមាជិកទេ, ក្រុមហ៊ុនត្រូវប្រគល់ប្រាក់ដែលទទួលបានទៅកាន់សមាជិកវិញ។

 


មាត្រា 18 (ដែនកំណត់នៃបរិមាណប្រើប្រាស់)

ចំនួនទឹកប្រាក់ទូទាត់ប្រចាំខែសរុប និងដែនកំណត់ការទូទាត់សម្រាប់វិធីបង់ប្រាក់នីមួយៗរបស់ សមាជិក អាចត្រូវបានកំណត់យោងទៅតាមគោលការណ៍ និងស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុនទូទាត់ (ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍, ក្រុមហ៊ុនចេញប័ណ្ណ ។ល។)

 


មាត្រា 19 (ការគ្រប់គ្រងលើការប្រើកម្រិតមធ្យម)

 1. ក្រុមហ៊ុន,  នៅពេលផ្តល់សេវាកម្មដំណើរការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក បានជ្រើស រើសការប្រើកម្រិតមធ្យមដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ និងសិទ្ធិអំណាចរបស់សមាជិក និង ខ្លឹមសារនៃសេចក្តីណែនាំប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។


 2. សមាជិក​មិន​ត្រូវ​ចូលរួម​ក្នុង​អំពើទាក់​ទង​នឹង​ការប្រើកម្រិតមធ្យម​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​ទេ លុះ​ត្រា​តែ​មាន​ការ​បញ្ជាក់​ក្នុង​ច្បាប់​ផ្សេង​ទៀត៖

  1. ធ្វើការផ្ទេរ ឬទទួលយកនូវការប្រើកម្រិតមធ្យមផ្សេងទៀត។

  2. ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ឬផ្ទេរសិទ្ធិតាមការប្រើកម្រិតមធ្យមផ្សេងទៀត។

  3. ការប្រើការប្រើកម្រិតមធ្យមសម្រាប់គោលបំណងនៃវត្ថុបញ្ចាំ ឬប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិ ភាពផ្សេងទៀត។

  4. សកម្មភាពសម្របសម្រួលដែលមានចែងពីក្នុងចំណុច 1 ដល់ 3។


 3. សមាជិកមិនត្រូវបង្ហាញ, លាតត្រដាង,  ឬធ្វេសប្រហែសនូវការប្រើកម្រិតមធ្យមរបស់ពួកគេ ទៅកាន់ភាគីទីបី ហើយត្រូវតែអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីការពារពីការលួច, ការក្លែងបន្លំ,  ឬការផ្លាស់ប្តូរចូលប្រើប្រាស់ការប្រើកម្រិតមធ្យម ។


 4. ក្រុមហ៊ុនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះសមាជិកពីការប្រើកម្រិតមធ្យមដោយភាគីទីបី បន្ទាប់ពីទទួលបានការជូនដំណឹងពីសមាជិកអំពីការ បាត់បង់ ឬចោរកម្មនៃការប្រើកម្រិតមធ្យម។

 


មាត្រា 20 (និយមន័យ) និយមន័យនៃផ្នែកដែលប្រើក្នុងចំណុចទាំងនេះមានដូចខាងក្រោម៖

 1. 'ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន' សំដៅលើឧបករណ៍បង់ប្រាក់ជាមុនដូចជា AngkorPoints និង Angkor Gift Cards ('ការទិញដោយបង់ប្រាក់ជាមុន') និង Event Points ('ការបញ្ចូលប្រាក់ទុកមុន') ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីទិញទំនិញ ឬសេវាកម្ម (តទៅនេះ ហៅថា 'ទំនិញ') ។ល។ ដែលមាននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន និងសេវាកម្មដៃគូ។ ព័ត៌ មានលម្អិតជាក់លាក់អំពីឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ AngkorPay និងលក្ខខណ្ឌនៃ Angkor Gift Cards ។


 2. 'បញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡើងវិញ' សំដៅលើការទិញឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកដោយបង់ប្រាក់ជា មុនតាមរយៈវិធីបង់ប្រាក់ដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន ឬទទួលបានឧបករណ៍ទូទាត់អេ ឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់មុន តាមរយៈសកម្មភាពក្នុងសេវាកម្ម។ល។ (តទៅនេះហៅថា 'សេវាកម្ម ។ល។) ឬភាគីទីបីដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។


