លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់ AngkorPoint

មាត្រា 1 (គោលបំណង)

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងកំណត់សិទ្ធិ, កាតព្វកិច្ច, និងទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន និងសមាជិកទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវារបស់ AngkorPay ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន Digital Angkor Co., Ltd. (តទៅនេះហៅថា "ក្រុមហ៊ុន")។

 

មាត្រា 2 (និយមន័យនៃលក្ខខណ្ឌ)

អត្ថន័យនៃពាក្យដែលប្រើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានដូចខាងក្រោម៖

 1. 'AngkorPay Service' សំដៅលើសេវាកម្មទូទាត់, សេវាផ្ទេរប្រាក់ សេវាកម្មសមាជិកភាព របស់ក្រុមហ៊ុន ឬដៃគូ, សេវាកម្ម Angkor Point (រួមទាំង Event Points) សេវាគូប៉ុង, សេវាទូទាត់វិក្កយបត្រ, សេវាផ្ទៀងផ្ទាត់ និងសេវាតំណភ្ជាប់ផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយ ក្រុមហ៊ុនដល់សមាជិកក្នុងប្រតិបត្តិការទំនិញ ឬសេវាកម្ម ('ទំនិញ។ល។') ជាមួយដៃគូ សហការណ៍។

 2. 'សមាជិក' សំដៅលើបុគ្គលដែលប្រើប្រាស់សេវា AngkorPay ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 3. 'ដៃគូ' សំដៅលើប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មដែលបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមហ៊ុន និងប្រើ ប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay ដើម្បីលក់ទំនិញជាដើម ។ល។ ដល់សមាជិក ឬផ្តល់អត្ថ ប្រយោជន៍ដូចជាសមាជិកភាព ពិន្ទុ AngkorPay គូប៉ុង ជាដើម។

 4. 'វិធីទូទាត់ប្រាក់' សំដៅលើវិធីសាស្ត្រអេឡិចត្រូនិកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសមាជិក ដើម្បីទិញ និងប្រើប្រាស់ទំនិញ។ល។ តាមរយៈសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់។

 5. 'AngkorPay Password' សំដៅលើមធ្យោបាយផ្ទៀងផ្ទាត់លេខដែលកំណត់ដោយសមាជិក សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay និងបានចុះឈ្មោះជាមួយក្រុមហ៊ុន។

 6. 'Angkor Points' សំដៅលើការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដែលបានបង់ប្រាក់ជាមុន មានន័យថា សមាជិកអាចប្រើប្រាស់ជាវិធីបង់ប្រាក់ បន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្តល់ និងគិតប្រាក់ទៅ ក្នុងគណនីរបស់សមាជិកដោយក្រុមហ៊ុន។

 7. 'Event Points' សំដៅលើពិន្ទុដែលសមាជិកអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីទិញទំនិញ ។ល។ នៅ កន្លែងដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនបន្ទាប់ពីប្រមូលពួកគេតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលបានដាក់បង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន, ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬការទិញទំនិញ ។ល។ ពី ដៃគូ ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ។

 8. 'គូប៉ុង' សំដៅលើប័ណ្ណដែលរក្សាទុក និងកត់ត្រាតាមអេឡិចត្រូនិក ដែលសមាជិកអាច ទទួលបានជាអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលទិញទំនិញជាដើម ។ល។ តាមរយៈដៃគូ។

 9. 'ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ' សំដៅលើសាជីវកម្ម ឬស្ថាប័នដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងដាច់ ដោយឡែកជាមួយក្រុមហ៊ុន និងផ្តល់ព័ត៌មានវិក្កយបត្រដល់សមាជិក និងស្នើសុំការទូទាត់ តាមរយៈសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ។

 10. 'ព័ត៌មានអំពីការចេញវិក្កយបត្រ' សំដៅលើខ្លឹមសារនៃវិក្កយបត្រ និងការជូនដំណឹងដែល បានផ្ញើដោយស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រដល់សមាជិកតាមរយៈសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ, បង្កាន់ដៃ, ទីផ្សារ, និងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀត។

 11. 'វិក្កយបត្រ និងសេចក្តីជូនដំណឹង' សំដៅលើឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានព័ត៌មានអំពី ថ្លៃប្រើប្រាស់ និងការគិតថ្លៃសាធារណៈ។ល។ ដែលសមាជិកត្រូវបង់តាមកិច្ចសន្យាជាមួយ ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ ឬតាមច្បាប់។

 12. 'ការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក' សំដៅលើការបញ្ជូនព័ត៌មានវិក្កយបត្រទៅសមាជិក ដោយស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រតាមរយៈសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ។

 13. 'ការទូទាត់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ' សំដៅលើមុខងារដែលអនុញ្ញាតឱ្យវិក្កយបត្រធម្មតា និង ការជូនដំណឹងពីស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រត្រូវបានបង់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើប្រាស់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់យោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 14. 'សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់' សំដៅលើសមាជិកដែលត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយក្រុមហ៊ុន សម្រាប់ព័ត៌មាននៃការបង្កើតហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិក។

 15. 'ស្ថាប័នអ្នកប្រើប្រាស់' សំដៅលើអង្គភាពដែលចង់បញ្ជាក់ពីភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃព័ត៌មាន ហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិករបស់សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងព័ត៌មានផ្ទៀងផ្ទាត់ហត្ថ  លេខាអេឡិចត្រូនិកដោយប្រើវិញ្ញាបនបត្រដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុន។

 16. 'ព័ត៌មានអំពីគ្រោះថ្នាក់' សំដៅលើព័ត៌មានឧបករណ៍ (រួមទាំងអាសយដ្ឋាន IP និង MAC ។ល។) និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក ឬ ការបែកធ្លាយនូវវិញ្ញាបនបត្រ។

 

មាត្រា 3 (ការបញ្ជាក់ និងវិសោធនកម្មលក្ខខណ្ឌ)

 1. ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្ហោះមាតិកានៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅលើអេក្រង់សេវា AngkorPay ឬនៅលើ អេក្រង់ភ្ជាប់ដាច់ដោយឡែក ឬផ្តល់វាតាមរយៈអេក្រង់លេចឡើងដើម្បីឱ្យសមាជិកអាច ស្គាល់ពួកវាបានយ៉ាងងាយស្រួល។

 2. ក្រុមហ៊ុនអាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះក្នុងវិសាលភាពដែលមិនបំពានច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ។

 3. នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ វានឹងប្រកាសអំពីលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើ វិសោធនកម្មយ៉ាងហោចណាស់មួយខែមុនថ្ងៃដាក់ពាក្យ និងហេតុផលសម្រាប់ការកែប្រែ នេះបើយោងតាមវិធីសាស្រ្តក្នុងកថាខណ្ឌទី1, ហើយជូនដំណឹងដល់សមាជិកតាមរយៈ មធ្យោបាយអេឡិចត្រូនិក ដូចជាអ៊ីមែលសម្រាប់ រយៈពេលជាក់លាក់, បន្ថែមពីលើការ ប្រកាសជូនដំណឹងនេះ។

 4. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនជូនដំណឹង ឬប្រកាសលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែដោយយោងតាមចំ ណុចខាងលើ ហើយបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ប្រសិនបើសមាជិកមិនបង្ហាញពីបំណងរបស់ ពួកគេ ក្នុងរយៈពេល 30ថ្ងៃ, វានឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការយល់ព្រម, ប៉ុន្តែបើសមាជិកមិន បង្ហាញការបដិសេធរបស់ពួកគេច្បាស់លាស់ទេ នោះវានឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាសមាជិក បានយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មផងដែរ។

 5. ប្រសិនបើសមាជិកមិនយល់ព្រមចំពោះមាតិកានៃលក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម, នោះក្រុមហ៊ុនមិនអាចអនុវត្តលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែចំពោះសមាជិកនោះបានទេ,  ហើយក្នុងករណីនេះ, សមាជិកអាចបញ្ចប់កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់បាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ ដោយ,  ប្រសិនបើមានកាលៈទេសៈពិសេសដែលក្រុមហ៊ុនមិនអាចអនុវត្តលក្ខខណ្ឌដើម ចំពោះសមាជិកដែលមិនយល់ស្របនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែនោះ, ក្រុមហ៊ុនអាច បញ្ចប់កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ជាមួយសមាជិកទាំងនោះបាន។

