យល់ដឹងអំពីគណនីដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងប្រភេទផ្លាកសញ្ញា

នៅក្នុងពិភពឌីជីថល ភាពត្រឹមត្រូវ និងទំនុកចិត្តគឺមានសារៈសំខាន់បំផុត,ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់យើងខ្ញុំ ឈរលើសញ្ញានៃភាពជឿជាក់។មិន​ថា​អ្នក​ជា​អ្នក​មាន​ឥទ្ធិពល ជា​បុគ្គល​សាធារណៈ ឬ​ជា​អ្នក​បង្កើតម៉ាក​យីហោ, ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងខ្ញុំ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទទួលស្គាល់ និងពង្រីកនូវវត្តមានរបស់អ្នក។

នៅក្នុងពិភពឌីជីថល ភាពត្រឹមត្រូវ និងទំនុកចិត្តគឺមានសារៈសំខាន់បំផុត,ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់យើងខ្ញុំ ឈរលើសញ្ញានៃភាពជឿជាក់។មិន​ថា​អ្នក​ជា​អ្នក​មាន​ឥទ្ធិពល ជា​បុគ្គល​សាធារណៈ ឬ​ជា​អ្នក​បង្កើតម៉ាក​យីហោ, ប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងខ្ញុំ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីទទួលស្គាល់ និងពង្រីកនូវវត្តមានរបស់អ្នក។

ស្វែងរកប្រភេទផ្លាកសញ្ញារបស់យើងខ្ញុំ។

ស្វែងរកប្រភេទផ្លាកសញ្ញារបស់យើងខ្ញុំ។

ស្វែងរកប្រភេទផ្លាកសញ្ញារបស់យើងខ្ញុំ។

ស្វែងយល់អំពីពណ៌នៃភាពអាចជឿជាក់បានជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកសញ្ញាចម្រុះរបស់យើង។ ពណ៌នីមួយៗតំណាងឱ្យ អាណាចក្រនៃឥទ្ធិពល និងជំនាញ៖

ស្វែងយល់អំពីពណ៌នៃភាពអាចជឿជាក់បានជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកសញ្ញាចម្រុះរបស់យើង។ ពណ៌នីមួយៗតំណាងឱ្យ អាណាចក្រនៃឥទ្ធិពល និងជំនាញ៖

ស្វែងយល់អំពីពណ៌នៃភាពអាចជឿជាក់បានជាមួយនឹងប្រភេទផ្លាកសញ្ញាចម្រុះរបស់យើង។ ពណ៌នីមួយៗតំណាងឱ្យ អាណាចក្រនៃឥទ្ធិពល និងជំនាញ៖

ពណ៌ប្រផេះ សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការសាធារណៈ
ពណ៌ប្រផេះ សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការសាធារណៈ
ពណ៌ប្រផេះ សម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការសាធារណៈ

ពណ៌មាស តួពន្លឺ - អ្នកមានឥទ្ធិពល និងអ្នកល្បីល្បាញ

ពណ៌មាស តួពន្លឺ - អ្នកមានឥទ្ធិពល និងអ្នកល្បីល្បាញ

ពណ៌មាស តួពន្លឺ - អ្នកមានឥទ្ធិពល និងអ្នកល្បីល្បាញ

ពណ៌បៃតង តំណាងឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះបរិស្ថាន / និរន្តរភាព

ពណ៌បៃតង តំណាងឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះបរិស្ថាន / និរន្តរភាព

ពណ៌បៃតង តំណាងឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះបរិស្ថាន / និរន្តរភាព

ពណ៌ខៀវ សម្រាប់សាជីវកម្ម និងម៉ាកយីហោដែលបង្កើតពិភពលោករបស់យើង

ពណ៌ខៀវ សម្រាប់សាជីវកម្ម និងម៉ាកយីហោដែលបង្កើតពិភពលោករបស់យើង

ពណ៌ខៀវ សម្រាប់សាជីវកម្ម និងម៉ាកយីហោដែលបង្កើតពិភពលោករបស់យើង

ពណ៌ក្រហម សម្រាប់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ / សប្បុរសធម៌ដែលជំរុញដោយបេះដូង

ពណ៌ក្រហម សម្រាប់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ / សប្បុរសធម៌ដែលជំរុញដោយបេះដូង

ពណ៌ក្រហម សម្រាប់អង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ / សប្បុរសធម៌ដែលជំរុញដោយបេះដូង