 3. 'សមាជិក' សំដៅលើបុគ្គលដែលយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ,  ធ្វើការទិញទំនិញជា ដើម ។ល។  ពីអ្នកលក់ ហើយបង់ប្រាក់ឱ្យពួកគេដោយប្រើឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិក បង់ប្រាក់មុន។


 4. 'អ្នកលក់' សំដៅលើបុគ្គលដែលធ្វើការលក់ទំនិញជាដើម ។ល។ ដល់សមាជិកក្នុងប្រតិបត្តិ ការដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់មុន.

 


មាត្រា 21 (ការគ្រប់គ្រងលើការប្រើកម្រិតមធ្យម)

 1. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់មូលនិធិណាមួយដែលរក្សាទុកក្នុងឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់មុនដោយសារការបាត់បង់ ឬការលួចយកនូវ ការប្រើកម្រិត មធ្យម ដែលបានរាយការណ៍ដោយសមាជិកនោះទេ។


 2. មាត្រា 19(1) ដល់ 19(4) អាចអនុវត្តបានចំពោះផ្នែកនេះ។

 


មាត្រា 22 (ការផ្អាកប្រតិបត្តិការ)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចដកហូតស្ថានភាពសមាជិក ឬដាក់កម្រិតជាបណ្តោះអាសន្ននូវការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់មុន ប្រសិនបើសមាជិកធ្លាក់នៅក្រោមកាលៈទេសៈ ណាមួយដូចខាងក្រោម ដោយជូនដំណឹងដល់សមាជិកតាមរយៈអ៊ីមែល ឬមធ្យោបាយដ៏ មានប្រសិទ្ធភាពផ្សេងទៀត៖

  1. ការរកឃើញថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយនៅពេលដែលបានចុះ ឈ្មោះសមាជិកភាពគឺមិនពិតប្រាកដ។

  2. ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់មុន បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះជាស មាជិកដោយប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានលួច ឬយកមកពីអត្តសញ្ញាណ របស់នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀត។

  3. ការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបង់ប្រាក់ដែលត្រូវបានលួច ឬចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការក្លែង បន្លំ។

  4. ការជួញដូរ ឬផ្ទេរការប្រើកម្រិតមធ្យម។

  5. ការខកខានរយៈពេលវែងក្នុងការបង់ថ្លៃ ដែលបានកំណត់ដោយអ្នកផ្តល់វិធីបង់ ប្រាក់។

  6. ការជ្រៀតជ្រែកជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន ឬបណ្តាលឱ្យមានការរំខានដល់ការផ្តល់ឧបករណ៍ទូទាត់អេ ឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន របស់ក្រុមហ៊ុន។

  7. បរាជ័យក្នុងការដោះស្រាយហេតុផលសម្រាប់ការរឹតបន្តឹងនៃការប្រើប្រាស់ ក្នុងរយៈ ពេលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។

  8. ការបំពានច្បាប់ទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន។


 2. សមាជិកដែលស្ថិតនៅក្រោមផ្នែកទី1 ខាងលើ អាចប្រើឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ ប្រាក់ជាមុនម្តងទៀតបានតាមការយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុន បន្ទាប់ពីមានការដោះស្រាយបុព្វ ហេតុ។

 


មាត្រា 23 (ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡើងវិញទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន)

 1. សមាជិកអាចទិញឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន ឬទទួលបានវាតាមរយៈ សកម្មភាពនៅក្នុងសេវាកម្ម ។ល។ ដោយប្រើការដកគណនី ឬវិធីទូទាត់ផ្សេងទៀតដែល បានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។


 2. ការទិញឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុនតាមរយៈវិធីបង់ប្រាក់ដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនត្រូវបានកំណត់ចំពោះចំនួនដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់វិធីបង់ប្រាក់នីមួយៗ ហើយវាអាចមានចំនួនកំណត់អាស្រ័យទៅតាមវិធីបង់ប្រាក់ផ្សេងៗ។