 

មាត្រា 4 (ច្បាប់បន្ថែមទៅនឹងលក្ខខណ្ឌ)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចបង្កើត និងដំណើរការលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួន និងគោលការណ៍ប្រើប្រាស់សម្រាប់ បញ្ហាចាំបាច់ដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះសេវាកម្ម AngkorPay ចំពោះបុគ្គល និងប្រកាសមាតិកា តាមរយៈគេហទំព័រ។ល។

 2. បញ្ហាដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងជាចម្បងដោយច្បាប់ទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវា។

 3. សមាជិកអាចពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនីមួយៗ និងគោលការណ៍ប្រើប្រាស់តាម រយៈកម្មវិធី AngkorPay ឬគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។

 4. លក្ខខណ្ឌនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកត្រូវមានអាទិភាពក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក ហើយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវអនុវត្តចំពោះផ្នែកនីមួយៗនៃសេវាកម្មផ្សេង ទៀត។

 

មាត្រា 5 (ការបដិសេធចំពោះភ្នាក់ងារ និងការធានា)

 1. ក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែដំណើរការ, គ្រប់គ្រង, និងផ្តល់ប្រព័ន្ធសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទំនិញងាយ ស្រួល និងព័ត៌មានផ្សេងៗរវាងសមាជិក, ដៃគូ, និងស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ។ វាមិនដើរតួ ជាភ្នាក់ងារសម្រាប់សមាជិក, ដៃគូ, ឬស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រទេ។ លើសពីនេះ,  ទំនួល ខុសត្រូវទាក់ទងនឹងការផ្លាស់ប្តូរទំនិញ និងព័ត៌មានផ្សេងៗដែលបង្កើតឡើងរវាងសមាជិក, ដៃគូ, និងស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះព័ត៌មានដែលផ្តល់ឲ្យទៅ វិញទៅមកដោយដៃគូ, សមាជិក, និងស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយ ផ្ទាល់ដោយដៃគូ, សមាជិក, ឬ ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ លុះត្រាតែមានកំហុសពីខាងក្រុម ហ៊ុន។

 2. ក្រុមហ៊ុនមិនធានានូវវត្តមាន ឬភាពត្រឹមត្រូវនៃចេតនាលក់ ឬទិញ, គុណភាព, ភាពពេញ លេញ, សុវត្ថិភាព, ភាពស្របច្បាប់, និងការមិនរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកដទៃ ទាក់ទងនឹង ប្រតិបត្តិការនៃទំនិញជាដើម, ។ល។, និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានផ្សេងៗរវាងដៃគូ, ការចេញ វិក្កយបត្រ, ស្ថាប័ននានា,  និងសមាជិកតាមរយៈសេវាកម្ម AngkorPay, ក៏ដូចជាការពិត ឬភាពស្របច្បាប់នៃព័ត៌មានដែលបានបញ្ចូលដោយសមាជិក, ដៃគូ,  និងស្ថាប័នចេញ វិក្កយបត្រ និងសម្ភារៈដែលបានបង្ហោះនៅលើ URLs ដែលបានភ្ជាប់។ មានហានិភ័យ ពាក់ព័ន្ធណាមួយ, ក្នុងករណីដែលមិនមែនជាកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុន ជាការទទួលខុសត្រូវ ដោយផ្ទាល់ពីដៃគូ, សមាជិក, ឬស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រនោះ។

 3. ក្រុមហ៊ុនមិនលក់ ឬទិញទំនិញ ជាដើម ។ល។ ទៅកាន់ដៃគូពាក់ព័ន្ធ ឬពីសមាជិក នឹងសេវា AngkorPay នោះទេ ប៉ុន្តែគ្រាន់តែអាចបង្កើត និងផ្តល់ឧបករណ៍ទូទាត់ប្រាក់ ដើម្បី បង្កើនភាពងាយស្រួលនៃប្រតិបត្តិការរវាងដៃគូ និងសមាជិកតែប៉ុណ្ណោះ។

 

ប្រការ 6 (ប្រភេទនៃសេវាកម្ម AngkorPay)

ប្រភេទនៃសេវាកម្ម AngkorPay ដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនដល់សមាជិកមានដូចខាងក្រោម៖

 1. សេវាបង់ប្រាក់៖ សំដៅលើសេវាទូទាត់ប្រាក់សមូហភាពដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ដើម្បីឱ្យ សមាជិកអាចទិញ និងប្រើប្រាស់ទំនិញជាដើម ។ល។ដែលលក់ដោយដៃគូ។

 2. សេវាផ្ទេរប្រាក់៖ សំដៅលើសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកផ្ទេរប្រាក់មួយចំនួនទៅឱ្យ អ្នកទទួលដោយប្រើប្រាស់ Angkor points។

 3. សេវាសមាជិកភាព៖ សំដៅលើសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកភ្ជាប់ ឬចុះឈ្មោះ សមាជិកភាពដៃគូថ្មី ឬដែលបានចុះឈ្មោះរួចហើយ តាមរយៈសេវាកម្ម AngkorPay, ពិនិត្យមើលស្ថានភាព និងអត្ថប្រយោជន៍នៃសមាជិកភាពជាដៃគូ,  និងប្រើប្រាស់ជាអត្ថ ប្រយោជន៍។

 4. AngkorPay សេវា Event Points ៖ សំដៅលើសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិក AngkorPay ទទួលបាន Event Points ដោយការចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយ,  ការទិញ ទំនិញជា ដើម។ល។ ឬព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនបង្ហាញ និងប្រើប្រាស់វា សម្រាប់ការ ទិញទំនិញជាដើម ។ល។ នៅកន្លែងដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។

 5. សេវាគូប៉ុង៖ សំដៅលើសេវាកម្មដែលផ្តល់ឱ្យសមាជិកនូវគូប៉ុងដែលផ្តល់ដោយដៃគូ ហើយ សមាជិកអាចប្រើគូប៉ុងទាំងនេះនៅពេលទិញទំនិញ។ល។

 6. សេវាចេញវិក្កយបត្រ៖ សំដៅលើសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកទទួលបាន និងមើល ព័ត៌មានវិក្កយបត្រតាមរយៈ AngkorChat និងបង់ថ្លៃសេវា និងពន្ធ។ល។,  យោងទៅតាម វិក្កយបត្រ និងសេចក្តីជូនដំណឹង។

 7. សេវាផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ៖ សំដៅលើសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន។

 8. សេវាតំណភ្ជាប់ផ្សេងទៀត៖ សំដៅលើសេវាកម្មដែលផ្តល់តំណភ្ជាប់ជាមួយដៃគូ និងសេវា កម្មដោយចៃដន្យ ឬភ្ជាប់ទៅសេវាកម្មនីមួយៗនៅក្នុងអត្ថបទនេះ។

 

មាត្រា 7 (នីតិវិធីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវា AngkorPay)

 1. ក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមជាចម្បងចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay ដោយបញ្ចប់កិច្ច សន្យាប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅពេលដែលបុគ្គលដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាសមាជិកយល់ព្រមនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងលក្ខខណ្ឌបុគ្គលនៃសេវាកម្ម AngkorPay ដែលពួកគេចង់ ប្រើប្រាស់ ហើយផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវតាមតម្រូវការដោយ ក្រុមហ៊ុន។