ពណ៌ស្វាយ សម្រាប់គំនិតច្នៃប្រឌិត - អ្នកបង្កើត/សិល្បករ

ពណ៌ស្វាយ សម្រាប់គំនិតច្នៃប្រឌិត - អ្នកបង្កើត/សិល្បករ

ពណ៌ស្វាយ សម្រាប់គំនិតច្នៃប្រឌិត - អ្នកបង្កើត/សិល្បករ

ពណ៌លឿង, ជាផ្លាកសញ្ញាពិសេសនៃភាពខុសគ្នាសម្រាប់សមាជិកផ្តាច់មុខ

ពណ៌លឿង, ជាផ្លាកសញ្ញាពិសេសនៃភាពខុសគ្នាសម្រាប់សមាជិកផ្តាច់មុខ

ពណ៌លឿង, ជាផ្លាកសញ្ញាពិសេសនៃភាពខុសគ្នាសម្រាប់សមាជិកផ្តាច់មុខ

ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្លាកសញ្ញា

ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្លាកសញ្ញា

ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំផ្ទៀងផ្ទាត់ផ្លាកសញ្ញា

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាននូវការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់អ្នក

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាននូវការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់អ្នក

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបាននូវការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់អ្នក

សូមផ្ញើអ៊ីមែលសំណើដំបូងទៅកាន់ biz@angkorchats.com សម្រាប់ការស្នើសុំកម្មវិធី។

អ៊ីមែលស្នើសុំកម្មវិធីត្រូវតែរួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានខាងក្រោម៖


 • លេខសម្គាល់អង្គរឆាត (AngkorChat ID) ដែលអ្នកកំពុងប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ន

 • លេខទូរស័ព្ទនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ AngkorChat

សូមផ្ញើអ៊ីមែលសំណើដំបូងទៅកាន់ biz@angkorchats.com សម្រាប់ការស្នើសុំកម្មវិធី។ អ៊ីមែលស្នើសុំកម្មវិធីត្រូវតែរួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានខាងក្រោម៖


 • លេខសម្គាល់អង្គរឆាត (AngkorChat ID) ដែលអ្នកកំពុងប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ន

 • លេខទូរស័ព្ទនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ AngkorChat

សូមផ្ញើអ៊ីមែលសំណើដំបូងទៅកាន់ biz@angkorchats.com សម្រាប់ការស្នើសុំកម្មវិធី។

អ៊ីមែលស្នើសុំកម្មវិធីត្រូវតែរួមបញ្ចូលនូវព័ត៌មានខាងក្រោម៖


 • លេខសម្គាល់អង្គរឆាត (AngkorChat ID) ដែលអ្នកកំពុងប្រើនាពេលបច្ចុប្បន្ន

 • លេខទូរស័ព្ទនាពេលបច្ចុប្បន្នត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយ AngkorChat

 1. ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីរបស់អ្នក៖
  ចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ទម្រង់ពាក្យសុំផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើវេទិការបស់យើងខ្ញុំ។ ទម្រង់នេះ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីចាប់យកព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្ថាប័នរបស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថា ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់គឺត្រឹមត្រូវ និងជាព័ត៌មានពិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន។


 2. ការភ្ជាប់ឯកសារចាំបាច់៖
  ភ្ជាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ ជំហាននេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាពត្រឹមត្រូវនៃគណនីរបស់អ្នក។ សម្រាប់គណនីបុគ្គល, អាចរាប់បញ្ចូលទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល,ចំណែក អង្គការស្ថាប័នអាចត្រូវការផ្តល់ឯកសារចុះឈ្មោះជាផ្លូវការ។ សម្រាប់អ្នកដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំ Yellow Badge, ភស្តុតាងនៃការជាវរបស់អ្នក, ការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍, ឬភាពជាដៃគូជាមួយវេទិការបស់យើង នឹងត្រូវបានទាមទារ។


 3. ការបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក៖
  នៅពេលដែលអ្នកបានបំពេញទម្រង់បែបបទ និងភ្ជាប់ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់រួចហើយ, ពិនិត្យមើលពាក្យសុំរបស់អ្នក ដើម្បី ប្រាកដថាព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ ហើយបន្ទាប់មកចុចបញ្ជូនវា។ ក្រុមផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើល ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកឱ្យបានហ្មត់ចត់។