 


មាត្រា 24 (ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន)

 1. សមាជិកអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុនតាមរយៈពេលសុ ពលភាព និងវិធីសាស្រ្តប្រើប្រាស់ដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានជូនដំណឹង នៅក្នុង លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ, លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ AngkorPay,  លក្ខខណ្ឌនៃ Angkor Gift Card ឬនៅលើទំព័រសេវាកម្មដែលទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជា មុន។


 2. សមាជិកអាចប្រើឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន ជាវិធីទូទាត់នៅពេលទិញទំ និញជាដើម ។ល។ ក្នុងសេវាកម្ម។


 3. ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន ត្រូវបានកាត់ភ្លាមៗនៅពេលបញ្ចប់ការទិញ ទំនិញ ។ល។


 4. ប្រសិនបើសមាជិកលុបចោលការទិញទំនិញ ។ល។ ដោយប្រើឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូ និកបង់ប្រាក់ជាមុន, ជាគោលការណ៍មួយ, ក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡើងវិញតាមឧប ករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកដែលបានប្រើរួចហើយ។មាត្រា 25 (រយៈពេលសុពលភាពនៃឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន)

 1. រយៈពេលសុពលភាពនៃឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុនដែលចេញដោយ ក្រុមហ៊ុនប្រែប្រួលតាមឧបករណ៍នីមួយៗ។ ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រង ដោយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ AngkorPay និងលក្ខខណ្ឌនៃ Angkor Gift Card ។


 2. ក្រុមហ៊ុនជូនដំណឹងដល់សមាជិកអំពីការផុតកំណត់ដែលជិតមកដល់នៃឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន នៅមុនពេលផុតកំណត់របស់វា ដោយប្រើប្រាស់អ៊ីមែល។ ក្នុង ករណីដែលបានទិញឧបករណ៍បង់ប្រាក់ជាមុន ក្រុមហ៊ុនជូនដំណឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ យ៉ាងហោចណាស់ បីដង, រួមទាំង 30ថ្ងៃ មុនពេលផុតកំណត់, អំពីការផុតកំណត់ដែលនឹង មកដល់ និងដំណើរការសងប្រាក់វិញ។ ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ AngkorPay និងលក្ខខណ្ឌនៃ Angkor Gift Card ។

 


មាត្រា 26 (ការបង្វិលសងវិញតាមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន)

 1. សមាជិកអាចស្នើសុំការសងប្រាក់វិញនូវចំនួនពេញលេញនៃឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកទិញមុនដែលពួកគេកាន់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ឧបករណ៍បង់ប្រាក់មុនដែលផ្តល់ អោយដោយឥតគិតថ្លៃពីក្រុមហ៊ុន មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាមួយការសងប្រាក់វិញទេ។ ព័ត៌ មានលម្អិតជាក់លាក់ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ AngkorPay ។ សម្រាប់ Angkor Gift Card,  លក្ខខណ្ឌដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានអនុវត្ត។


 2. សមតុល្យទាំងមូលនៃឧបករណ៍បង់ប្រាក់ជាមុនដែលបានទិញ ត្រូវបានបង្វិលសងវិញនៅ ក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

  1. ប្រសិនបើមានការពិបាកក្នុងការផ្តល់ទំនិញ ឬសេវា ក្នុងសេវាកម្មជាដើម ។ល។  ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ឬហេតុផលផ្សេងទៀត,  រារាំងដល់ការប្រើ ប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន។

  2. ប្រសិនបើពិការភាពនៅក្នុងឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន រារាំង ដល់ការផ្តល់ទំនិញ ឬសេវា នៅក្នុងសេវាកម្ម ។ល។

  3. នៅពេលដែលសមាជិកស្នើសុំការបង្វិលសងវិញនៃសមតុល្យនូវការបង់ប្រាក់មុនដែលបានទិញ (អាស្រ័យលើការបំពេញលក្ខខណ្ឌដែលអាចដកវិញបាន និងរយៈ ពេល)។