 2. សមាជិកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay ដោយផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ដល់ក្រុមហ៊ុន ឬដៃគូ។ ជាឧទាហរណ៍, សេវាបង់ប្រាក់, សេវាផ្ទេរប្រាក់, សេវាចេញវិក្កយបត្រ, និងសេវា ផ្ទៀងផ្ទាត់តម្រូវឱ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (ដូចជាឈ្មោះ ព័ត៌មានអត្ត សញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន, លេខទូរស័ព្ទដៃ, ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត, ភេទ។ល។),  និងសេវាផ្ទៀងផ្ទាត់ អាចត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមចាំបាច់ សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសុពលភាពនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ ការកាន់កាប់គណនី និងព័ត៌មានដែលបានបង្កើតបន្ទាប់ពីការចេញវិញ្ញាបនបត្រ។ សមាជិក អាចប្រើប្រាស់សេវាទូទាត់ប្រាក់ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់ដោយផ្តល់ និងទទួលការផ្ទៀងផ្ទាត់ និងការយល់ព្រមសម្រាប់ព័ត៌មានការទូទាត់តាមប័ណ្ណឥណទាន (ដូចជា លេខប័ណ្ណឥណ ទាន, កាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់, ពាក្យសម្ងាត់ប័ណ្ណ ។ល។) ព័ត៌មានអំពីការទូទាត់គណនី (ដូចជាលេខគណនី, ឈ្មោះម្ចាស់គណនី ។ល។) ដល់ក្រុមហ៊ុនប័ណ្ណឥណទាន និង ធនាគារ។

 3. ព័ត៌មានដែលត្រូវការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay អាចផ្លាស់ប្តូរទៅតាមការ ផ្លាស់ប្តូរមាតិកាសេវាកម្ម និងការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់ និងគោលនយោបាយដែលពាក់ព័ន្ធ។

 4. ប្រសិនបើបុគ្គលដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាសមាជិកមិនផ្តល់ព័ត៌មានដែលស្នើសុំដោយក្រុមហ៊ុនបានត្រឹមត្រូវទេ ពួកគេអាចនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មទាំងអស់ ឬផ្នែកណា មួយដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ឬអាចស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់ មិនថាពី មុន ឬបន្ទាប់ពីការពិត។

 5. ក្រុមហ៊ុនអាចបដិសេធមិនទទួលយកការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay ទាំងអស់ ឬមួយ ផ្នែក ប្រសិនបើមានហេតុផលដូចខាងក្រោមបានកើតឡើង៖

  1. ប្រសិនបើកម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់បំពានលើអត្ថបទនេះ។

  2. ប្រសិនបើបុគ្គលដែលមានអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំអនុវត្តសម្រាប់ការប្រើប្រាស់។

  3. ប្រសិនបើមានព័ត៌មានមិនពិត, ការលុបចោល, ឬមានកំហុសនៅក្នុងមាតិកាដែល បានចែង។

  4. ប្រសិនបើសមាជិកដែលត្រូវបានព្យួរដោយក្រុមហ៊ុន បញ្ចប់កិច្ចសន្យាក្នុងអំឡុង ពេលនៃការព្យួរ ហើយដាក់ពាក្យសុំប្រើប្រាស់ឡើងវិញ។

  5. ប្រសិនបើមានប្រវត្តិនៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាសេវាកម្ម AngkorPay នាពេលកន្លង មក ដោយសារការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬហេតុផលផ្សេងទៀត។

  6. ប្រសិនបើវាត្រូវបានបញ្ជាក់ថាពាក្យសុំប្រើប្រាស់បានបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬខុសច្បាប់ ឬមានភាពអយុត្តិធម៌។

     

 6. ក្រុមហ៊ុនអាចបម្រុងទុក ឬបដិសេធការទទួលយក ប្រសិនបើមិនមានកន្លែងដែលទាក់ទង នឹងសេវាកម្ម AngkorPay ឬមានបញ្ហាបច្ចេកទេស ឬអាជីវកម្ម។

 7. ជាចម្បង, ក្រុមហ៊ុនជូនដំណឹងដល់អ្នកដាក់ពាក្យ ប្រសិនបើការទទួលយកការប្រើប្រាស់ ត្រូវបានបម្រុងទុក ឬបដិសេធយោងតាមកថាខណ្ឌទី 5 និង ទី 6 នៃមាត្រានេះ។

 8. ការបង្កើតកិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពេលវេលាដែលក្រុមហ៊ុនបង្ហាញពីការបញ្ចប់ដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ។

 9. ក្រុមហ៊ុនអាចគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ គោលការណ៍ថ្លៃសេវា ដូចជា ការចេញវិក្កយបត្រប្រតិបត្តិការ, ការកំណត់លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ, ថ្លៃប្រើ ប្រាស់ប្រចាំខែជាដើម ។ល។ ត្រូវបានជូនដំណឹង និងអនុវត្តជាមុនតាមរយៈ កម្មវិធី/គេហ ទំព័រ។

 

មាត្រា 8 (ការផ្តល់ និងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសមាជិក)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូលព័ត៌មានសមាជិកបន្ថែមដោយមានការយល់ព្រមពីសមាជិកតាមតម្រូវការ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay។

 2. សមាជិកអាចមើល និងកែប្រែព័ត៌មានដែលបានផ្តល់របស់ពួកគេតាមអ៊ីនធើណេតដោយ ខ្លួនឯងសម្រាប់ការសន្និដ្ឋាន និងការប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាសេវាកម្ម AngkorPay ។

 3. សមាជិកគួរតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានរបស់ពួកគេតាមអ៊ីនធើណេត ឬជូនដំណឹងដល់ក្រុម ហ៊ុនអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយតាមរយៈសំបុត្រអេឡិចត្រូនិក ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយនៅក្នុងព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ដល់ក្រុមហ៊ុន។

 4. រាល់គុណវិបត្តិដែលកើតឡើងដោយការមិនជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនអំពីការផ្លាស់ប្តូរដូច បានរៀបរាប់ក្នុង ចំណុចទី3 នៃមាត្រានេះ នឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយសមាជិកផ្ទាល់។

 

មាត្រា 9 (ប្រភេទនៃសេវាបង់ប្រាក់)

ប្រភេទនៃសេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ដោយក្រុមហ៊ុនដល់សមាជិកមានដូចខាងក្រោម៖

 1. ការទូទាត់ប្រាក់ងាយស្រួលតាមរយៈប័ណ្ណ៖ ជាសេវាកម្មដែលសមាជិកអាចធ្វើការទូទាត់ ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើព័ត៌មានការទូទាត់មានស្រាប់នៅក្នុងប័ណ្ណដែលបានចុះឈ្មោះ និងពាក្យសម្ងាត់ AngkorPay នៅពេលទិញទំនិញ ។ល។ ពីអ្នកលក់។

 2. ការទូទាត់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈប័ណ្ណ៖ ជាសេវាកម្មដែលសមាជិកចុះឈ្មោះព័ត៌ មានការទូទាត់ប្រាក់ក្នុងប័ណ្ណរបស់ពួកគេតែម្តង, ហើយទទួលបានការអនុញ្ញាត និងការ យល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុនប័ណ្ណ, ហើយបន្ទាប់មកធ្វើការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនបាច់ បញ្ចូលនូវពាក្យសម្ងាត់ AngkorPay ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតនៅពេលទិញទំនិញ ។ល។ ពីអ្នក លក់ (បន្ថែមទៅលើការផ្ទៀងផ្ទាត់អាចត្រូវបានទាមទារដោយក្រុមហ៊ុនប័ណ្ណ ឬនៅពេល មានករណីចាំបាច់)។

 3. ការទូទាត់ប្រាក់ងាយស្រួលតាមរយៈពិន្ទុរបស់ AngkorPay ៖ ជាសេវាកម្មដែលសមាជិក អាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើសមតុល្យគិតប្រាក់នៃពិន្ទុរបស់ AngkorPay ដោយភ្ជាប់គណនីរបស់ពួកគេទៅកាន់ AngkorPay ហើយបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ AngkorPay នៅពេលទិញទំនិញ។ល។ ពីអ្នកលក់។

 4. ការទូទាត់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមរយៈពិន្ទុរបស់ AngkorPay ៖ ជាសេវាកម្មដែល អនុញ្ញាតឱ្យទូទាត់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើពិន្ទុរបស់ AngkorPay តាមវិធីសាស្ត្រ ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យម្តង,  ហើយការទិញទំនិញជាបន្តបន្ទាប់។ល។  ពីអ្នកលក់ត្រូវបានទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយមិនបាច់បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ AngkorPay ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀត (ការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមអាចត្រូវបានទាមទារពីក្រុមហ៊ុន ឬធនាគារដែល បានភ្ជាប់ជាមួយគណនី AngkorPay)។