 4. កំពុងរង់ចាំការត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័ត៖
  បន្ទាប់ពីការដាក់ស្នើ, ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកនឹងឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ។ ដំណើរការនេះ គឺមានភាពហ្មត់ចត់ដើម្បីរក្សាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងខ្ញុំ។ យើងសូមអរគុណ ចំពោះការអត់ធ្មត់រង់ចាំរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនេះ។


 5. ការទទួលផ្លាកសញ្ញារបស់អ្នក៖
  នៅពេលមានការយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកបានជោគជ័យ, អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹង, ហើយផ្លាកសញ្ញារៀងៗខ្លួននឹងត្រូវបាន បញ្ចូលទៅក្នុងប្រូហ្វាលគណនីរបស់អ្នក។ សូមអបអរសាទរ! ឥឡូវនេះ អ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងកិត្យានុភាព និងការជឿទុកចិត្តដែលមកជាមួយ នូវការក្លាយជាសមាជិកដែលទទួលបានការផ្ទៀងផ្ទាត់នៃសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំរួចរាល់។

 1. ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីរបស់អ្នក៖
  ចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ទម្រង់ពាក្យសុំផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើវេទិការបស់យើងខ្ញុំ។ ទម្រង់នេះ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីចាប់យកព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្ថាប័នរបស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថា ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់គឺត្រឹមត្រូវ និងជាព័ត៌មានពិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន។


 2. ការភ្ជាប់ឯកសារចាំបាច់៖
  ភ្ជាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ ជំហាននេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាពត្រឹមត្រូវនៃគណនីរបស់អ្នក។ សម្រាប់គណនីបុគ្គល, អាចរាប់បញ្ចូលទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល,ចំណែក អង្គការស្ថាប័នអាចត្រូវការផ្តល់ឯកសារចុះឈ្មោះជាផ្លូវការ។ សម្រាប់អ្នកដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំ Yellow Badge, ភស្តុតាងនៃការជាវរបស់អ្នក, ការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍, ឬភាពជាដៃគូជាមួយវេទិការបស់យើង នឹងត្រូវបានទាមទារ។


 3. ការបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក៖
  នៅពេលដែលអ្នកបានបំពេញទម្រង់បែបបទ និងភ្ជាប់ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់រួចហើយ, ពិនិត្យមើលពាក្យសុំរបស់អ្នក ដើម្បី ប្រាកដថាព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ ហើយបន្ទាប់មកចុចបញ្ជូនវា។ ក្រុមផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើល ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកឱ្យបានហ្មត់ចត់។


 4. កំពុងរង់ចាំការត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័ត៖
  បន្ទាប់ពីការដាក់ស្នើ, ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកនឹងឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ។ ដំណើរការនេះ គឺមានភាពហ្មត់ចត់ដើម្បីរក្សាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងខ្ញុំ។ យើងសូមអរគុណ ចំពោះការអត់ធ្មត់រង់ចាំរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនេះ។


 5. ការទទួលផ្លាកសញ្ញារបស់អ្នក៖
  នៅពេលមានការយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកបានជោគជ័យ, អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹង, ហើយផ្លាកសញ្ញារៀងៗខ្លួននឹងត្រូវបាន បញ្ចូលទៅក្នុងប្រូហ្វាលគណនីរបស់អ្នក។ សូមអបអរសាទរ! ឥឡូវនេះ អ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងកិត្យានុភាព និងការជឿទុកចិត្តដែលមកជាមួយ នូវការក្លាយជាសមាជិកដែលទទួលបានការផ្ទៀងផ្ទាត់នៃសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំរួចរាល់។

 1. ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីរបស់អ្នក៖
  ចាប់ផ្តើមដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អ្នកដោយចូលទៅកាន់ទម្រង់ពាក្យសុំផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើវេទិការបស់យើងខ្ញុំ។ ទម្រង់នេះ ត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីចាប់យកព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានលម្អិតអំពីស្ថាប័នរបស់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថា ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់គឺត្រឹមត្រូវ និងជាព័ត៌មានពិតនាពេលបច្ចុប្បន្ន។


 2. ការភ្ជាប់ឯកសារចាំបាច់៖
  ភ្ជាប់ឯកសារពាក់ព័ន្ធដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក។ ជំហាននេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាពត្រឹមត្រូវនៃគណនីរបស់អ្នក។ សម្រាប់គណនីបុគ្គល, អាចរាប់បញ្ចូលទាំងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល,ចំណែក អង្គការស្ថាប័នអាចត្រូវការផ្តល់ឯកសារចុះឈ្មោះជាផ្លូវការ។ សម្រាប់អ្នកដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំ Yellow Badge, ភស្តុតាងនៃការជាវរបស់អ្នក, ការចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍, ឬភាពជាដៃគូជាមួយវេទិការបស់យើង នឹងត្រូវបានទាមទារ។