  4. ក្នុងករណីដកការយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ។


 3. ការបង្វិលសងជាសាច់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងទៅកាន់គណនីដែលកំណត់ដោយសមាជិក ក្នុងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលសំណើបង្វិលសងប្រាក់ វិញ និងផ្ទៀងផ្ទាត់ការដាក់ប្រាក់របស់សមាជិក។


 4. សមាជិកអាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុនតាមរយៈពេល និង វិធីសាស្រ្តដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន ហើយក្រុមហ៊ុនផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការ សងប្រាក់វិញនៅលើទំព័រសេវាកម្មអតិថិជននៃឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុន នីមួយៗ។

 


មាត្រា 27 (សេចក្តីណែនាំអំពីការដកប្រាក់)

សមាជិកអាចដកសេចក្តីណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការទូទាត់ដែលបានធ្វើឡើងដោយប្រើឧបករណ៍ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់ជាមុននៅមុនពេលដែលព័ត៌មានអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការ បានទៅដល់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដែលកំណត់ដោយអ្នកទទួល។

 


មាត្រា 28 (ការហាមឃាត់)

សមាជិកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការផ្ទេរ, ការលក់, ការសន្យា, ឬបោះចោលឧបករណ៍ទូទាត់ អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់មុននោះទេ។

 


មាត្រា 29 (ដែនកំណត់នៃចំនួនប្រើប្រាស់)

 1. ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តដែនកំណត់តាមផ្លូវច្បាប់ ជាដែនកំណត់នៃការកាន់កាប់សម្រាប់ឧបករណ៍ ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកបង់ប្រាក់មុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ដែនកំណត់នៃការកាន់កាប់ ទាំងនេះ អាចត្រូវបានកាត់បន្ថយទៅតាមគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន។


 2. មាត្រា 18 នៃចំណុចទី2 សេវាភ្នាក់ងារទូទាត់ប្រាក់អនុវត្តចំពោះផ្នែកនេះ។

 


មាត្រា 30 (និយមន័យ)

 1. 'សេវាទូទាត់ការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក' សំដៅលើប្រព័ន្ធ និងសេវាកម្មដែលងាយ ស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការដោះស្រាយការជូនដំណឹង,  ការប្រមូល, ការទូទាត់, និង ការផ្ទេរការបង់ប្រាក់សម្រាប់ពន្ធជាតិ, ថ្លៃសេវាសាធារណៈ និងវិក្កយបត្រផ្សេងៗ, ដោយ ផ្អែកលើអ្នកនាំសារចល័តរបស់ក្រុមហ៊ុន (ដោយយោងទៅតាម 'AngkorChat') ។


 2. 'អ្នកចេញវិក្កយបត្រ' សំដៅលើអង្គភាពដែលចេញវិក្កយបត្រដល់សមាជិកសម្រាប់ថ្លៃសេ វាផ្សេងៗដែលបានប្រើប្រាស់។


 3. 'វិក្កយបត្រ AngkorPay' សំដៅលើសេវាជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក ដែលផ្ញើការជូន ដំណឹងអំពីវិក្កយបត្រទៅកាន់ឧបករណ៍ចល័តដោយផ្អែកលើ AngkorChat, ជំនួសឱ្យវិក្កយ បត្រក្រដាសរបស់អ្នកចេញវិកយបត្រ។


 4. 'សមាជិក' សំដៅលើអ្នកដែលយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ ហើយទទួល ការជូនដំណឹងអំពីវិក្កយបត្ររបស់ពួកគេជាវិក្កយបត្រ AngkorPay ។

 


មាត្រា 31 (សេចក្តីណែនាំអំពីការដកប្រាក់)

សមាជិកអាចដកការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេសម្រាប់មូលនិធិដែលបានបង់ ដោយប្រើវិ ធីបង់ប្រាក់នៅក្នុងសេវាកម្មទូទាត់ការជូនដំណឹងអេឡិចត្រូនិក មុនពេលដែលព័ត៌មានអំពីចំនួន ទឹកប្រាក់ប្រតិបត្តិការត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិករបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬអាជីវ កម្មហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកដែលគណនីរបស់អ្នកទទួលត្រូវបានបើក។