 5. ការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈពិន្ទុរបស់ AngkorPay ៖ ជាសេវាកម្មដែលសមាជិកអាចប្រើប្រាស់ ពិន្ទុ AngkorPay របស់ពួកគេនៅកន្លែងដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនដើម្បីទិញទំនិញ ។ល។បន្ទាប់ពីអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់, រួមទាំងការបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ AngkorPay ផងដែរ។

 6. ការទូទាត់តាមប័ណ្ណសាជីវកម្ម៖ ជាសេវាកម្មដែលអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកសាជីវកម្មចុះឈ្មោះ ប័ណ្ណសាជីវកម្ម និងបើកការបង់ប្រាក់សម្រាប់ទំនិញជាដើម ដែលទិញដោយ បុគ្គលិក ដែលបានកំណត់ (ការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមអាចត្រូវបានទាមទារពីក្រុមហ៊ុនប័ណ្ណ និងក្រុមហ៊ុន ជាដៃគូ)។

 

មាត្រា 10 (គណនីពិន្ទុ AngkorPay, ដែនកំណត់, ការគិតប្រាក់, ការបង្វិលសង, ថ្លៃសេវា លក្ខន្តិកៈនៃការកំណត់, ការទូទាត់ប្រាក់, និងការលុបចោលប្រតិបត្តិការ)

 1. គណនី AngkorPay អាចភ្ជាប់ទៅកាន់គណនីធនាគារផ្សេងទៀត ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ ក្រុមហ៊ុនបាន។

 2. ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់ដែនកំណត់សម្រាប់ការកាន់កាប់, ការគិតប្រាក់, ការបង់ប្រាក់ ការផ្ទេរ ប្រាក់, និងការទទួលពិន្ទុ AngkorPay, ហើយមាតិកាលម្អិតនឹងត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ ជំនួយផ្នែកសេវាអតិថិជន។ ក្រុមហ៊ុនអាចកាត់បន្ថយ ឬកំណត់ការកាន់កាប់, ការគិតប្រាក់, ការទូទាត់ប្រាក់, ការផ្ទេរប្រាក់ និងការទទួលបានដែនកំណត់នៃពិន្ទុ AngkorPay ប្រសិនបើ ខ្លួនចាត់ទុក ឬសង្ស័យថាមានសកម្មភាពខុសច្បាប់, មានការប្រើប្រាស់ខុស, ឬប្រតិបត្តិការ មិនប្រក្រតីជាមួយគណនីពិន្ទុ AngkorPay។

 3. សមាជិកអាចគិតប្រាក់ពិន្ទុ AngkorPay តាមរយៈវិធីសាស្រ្តដូចជាការដកប្រាក់ពីគណនី ធនាគារដែលភ្ជាប់ទៅគណនីពិន្ទុ AngkorPay ទទួលបានពិន្ទុ AngkorPay ដែលផ្ញើដោយ សមាជិកផ្សេងទៀត,  ការចេញដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍ និងការផ្សព្វផ្សាយ,  និងការប្រមូលប្រាក់បង្វិលសងវិញរបស់អ្នកលក់។

 4. ក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់ការគិតប្រាក់លើពិន្ទុ AngkorPay ក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

  1. មានកំហុសក្នុងពាក្យសម្ងាត់ AngkorPay និងពាក្យសម្ងាត់គណនី ឬលើសពីចំនួន ដង នៃការព្យាយាមបញ្ចូល។

  2. លើសពីដែនកំណត់តម្លៃមុខអតិបរមានៃពិន្ទុ AngkorPay ដែលបានដាក់ចេញ។

  3. នៅពេលដែលពិន្ទុ AngkorPay ត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានបញ្ហា។

  4. ប្រសិនបើសមតុល្យនៅក្នុងគណនីធនាគារដែលភ្ជាប់ទៅគណនីពិន្ទុ AngkorPay មិនគ្រប់គ្រាន់។

  5. ហេតុផលពីបច្ចេកទេស ឬស្ថាប័នផ្សេងទៀតបានកើតឡើង។


 5. សមាជិកអាចប្រើការគិតប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ពិន្ទុ AngkorPay ហើយត្រូវធ្វើការ កំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការគិតប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិជាមុនសិន។

 6. ប្រសិនបើសមាជិកស្នើសុំបង្វិលសងពិន្ទុ AngkorPay វិញដោយស្របច្បាប់ ក្រុមហ៊ុននឹង ដាក់ប្រាក់បង្វិលសងជូនវិញ ទៅក្នុងគណនីធនាគារដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីពិន្ទុរបស់ AngkorPay។

 7. ប្រសិនបើមានការពិបាកក្នុងដំណើរការបង្វិលសងវិញដូចបានរៀបរាប់ក្នុងចំណុចមុននេះ ដោយសារមានបញ្ហាជាមួយគណនីធនាគារដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីពិន្ទុ AngkorPay, ក្រុម ហ៊ុននឹងអនុវត្តដំណើរការសងប្រាក់វិញ 1-ដង តាមរយៈការទទួលបានព័ត៌មានគណនីធនា គារដាច់ដោយឡែកពីសមាជិក។

 8. ក្នុងករណីដូចខាងក្រោមនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងទូទាត់សមតុល្យនៃពិន្ទុ AngkorPay ដែលបាន កត់ត្រាក្នុង AngkorPay តាមការស្នើសុំបង្វិលសងវិញរបស់សមាជិក៖

  1. ប្រសិនបើអាជីវករមិនអាចផ្តល់ទំនិញជូនបាន។ល។, ដោយសារហេតុផលដូចជា គ្រោះធម្មជាតិ ហើយសមាជិកមិនអាចប្រើប្រាស់ពិន្ទុ AngkorPay បានទេ។

  2. ប្រសិនបើ​អាជីវករ​មិនអាច​ផ្តល់​ទំនិញ​ជូនបាន ។ល។ ដោយសារ​មាន​បញ្ហា​ជាមួយ ពិន្ទុរបស់ AngkorPay។

  3. ប្រសិនបើសមាជិកស្នើសុំបង្វិលសងប្រាក់វិញនូវសមតុល្យនៃពិន្ទុ AngkorPay ដែលបានទិញ។


 9. ហេតុផលរួមបញ្ចូលទាំងនេះ សម្រាប់ការកាត់ទុកសំណើបង្វិលសងរបស់សមាជិក, ប៉ុន្តែ មិនមានកំណត់, ដូចខាងក្រោម។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការបង្វិល សងវិញភ្លាមៗ នៅពេលដែលហេតុផលទាំងនេះត្រូវបានដោះស្រាយ៖

  1. ប្រសិនបើសមតុល្យពិន្ទុ AngkorPay របស់សមាជិកមានតិចជាងចំនួនប្រាក់ បង្វិលសងវិញដែលបានស្នើសុំ។

  2. ប្រសិនបើសមតុល្យពិន្ទុ AngkorPay របស់សមាជិកមានចំនួនតិចជាងថ្លៃបង្វិល សងវិញ។


 10. សុពលភាពសម្រាប់ពិន្ទុ AngkorPay គឺមានរយៈពេល 10ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃគិតថ្លៃ ឬថ្ងៃដែល ប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។ ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់សមាជិកយ៉ាងហោចណាស់ 3ដង,  រួម ទាំង 30ថ្ងៃ មុនថ្ងៃផុតកំណត់, តាមរយៈ AngkorChat, អំពីដំណឹង 'ជិតដល់កាលបរិច្ឆេទ ផុតកំណត់', 'លទ្ធភាពក្នុងការទទួលយកសមតុល្យមុនពេលផុត កំណត់', 'ការផុតកំណត់ នៃពិន្ទុ AngkorPay,  និងគ្មានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលយកសមតុល្យ', និង 'វិធីដើម្បីស្នើសុំ ការទាញយកសមតុល្យ ប្រសិនបើមិនមានគណនីដែលបានភ្ជាប់ ឬមិនត្រឹមត្រូវ។         សមតុល្យណាមួយដែលមិនត្រូវបានទាញយកបន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៃពិន្ទុ AngkorPay នឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានផុតកំណត់ហើយ។