 3. ការបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នក៖
  នៅពេលដែលអ្នកបានបំពេញទម្រង់បែបបទ និងភ្ជាប់ឯកសារចាំបាច់ទាំងអស់រួចហើយ, ពិនិត្យមើលពាក្យសុំរបស់អ្នក ដើម្បី ប្រាកដថាព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់ត្រឹមត្រូវ ហើយបន្ទាប់មកចុចបញ្ជូនវា។ ក្រុមផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើល ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកឱ្យបានហ្មត់ចត់។


 4. កំពុងរង់ចាំការត្រួតពិនិត្យ និងអនុម័ត៖
  បន្ទាប់ពីការដាក់ស្នើ, ពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកនឹងឆ្លងកាត់ដំណើរការត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ។ ដំណើរការនេះ គឺមានភាពហ្មត់ចត់ដើម្បីរក្សាបាននូវភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រព័ន្ធផ្ទៀងផ្ទាត់របស់យើងខ្ញុំ។ យើងសូមអរគុណ ចំពោះការអត់ធ្មត់រង់ចាំរបស់អ្នកក្នុងអំឡុងពេលនេះ។


 5. ការទទួលផ្លាកសញ្ញារបស់អ្នក៖
  នៅពេលមានការយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំរបស់អ្នកបានជោគជ័យ, អ្នកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹង, ហើយផ្លាកសញ្ញារៀងៗខ្លួននឹងត្រូវបាន បញ្ចូលទៅក្នុងប្រូហ្វាលគណនីរបស់អ្នក។ សូមអបអរសាទរ! ឥឡូវនេះ អ្នកអាចរីករាយជាមួយនឹងកិត្យានុភាព និងការជឿទុកចិត្តដែលមកជាមួយ នូវការក្លាយជាសមាជិកដែលទទួលបានការផ្ទៀងផ្ទាត់នៃសហគមន៍របស់យើងខ្ញុំរួចរាល់។

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

សំណួរដែលសួរញឹកញាប់

តើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីទទួលបាននូវការបញ្ជាក់បន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យសុំ?

តើខ្ញុំនឹងត្រូវបានទទួលការជូនដំណឹងដែរឫទេ ប្រសិនបើពាក្យសុំរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបដិសេធ?

យើងជាអង្គការ ឬស្ថាប័នសាធារណៈ។ តើសមាជិកម្នាក់ៗអាចទទួលបាន ផ្លាកសញ្ញាផ្ទៀងផ្ទាត់ដែរឬទេ?

ខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតមាតិកា ឬជាសិល្បករ។ តើខ្ញុំត្រូវដាក់ពាក្យសុំដោយខ្លួនឯងដែរឫទេ?

បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេ។ តើខ្ញុំនៅតែអាចដាក់ពាក្យសុំបានដែរឫទេ?

ត្រូវការជំនួយបន្ថែម?

ត្រូវការជំនួយបន្ថែម?

ត្រូវការជំនួយបន្ថែម?

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរក្រៅពីនេះ, សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ នៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកជាមួយនឹងសំណួរ ឬការណែនាំដែលអ្នកត្រូវការបន្ថែម ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនី ឬ ផ្លាកសញ្ញានេះ។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ biz@angkorchats.com, យើងខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ក្នុងការផ្តល់ជូនជានិច្ច។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរក្រៅពីនេះ, សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ
នៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកជាមួយនឹងសំណួរ ឬការណែនាំដែលអ្នកត្រូវការបន្ថែម ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនី ឬ
ផ្លាកសញ្ញានេះ។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ biz@angkorchats.com, យើងខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ក្នុងការផ្តល់ជូនជានិច្ច។

ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរក្រៅពីនេះ, សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំ
នៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកជាមួយនឹងសំណួរ ឬការណែនាំដែលអ្នកត្រូវការបន្ថែម ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនី ឬ ផ្លាកសញ្ញានេះ។ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈ biz@angkorchats.com, យើងខ្ញុំរីករាយស្វាគមន៍ក្នុងការផ្តល់ជូនជានិច្ច។