 


មាត្រា 32 (ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ)

 1. មាននៅក្នុងមាត្រា 19 ចំណុចទី1 ដល់ ទី4 នៃផ្នែកទី2 ជាសេវាភ្នាក់ងារទូទាត់ ដែលអនុវត្ត   ចំពោះមាត្រានេះ។

 


មាត្រា 33 (បញ្ហាទាក់ទងនឹងការផ្ទេរខុស)

 1. ប្រសិនបើសមាជិកផ្ទេរប្រាក់ទៅឱ្យអ្នកទទួលខុស (ហៅថា 'ការផ្ទេរប្រាក់ខុស') ដូចជា ការបញ្ចូល ឬការដាក់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ឬលេខគណនីរបស់អ្នកទទួលមិនត្រឹមត្រូវ សមាជិក អាចជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន និងស្នើសុំឱ្យអ្នកទទួលធ្វើការផ្ទេរត្រឡប់មកវិញនូវចំនួនទឹក ប្រាក់ដែលបានផ្ទេរខុស តាមរយៈក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទទួលនោះ។


 2. ក្រុមហ៊ុនត្រូវជូនដំណឹងដល់សមាជិកក្នុងរយៈពេល 15ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលក្រុមហ៊ុនទទួល បានដំណឹងអំពី 'ការផ្ទេរខុស' ដល់សមាជិកអំពីលទ្ធផលនៃការស្នើសុំរបស់សមាជិក ឬ ដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធ, រួមទាំងការពិតនៃការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទទួល, ថាតើអ្នក ទទួល មានបំណងប្រគល់ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញដែរទេ, និងហេតុផល ប្រសិនបើ អ្នកទទួលមិនចង់ប្រគល់ចំនួនទឹកប្រាក់នេះ ត្រឡប់មកវិញទេនោះ។


 3. ប្រសិនបើអ្នកទទួលបដិសេធមិនប្រគល់ចំនួនទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញទេ បើទោះបីជាមាន ការស្នើសុំតាមរយៈក្រុមហ៊ុន ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកទទួលក៏ដោយ សមាជិកអាចធ្វើ ការដាក់ពាក្យបណ្តឹងបាន។


 4. ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែអនុវត្តតាមសំណើរបស់តុលាការសម្រាប់ព័ត៌មានដូចជា ហេតុផលសម្រាប់ ការបដិសេធរបស់អ្នកទទួលក្នុងការប្រគល់ទឹកប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ, ឈ្មោះពិត, អាសយ ដ្ឋាន, ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងលម្អិត, និងស្ថានភាពនៃការផ្ទេរខុស ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការ អនុវត្តដោយរលូននៃសេវាគាំទ្រការផ្ទេរប្រាក់ដែលមានកំហុស,  លុះត្រាតែ មានហេតុផល ស្របច្បាប់ដែលមិនអនុវត្ត។


 5. ដំណើរការគាំទ្ររបស់តុលាការចំពោះសំណើរផ្ទេរប្រាក់ខុសដែលបានដាក់ពាក្យដោយសមាជិក អាចនឹងត្រូវបញ្ឈប់នៅក្រោមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ប្រសិនបើសំណើនេះស្ថិតនៅក្រោមលក្ខ ខណ្ឌណាមួយដូចខាងក្រោម៖

  1. ប្រសិនបើសមាជិកដាក់ពាក្យសុំជំនួយដោយប្រើវិធីមិនពិត ឬក្លែងបន្លំ។

  2. ប្រសិនបើមានហេតុផលត្រូវបានបញ្ជាក់តាមរយៈឯកសារថា វាមិនមែនជាការផ្ទេរ ខុស។

  3. ប្រសិនបើមានបណ្តឹងដែលកំពុងបន្ត ឬបានបញ្ចប់ ទាក់ទងទៅនឹងការផ្ទេរខុស សម្រាប់ការផ្តល់ជំនួយត្រឡប់មកវិញត្រូវបានស្នើសុំមុនកាលបរិច្ឆេទដាក់ពាក្យ។

  4. ករណីផ្សេងទៀតត្រូវបានសម្រេចដោយតុលាការ។