 11. ទោះបីជាមាននៅចំណុចទី10 ខាងលើនេះក៏ដោយ ពិន្ទុ AngkorPay ដែលចេញដោយឥត គិតថ្លៃតាមរយៈទីផ្សារ និងការផ្សព្វផ្សាយអាចមានគោលបំណងប្រើប្រាស់ដាច់ដោយឡែក និងមានរយៈពេលនៃសុពលភាព។ ក្នុងករណីបែបនេះ, ក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ជាក់ការរឹតបន្តឹង នៅពេលប្រមូលប្រាក់ ហើយធានាថា សមាជិកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់វាបានតាមរយៈនៅលើ អេក្រង់ប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

 12. សមាជិកអាចប្រើប្រាស់ពិន្ទុ AngkorPay ជាវិធីទូទាត់ទៅកាន់ដៃគូណាមួយដែលផ្តល់ពិន្ទុ AngkorPay និងទិញទំនិញ។ល។

 13. បន្ទាប់ពីតម្លៃទិញត្រូវបានកាត់ចេញពីពិន្ទុ AngkorPay របស់សមាជិក ហើយប្រតិបត្តិការ ត្រូវបានបញ្ចប់,  ប្រសិនបើសមាជិកចង់លុបចោលប្រតិបត្តិការហើយត្រលប់វិញ, ការលុប ចោលនេះ, ឬហេតុផលផ្សេងទៀតដែលបានព្រមព្រៀងជាមួយដៃគូនោះ,  អាចធ្វើឡើង តាមនីតិវិធីដែលបានបង្កើតឡើងរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈដំណើរការពិន្ទុ AngkorPay របស់ ដៃគូ (ជាអ្នកលក់តាមអ៊ីនធើណេតដោយប្រើកម្មវិធីទូទាត់តាមអ៊ីនធើណេត),  ហើយចំនួន ទឹកប្រាក់នៃការលុបចោលនឹងត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងសមតុល្យពិន្ទុ AngkorPay ។

 

មាត្រា 10-2 (ការយល់ព្រមចំពោះការប្រមូល និងការដកប្រាក់ដោយផ្ទាល់)

 1. សមាជិកយល់ព្រមក្នុងការផ្ទេរឥណពន្ធដោយផ្ទាល់តាមរបៀបដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ដោយយោងទៅតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ។

 2. សមាជិកអាចស្នើសុំឱ្យក្រុមហ៊ុនដកការយល់ព្រមដោយយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃចំណុច ខាងលើ មុនពេលបញ្ចប់ការបញ្ចូលឥណពន្ធនៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីគណនីរបស់សមាជិក ហើយសមាជិកមិនអាចជំទាស់នឹងឥណពន្ធដែលបានកើតឡើងមុនពេលបង្ហាញការដកប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបានទេ។ ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ជាក់ពេលវេលាដកប្រាក់ផ្សេងៗគ្នា សម្រាប់ការយល់ព្រមក្នុងករណីមានប្រតិបត្តិការច្រើន ឬប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើការ បម្រុងទុកជាមុន។

 3. សមាជិកអាចដកការយល់ព្រមផ្ទេរឥណពន្ធដោយផ្ទាល់ ដែលរៀបរាប់នៅក្នុងចំណុច ខាងលើបានដោយលុបចោលនូវ​គណនីដែលបានភ្ជាប់ទៅ AngkorPay ។


មាត្រា 11 (សេវាសមាជិកភាព)

 1. សមាជិកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មសមាជិកភាពបន្ទាប់ពីផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់សមាជិកភាពដែលបានតម្រូវដោយដៃគូ និងបំពេញបែបបទដូចជាការយល់ព្រមទៅលើលក្ខ ខណ្ឌនៃសមាជិកភាពរបស់ដៃគូ។

 2. សមាជិកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មសមាជិកភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន បន្ទាប់ពីបំពេញបែបបទ សម្រាប់ព័ត៌មានចាំបាច់ (ដូចជាអ៊ីមែល ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ កាតសិស្ស) ដែលក្រុម ហ៊ុនតម្រូវ។

 3. តាមរយៈសេវាកម្មសមាជិកភាព សមាជិកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុម ហ៊ុន ឬដៃគូ ដូចជាការគ្រប់គ្រងកាតសមាជិក, ពិន្ទុ, ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីសមាជិក ភាព និងព័ត៌មានផ្សេងៗ។

 

មាត្រា 12 (AngkorPay សេវា Event Points)

 1. សមាជិកអាចទទួលបានពិន្ទុពីព្រឹត្តិការណ៍ AngkorPay ទៅតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់ នៅពេលដែលពួកគេបានចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូនពិសេស ឬការផ្តល់ជូនផ្សេងទៀតដែល ផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន និងបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានកំណត់។

 2. សមាជិកអាចប្រើប្រាស់ AngkorPay  Event Points សម្រាប់ការទិញទំនិញជាដើម ។ល។ នៅកន្លែងដែលបានកំណត់តាមនីតិវិធី និងលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។

 3. AngkorPay Event Points អាចប្រមូលបានលុះត្រាតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុន បានកំណត់ ហើយមិនអាចទិញដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងតម្លៃរូបិយវត្ថុបានទេ។ AngkorPay Event Points មិនអាចបំប្លែងទៅជាសាច់ប្រាក់, ធ្វើការផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេង ទៀត ឬដកប្រាក់វិញបានទេ។

 4. AngkorPay Event Points នឹងផុតកំណត់ក្រោមកាលៈទេសៈដូចខាងក្រោម៖

  1. ប្រសិនបើរយៈពេល មួយឆ្នាំ បានកន្លងផុតទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃដែល Event Points AngkorPay ត្រូវបានផ្តល់ (លុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់រយៈពេលសុពលភាពយូរ ជាងនេះ ឬខ្លីជាងនៅពេលដែលផ្តល់ពិន្ទុ)។

  2. ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាព្រឹត្តិការណ៍ AngkorPay ត្រូវបានបញ្ចប់ ឬប្រសិនបើ សមាជិកដកខ្លួនចេញពីគណនី AngkorPay ទាំងដែលនៅមាន Event Points ដែលប្រមូលបានពីព្រឹត្តិការណ៍។

  3. ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្ម AngkorChat ដែលធ្វើឡើងនៅពេលបង្កើត គណនី AngkorChat ត្រូវបានបញ្ចប់។

  4. ប្រសិនបើអតិថិជនប្រើប្រាស់ AngkorPay Event Points ហើយបន្ទាប់មកដក ប្រាក់ពី AngkorPay នោះពិន្ទុដែលនៅសេសសល់នឹងត្រូវរឹបអូសយក ហើយមិន អាចយកមកវិញបានទេ ទោះបីជាការប្រើប្រាស់ពិន្ទុត្រូវបានលុបចោលបន្ទាប់ពី ការដកប្រាក់ក៏ដោយ។


 5. ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់សមាជិកអំពីការផុតកំណត់នៃ AngkorPay Event Points តាម រយៈសារ AngkorChat ឬមធ្យោបាយស្រដៀងគ្នា។ ពេលវេលានៃការជូនដំណឹងបែបនេះ អាចប្រែប្រួលរៀងរាល់ពេលទៅតាមស្ថានភាពរបស់សេវាកម្ម។

 6. សមាជិកអាចប្រើប្រាស់ AngkorPay Event Points បានតែសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួន ប៉ុណ្ណោះ, ហើយមិនគួរលក់ ឬផ្ទេរវាទៅឱ្យអ្នកដ៏ទៃទេ,  ទោះស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ ដោយ ឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានសារៈសំ ខាន់ស្មើនឹងការលក់ ឬផ្ទេរ។

