លក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី Angkor Gift Card

1. សិទ្ធិទទួលបាន និងការប្រើប្រាស់៖ Angkor Gift Card ('Gift Card ') និងសមតុល្យនៃ Angkor Points ដែលបានបង់ប្រាក់មុន (រួមទាំងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ឡើងវិញនៃ Angkor Gift Card, Angkor Points, និងលេខកូដកាដូ) (' Angkor Points ') អាចប្រើបានចំពោះតែបុគ្គលដែលមានអាយុលើសពី 12ឆ្នាំ ប៉ុណ្ណោះ ជាអាយុដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ Gift Card  និង Angkor Points ត្រូវបាន ចេញដោយក្រុមហ៊ុន Digital Angkor Co., Ltd ហៅកាត់ថា ('DA')។ ដើម្បីប្រើ Gift Card  ឬ Angkor Points ត្រូវការចូលប្រើដោយមានអ៊ីនធើណេតជាចាំបាច់។ អ្នកប្រើប្រាស់ក៏ត្រូវមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ គណនី AngkorPay នៅលើ AngkorChat និងមានគណនីដែលមានស្រាប់ ឬអាចបង្កើតគណនីថ្មី មួយបាន។ នៅពេលទិញផលិតផល ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការទូទាត់ដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានកាត់ចេញ ភ្លាមៗពីសមតុល្យ Angkor Point ។

2. ការដាក់កម្រិត៖ Gift Card  ឬ Angkor Point អាចប្រើបានសម្រាប់តែសិទ្ធិទិញផលិតផល ដែល មាននៅលើ AngkorChat និងលើវេទិកានៃភាគីទីបី តែប៉ុណ្ណោះ,  ហើយការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ អាចត្រូវបានដាក់កម្រិតក្នុងកាលៈទេសៈពិសេស។ លើកលែងតែមានតម្រូវការស្របច្បាប់,  ពួកគេ មិនអាចលក់បន្ត, ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ,  ឬផ្ទេរសម្រាប់គោលបំណងផ្សេងទៀតបានទេ។ ការបង្វិលសង សម្រាប់ការដែលមានសិទ្ធិទិញ ត្រូវបានផ្តល់នូវឥណទានឡើងវិញ ទៅក្នុងសមតុល្យ Angkor Point, ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន, នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌដូចគ្នា។ ហានិភ័យនៃការបាត់បង់ និងតួនាទី សម្រាប់ Gift Card  ឬ Angkor Points ផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកទិញវិញ នៅពេលទិញ។ DA មិនធ្វើការធានា ច្បាស់លាស់ណាមួយ ឬមានន័យទាក់ទងទៅនឹង Gift Card  ឬ Angkor Points ឡើយ។ DA រក្សា សិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃ Gift Card  និង Angkor Points តាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន ដោយស្របតាមច្បាប់។

3. ការផុតកំណត់ និងការបង្វិលសងប្រាក់វិញ៖ សុពលភាពនៃ Gift Card  និង Angkor Points គឺ មានរយៈពេល 10ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ឬថ្ងៃប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។ ការបង្វិលសង ប្រាក់វិញអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែ កាតមិនអាចប្រើបានដោយសារហេតុផល គ្រោះមហន្តរាយធម្ម ជាតិ, ឬកាតខូច, ឬប្រសិនបើសមតុល្យមានតិចជាង 30% នៃតម្លៃនៅលើក្នុងកាត។

4. ការក្លែងបន្លំ៖ DA មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់, ការលួច, ការបំផ្លិចបំផ្លាញ,  ឬការប្រើ ប្រាស់ Gift Card  ឬ Angkor Points ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះឡើយ។ DA រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទ គណនីរបស់អតិថិជន និងចេញវិក្កយបត្រតាមវិធីទូទាត់ជំនួស ប្រសិនបើមាន Gift Card  ឬ Angkor Points ក្លែងក្លាយ ត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើការទិញទំនិញនៅលើ AngkorChat ឬវេទិកានៃភាគីទីបី។

5. ដែនកំណត់ នៃការទទួលខុសត្រូវ៖ DA បដិសេធជាចាំបាច់នូវការធានា និងលក្ខខណ្ឌច្បាស់ លាស់ទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹង Gift Card  ឬ Angkor Points រួមទាំងសម្បទាសម្រាប់គោល បំណងជាក់លាក់ ឬលទ្ធភាពនៃការធ្វើជំនួញ។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាជាមួយមុខងារនៃ Gift Card  ឬ Angkor Points ដំណោះស្រាយតែមួយគត់របស់ DA សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ដោយស្របតាមច្បាប់ ជាធរមាន គឺជាការជំនួសដោយ Gift Card  ឬ Angkor Points ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធ។

6. លក្ខខណ្ឌទូទៅ៖ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង និងជាកម្មវត្ថុនៃលក្ខខណ្ឌប្រើ ប្រាស់ AngkorChat/Feed/Point។ គោលការណ៍ឯកជនភាព AngkorChat/Feed/Point អនុវត្តចំពោះ សេវាកម្មដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ការទិញ, ការទទួល, ឬការប្រើប្រាស់ Gift Card  ឬ Angkor Points តម្រូវឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់គោរពតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា ដោយមិនរាប់ បញ្ចូលគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនោះទេ, ហើយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ ច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា។ DA រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ ខ្លួន ក្នុងដែនកំណត់ដែលច្បាប់អនុញ្ញាត។