 7. ប្រសិនបើសមាជិកបំពានប្រព័ន្ធ AngkorPay Event Points ដោយទទួលបានអត្ថប្រយោ ជន៍ក្នុងមធ្យោបាយអយុត្តិធម៌ ឬខុសច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតនោះ,  ក្រុមហ៊ុនអាច ចាត់វិធានការរួមទាំងការព្យួរ AngkorPay Event Points និងការប្រមូលយកវិញនូវពិន្ទុ ដែលទទួលបាន ឬប្រើប្រាស់ដោយអយុត្តិធម៌ ឬខុសច្បាប់។ ប្រសិនបើសមាជិកខ្វះសម តុល្យគ្រប់គ្រាន់នៃ AngkorPay Event Points សម្រាប់ការប្រមូលយកវិញ,  ក្រុមហ៊ុនអាច ផ្អាកការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ពួកគេជាបណ្តោះអាសន្ន រហូតដល់បានបញ្ចប់នូវការ ប្រមូលឡើងវិញនេះ។

 8. ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូល AngkorPay Event Points ឡើងវិញក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

  1. ប្រសិនបើហេតុផលនៃការប្រមូល AngkorPay Event Points ត្រូវបានលុបចោល (ដូចជាការលុបចោលពីការទូទាត់)។

  2. ប្រសិនបើមានលំនាំនៃការប្រមូលយកពិន្ទុមិនប្រក្រតី និងការលុបចោលនូវ AngkorPay Event Points ។

  3. ប្រសិនបើមានលំនាំនៃការប្រមូលយកពិន្ទុ ឬការប្រើប្រាស់មិនប្រក្រតី ឬមធ្យោ បាយផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុន ឬប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់ការប្រមូលយកពិន្ទុមិនត្រូវបានបំពេញ ឬប្រសិនបើមានការរំលោភបំពាន ដោយប្រើប្រព័ន្ធ AngkorPay Event Points ។


 9. លក្ខខណ្ឌលម្អិតទាក់ទងនឹងការបែងចែក និងការប្រើប្រាស់នូវ AngkorPay Event Points ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគោលការណ៍ដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន, ហើយក្រុមហ៊ុននឹងជូន ដំណឹងដល់សមាជិកតាមរយៈទំព័រជំនួយពីសេវាអតិថិជន ឬមធ្យោបាយស្រដៀងគ្នា។

 

មាត្រា 13 (សេវាគូប៉ុង)

 1. សមាជិកអាចទទួលបានគូប៉ុងពីដៃគូដែលផ្តល់តាមរយៈសេវាកម្ម AngkorPay នៅពេល បញ្ចប់ការយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងចូលរួមជាមួយសេវាកម្ម AngkorPay ។

 2. សមាជិកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងនៅលើគូប៉ុងនៅពេលទិញទំនិញជាដើម ។ល។ ពីដៃគូ។

 

មាត្រា 14 (សេវាចេញវិក្កយបត្រទូទៅ)

 1. សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់ដល់សមាជិករួមមាន៖

  1. ការជូនដំណឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិក។

  2. ការទូទាត់វិក្កយបត្រ និងការជូនដំណឹង។

  3. ការបញ្ជូនទីផ្សារ និងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានពីស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ។

  4. សេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនបង្កើត ឬផ្តល់តាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជា មួយសមាជិក។


 2. ក្រុមហ៊ុនបែងចែកសមាជិកដូចខាងក្រោមសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ៖

  1. "សមាជិករង" ជាសមាជិកដែលបានយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ប៉ុន្តែមិន ទាន់បានបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ និងត្រូវបានកំណត់ចំពោះការប្រើប្រាស់សេវាកម្មមួយផ្នែក។

  2. "សមាជិកពេញសិទ្ធ" ជាសមាជិកដែលបានយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និង បានបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មចេញវិក្កយ បត្រ និងអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មបានទាំងអស់។


 3. សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រដែលមានសម្រាប់សមាជិកអាចប្រែប្រួលទៅតាមភាពខុសគ្នានៃសមាជិកនៅក្រោមចំណុចទី2 នៃមាត្រានេះ ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍របស់ សមាជិក, កិច្ចសន្យារវាងសមាជិក និងស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ, ការយល់ព្រមដាច់ដោយ ឡែករបស់សមាជិក និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។ល។

 4. ខ្លឹមសារលម្អិត និងលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់នៃសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្របុគ្គលយោងទៅតាម ចំណុចទី1 នៃមាត្រានេះ មានចែងនៅលើទំព័រការណែនាំរបស់សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ,  ហើយក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ជាក់ពេលវេលាដែលមានដាច់ដោយឡែកសម្រាប់ជួរនីមួយៗនៃសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ។

 5. សមាជិកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈ AngkorChat។ ទោះជាយ៉ាងណា ក៏ដោយ,  សមាសភាព និងមុខងារនៃសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើ ប្រភេទឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Android, iOS) ដែលបានប្រើ,  ហើយមុខងារ មួយចំនួនប្រហែលជាមិនមានទេ។

 6. ប្រសិនបើសមាជិកប្រើប្រាស់សេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រដែលភ្ជាប់ទៅអ៊ីនធើណេតឥតខ្សែដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ចល័តរបស់ពួកគេ តែមិនមែនជា Wi-Fi ទេ,  ការ គិតថ្លៃទំនាក់ទំនងទិន្នន័យបន្ថែមអាចនឹងកើតមានឡើងពីអ្នកផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍។

 

មាត្រា 15 (ពាក្យស្នើសុំ និងការបញ្ចប់នូវការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក)

 1. សមាជិកអាចដាក់ពាក្យ ឬបញ្ចប់ការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ស្ថាប័នចេញ វិក្កយបត្រនីមួយៗ តាមនីតិវិធីដែលបានព្រមព្រៀងដោយក្រុមហ៊ុន និងស្ថាប័នចេញវិក្កយ បត្រ។

 2. ដើម្បីទទួលបានការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកពីស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ សមាជិកត្រូវ បង្ហាញចេតនា និងព័ត៌មានរបស់ពួកគេទៅកាន់ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រតាមវិធីដែលស្ថា ប័នចេញវិក្កយបត្រមាន និងយល់ព្រមចំពោះបញ្ហាសំខាន់ៗដែលតម្រូវដោយច្បាប់ពាក់ ព័ន្ធសម្រាប់ការប្រមូល និងផ្តល់ព័ត៌មានសមាជិកដែលចាំបាច់សម្រាប់អេឡិចត្រូនិកនេះ តាមរយៈសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ។

 3. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់អេក្រង់ជាមួយសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ ដើម្បីអនុវត្តនីតិវិធីក្នុងចំណុចទី1 និងទី2 ខាងលើ។

 4. ទោះបីជាមានក្នុងចំណុចទី1 និងទី2 ខាងលើ, ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ការជូនដំណឹងតាមប្រព័ន្ធ អេឡិចត្រូនិកដល់សមាជិកដោយយោងតាមកិច្ចសន្យាជាមួយស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រទោះបីជាមិនមានពាក្យសុំរបស់សមាជិកសម្រាប់ការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រនីមួយៗក៏ដោយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ប្រសិនបើសមាជិកមិន មានបំណងចង់ទទួលបានការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក ពីស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រជាក់ លាក់នេះទេ, ពួកគេអាចដកខ្លួនចេញបានគ្រប់ពេលដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលផ្តល់ដោយ ក្រុមហ៊ុន។

 5. ការដាក់ពាក្យ និងការបញ្ចប់ការជូនដំណឹងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់សមាជិកគឺ ស្ថិតក្រោមការយល់ព្រមចុងក្រោយរបស់ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ, ហើយក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ ផ្តើម ឬបញ្ចប់ការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកដល់សមាជិកតាមរយៈសេវាកម្មចេញវិក្កយ បត្រចាប់ពីថ្ងៃដែលបានកំណត់ដោយស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ។

 6. ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ចប់ការទទួលការជូនដំណឹងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិករបស់សមាជិកសម្រាប់ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រជាក់លាក់មួយតាមការស្នើសុំរបស់ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ ប្រសិន បើសមាជិកមិនអាចទទួលបានការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកពីស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ ដោយសារស្ថានភាពដែលមានចែងក្នុងមាត្រា16, ចំណុចទី8,  ឬបញ្ចប់កិច្ចសន្យារវាង សមាជិក និងស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ ដោយមិនចាំបាច់មានការជូនដំណឹងតាមអេឡិច ត្រូនិកនោះទេ។

មាត្រា 16 (ការបញ្ជាក់លម្អិតអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក)

 1. ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើព័ត៌មានលម្អិតនៃការជូនដំណឹងតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទៅកាន់សមាជិកតាមកាលវិភាគដែលកំណត់ដោយស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ បន្ទាប់ពីទទួលបានពីស្ថាប័ន ចេញវិក្កយបត្រតាមរយៈសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ។

 2. ក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហោះព័ត៌មានលម្អិតនៃការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកនៅលើសេវាចេញវិក្កយបត្ររហូតដល់មានកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ឬកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ដោយស្ថាប័ន ចេញវិក្កយបត្រដាច់ដោយឡែក ហើយអាចលុបវាចោលនៅពេលក្រោយ។

 3. ការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកដែលផ្តល់ដោយសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រអាចមិនរួម បញ្ចូលព័ត៌មានបន្ថែម និងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានពីស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រតាមសំណើរបស់ស្ថា ប័នចេញវិក្កយបត្រនោះទេ។

 4. ប្រសិនបើសមាជិកមើលវិក្កយបត្រ និងការជូនដំណឹងដោយយោងតាមការជូនដំណឹងអេ ឡិចត្រូនិក,  ក្រុមហ៊ុនអាចកត់ត្រាស្ថានភាពមើល និងផ្តល់ស្ថានភាពមើល និងពេលវេលា ដល់ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រសម្រាប់គោលបំណងពិគ្រោះយោបល់ ឬស្រដៀងគ្នា។

 5. សមាជិកគួរតែទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រដែលជាអ្នកបង្កើតការ ជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក, ប្រសិនបើពួកគេមានការសាកសួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃ ការជូនដំណឹងអេឡិចត្រូនិកដែលទទួលបាន។

 6. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះស្ថានភាពដែលមានការសាកសួរទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក ឬកាលៈទេសៈនៃស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រដែលមិនត្រូវ បានដោះស្រាយនោះទេ។

 7. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគុណវិបត្តិណាមួយដែលអាចកើតឡើងដោយសារតែ សមាជិកមិនបានទទួល ឬមើលការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកនោះទេ។

 8. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្ញើការជូនដំណឹងដាច់ដោយឡែក ទៅកាន់សមាជិកតាមរយៈសារ AngkorChat ថាការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានផ្ញើចេញ,  ហើយដោយការយល់ ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងដាក់ពាក្យស្នើសុំការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក,  សមា ជិកត្រូវបានចាត់ទុកថាបានយល់ព្រមទទួលសារអំពីការបញ្ជូនការជូនដំណឹងតាមអេឡិត្រូនិក។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ក្រុមហ៊ុនមិនធានាការទទួលសារទាក់ទងនឹងការបញ្ជូន ការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកក្នុងស្ថានភាពដូចខាងក្រោម ហើយមិនទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការមិនបានទទួលសារបែបនេះទេ៖

  1. ប្រសិនបើសមាជិកបានដកខ្លួនចេញពី AngkorChat ឬលុបកម្មវិធីចោល។

  2. ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់ AngkorChat របស់សមាជិកត្រូវបានផ្អាក យោងតាម គោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Digital Angkor Co., Ltd.

  3. ប្រសិនបើសមាជិកមិនអាចពិនិត្យសារបាន ដោយសារបញ្ហាស្ថានភាពបណ្តាញ ឬ មិនមានការ-បញ្ជាក់រយៈពេល-វែងពីសារ AngkorChat ។

  4. ប្រសិនបើមានកំហុស ឬដំណើរការខុសប្រក្រតីនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ AngkorChat ឬសេវាចេញវិក្កយបត្រការពារពេលបញ្ជូនសារ។

  5. ក្នុងករណីផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់ថា មិនអាចផ្ញើសារបាន ។

 

មាត្រា 17 (ការជូនដំណឹងតាមអេឡិចត្រូនិកពីការទូទាត់ប្រាក់)

 1. សមាជិកអាចទូទាត់ចំនួនទឹកប្រាក់នៅលើវិក្កយបត្រ ដែលទទួលបានតាមរយៈការជូនដំ ណឹងតាមអេឡិចត្រូនិក ដោយប្រើវិធីទូទាត់អេឡិចត្រូនិកដែលមាននៅក្នុងសេវាចេញ    វិក្កយបត្រ។

 2. ក្រុមហ៊ុនមិនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យាណាមួយរវាងសមាជិក និងស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ ទាក់ទងនឹងចំនួនវិក្កយបត្រ និងការជូនដំណឹងដល់ការទូទាត់ប្រាក់នេះទេ។

 3. សមាជិកមិនអាចដកហូតការណែនាំអំពីការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្របានទេ ហើយត្រូវស្នើសុំដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ ប្រសិនបើពួកគេចង់ លុបចោលការណែនាំអំពីការទូទាត់នេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ការដកហូតការទូ ទាត់មួយចំនួនប្រហែលជាមិនអាចធ្វើទៅបានទេ តាមរយៈស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រដោយ យោងទៅតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

 4. ប្រសិនបើការបង្វិលសងវិញមានភាពចាំបាច់ដោយសារតែអសមត្ថភាពក្នុងការលុបចោលនូវការណែនាំអំពីការទូទាត់ប្រាក់ដោយយោងតាមវិធីបង់ប្រាក់, ការបង្វិលសងវិញនឹងអនុ វត្តតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ។

 5. ក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់ ដែនកំណត់លើចំនួននៃការបង់ប្រាក់ 1-ដង និងកំណត់ចំនួនទឹក ប្រាក់,  ហើយសមាជិកអាចទទួលបន្ទុកថ្លៃចំណាយសម្រាប់ប័ណ្ណឥណទាន ។ល។ ដូច ដែលមានចែងក្នុងពន្ធជាតិ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។

 6. សមាជិកអាចពិនិត្យមើលប្រវត្តិនៃការបង់ប្រាក់របស់ពួកគេនៅក្នុងសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្ររហូតដល់រយៈពេល 5ឆ្នាំ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធបញ្ជាក់ នូវរយៈពេលផ្សេងពីនេះសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនូវប្រវត្តិនៃការទូទាត់, រយៈពេលថ្មីនោះនឹង ត្រូវអនុវត្ត។

 7. សមាជិកអាចស្នើសុំការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងសេវាកម្មចេញវិក្កយបត្រ បន្ទាប់ពី បញ្ចប់នីតិវិធី ទំនាក់ទំនង-ការទូទាត់ប្រាក់ ដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន,  ហើយទទួល យកនូវកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកប្រើប្រាស់មុខងារទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

 8. លទ្ធភាពនៃការបង់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិអាចប្រែប្រួលទៅតាមកាលៈទេសៈរបស់ក្រុម ហ៊ុន និងស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ។

 9. សមាជិកដែលប្រើការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិត្រូវតែគ្រប់គ្រងវិធីបង់ប្រាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីធានាថាការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃទូទាត់ដែលបានកំណត់។ សមាជិកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីកំហុសរបស់ ពួកគេក្នុងការធានានូវការបង់ប្រាក់បានត្រឹមត្រូវ។

 10. ទោះបីជាសមាជិកស្នើសុំការការផ្លាស់ប្តូរ ឬការលុបចោលការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ ដោយ, សំណើនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីរយៈពេលជាក់លាក់មួយ យោងទៅតាម គោលការណ៍របស់ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ ឬគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការសេវាកម្មចេញ       វិក្កយបត្ររបស់ក្រុមហ៊ុន។

 

 

មាត្រា 18 (ប្រភេទ, កម្មវិធី, និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់)

 1. ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ដូចខាងក្រោមដល់សមាជិក៖

  1. សេវាកម្មដូចជា ការចេញផ្សាយ, ការចេញផ្សាយឡើងវិញ, ការបន្ត, ការលុប ចោល, ការផ្អាកប្រសិទ្ធភាព,  ការស្ដារប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញ,  និងការសាកសួរ ប្រវត្តិនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រឯកជនភាពដែលចេញដោយក្រុមហ៊ុន។


 2. នីតិវិធីនៃការស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រមានដូចខាងក្រោម៖

  1. បុគ្គលដែលមានបំណងចង់ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ (ហៅកាត់ថា 'អ្នកដាក់ពាក្យ ស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ') ត្រូវតែយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងបញ្ហាសំខាន់ៗ ផ្សេងទៀតដែលបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន។

  2. អ្នកដាក់ពាក្យសុំវិញ្ញាបនបត្រត្រូវតែបំពេញនីតិវិធីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវតាមវិធីសាស្ត្រផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន។

  3. អ្នកដាក់ពាក្យសុំវិញ្ញាបនបត្រអាចកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ (ឬព័ត៌មានជីវ មាត្រ) យោងតាមទម្រង់ដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន ដើម្បីទទួលបានវិញ្ញា បនបត្រ។


 3. ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់កម្រិតលើការស្នើសុំ និងការចេញវិញ្ញាបនបត្រនៅក្នុងករណីដូចខាង ក្រោម៖

  1. ប្រសិនបើពាក្យសុំត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងឈ្មោះជាអ្នកផ្សេង។

  2. ប្រសិនបើអ្នកស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រមានអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំ។

  3. ប្រសិនបើមានភាពខុសពីការពិតត្រូវបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពាក្យសុំ និងពេលដំណើរ ការចេញវិញ្ញាបនបត្រ។

  4. ប្រសិនបើសមាជិកបរាជ័យក្នុងការបញ្ចប់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលបង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន។

  5. ប្រសិនបើវិញ្ញាបនបត្រត្រូវបានដាក់ពាក្យសុំ ឬចេញដោយប្រើព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់។

  6. ក្នុងករណីផ្សេងទៀតដែលការចេញវិញ្ញាបនបត្រមានការលំបាកដោយសារមានកំហុសមកពីអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំវិញ្ញាបនបត្រ។


 4. សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់អាចប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្រដែលបានចេញតាមរយៈសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

  1. ការយល់ព្រមតាមឥណពន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅស្ថាប័នអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់។

  2. កិច្ចព្រមព្រៀងឬការបញ្ជាក់ដោយ "សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់" លើឯកសារអេ ឡិចត្រូនិកដែលចេញដោយស្ថាប័នអ្នកប្រើប្រាស់។

  3. ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពសាមញ្ញសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ អត្តសញ្ញាណសមាជិកដែលបាន ផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយស្ថាប័នអ្នកប្រើប្រាស់។


 5. ខ្លឹមសារលម្អិត និងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងនីមួយៗនៃការប្រើ ប្រាស់តាមចំណុចទី4 នៃមាត្រានេះ ក៏ដូចជាស្ថាប័នផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលអាចធ្វើទៅបាន ដែល ជាវិញ្ញាបនបត្រអាចប្រើប្រាស់បាន មានចែងនៅលើទំព័រណែនាំក្នុងសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់។

 6. ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ 24/7 ពេញមួយឆ្នាំ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើចាំបាច់,  ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ការជូនដំណឹងជាមុន ហើយបន្ទាប់មកកំណត់ពេល វេលាជាក់លាក់ដែលមានជាលំដាប់ជាក់លាក់នៃសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់។

 7. ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការថែទាំជាប្រចាំតាមតម្រូវការ សម្រាប់ការផ្តល់សេវាផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយ ពេលវេលាថែទាំនឹងត្រូវបានប្រកាសតាមរយៈសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ ឬមធ្យោបាយស្រដៀង គ្នា។

 8. សមាសភាព និងមុខងារនៃសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់អាចមានភាពខុសប្លែកគ្នាអាស្រ័យលើប្រ ភេទឧបករណ៍ និងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (Android, iOS) ហើយមុខងារមួយចំនួនអាចនឹងមិន មាននោះទេ។

 9. ប្រសិនបើស្ថាប័នអ្នកប្រើប្រាស់ ស្នើសុំការចុះឈ្មោះព័ត៌មានចរាចរដោយយោងទៅតាម ច្បាប់ ក្រុមហ៊ុនចាំបាច់អាចផ្តល់ព័ត៌មានដល់ស្ថាប័នជាពិសេស។

 10. ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់មួយចំនួន ឬទាំងអស់នៃវិញ្ញាបនបត្រដែល ចេញដល់សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

  1. ប្រសិនបើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិកស្របច្បាប់ របស់សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់គឺមិនអាចទៅរួច ដោយសារតែការស្លាប់ ឫ មានការឃុំខ្លួនជាដើម។

  2. ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់នៅក្រោមអាណាព្យាបាលពេញវ័យ ឬអាណាព្យាបាលមាន កំណត់ ចុះឈ្មោះជាសមាជិកដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយមិនរាយការណ៍ និង យល់ព្រមតាមរយៈអាណាព្យាបាលដោយស្របច្បាប់។

  3. ប្រសិនបើរយៈពេលសុពលភាពនៃវិញ្ញាបនបត្របានផុតកំណត់។

  4. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនដឹងថាសមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រ ដោយមធ្យោបាយមិនស្មោះត្រង់។

  5. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនដឹងថាវិញ្ញាបនបត្ររបស់សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយមិនស្មោះត្រង់។

  6. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្រដែលបានចេញរួចហើយ សម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាព, ដូចជានីតិវិធីសុវត្ថិភាពដែលពាក់ព័ន្ធ ឬការ លេចធ្លាយនូវព័ត៌មានក្នុងការបង្កើតហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិករបស់សមាជិកដែល បានផ្ទៀងផ្ទាត់។

  7. នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃសង្គ្រាម, ជម្លោះ, គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ឬមានស្ថានភាព គ្រាអាសន្នស្រដៀងគ្នា ឬនៅពេលដែលស្ថានភាពបែបនេះត្រូវបានគេរំពឹងថាវា នឹងកើតឡើង។

  8. នៅពេលដែលរបាយការណ៍នៃការបាត់បង់វិញ្ញាបនបត្រត្រូវបានទទួលតាមរយៈ ភ្នាក់ងារសេវាកម្មអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬស្រដៀងគ្នា។

  9. ក្នុងករណីផ្សេងទៀតដែលមានហានិភ័យដល់សុវត្ថិភាព និងភាពជឿជាក់នៃសេវា កម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ ។


 11. នៅពេលសមាជិកដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់បានផ្ញើ/ទទួលឯកសារអេឡិចត្រូនិក ឬប្រើវិញ្ញា បនបត្រដើម្បីមើល, ក្រុមហ៊ុន, ក្នុងនាមជាអន្តរការីឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែលមានការ បញ្ជាក់, នឹងបញ្ជូនព័ត៌មានចរាចរឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែលពាក់ព័ន្ធដល់ស្ថាប័នដែលខិត ខំប្រឹងប្រែង។ ឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែលបានទទួលត្រូវចាត់ទុកថាមានប្រសិទ្ធភាពស្រប ច្បាប់ (ស្មើនឹងបង្កាន់ដៃក្រោមច្បាប់រដ្ឋប្បវេណី) នៅពេលដែលពួកគេបានទទួលនៅក្នុង ប្រព័ន្ធដំណើរការព័ត៌មានដែលកំណត់ដោយអ្នកទទួលយោងទៅតាមច្បាប់មូលដ្ឋាននៃឯកសារអេឡិចត្រូនិក និងប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិក។

 

មាត្រា 19 (ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ) ក្រុមហ៊ុនអាចគិតថ្លៃសេវាដល់សមាជិក ដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវសម្រាប់សេវាផ្ទៀងផ្ទាត់អាស្រ័យលើប្រភេទនៃសេវានីមួយៗ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើ សេវាត្រូវបានគិតថ្លៃ,  ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងជាមុនអំពី    ប្រភេទនៃសេវាផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ អាស្រ័យលើថ្លៃសេវា, រយៈពេលសុពលភាព, និងសេវានី មួយៗជាដើម ។ល។ តាមរយៈសេវា AngkorPay ។

 

មាត្រា 20 (ការជូនដំណឹង កាតព្វកិច្ច, ។ល។, ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់)

 1. នៅពេលជូនដំណឹងដល់សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះ, ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើដូច្នេះបាន ចំពោះសមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ដោយការបង្ហោះនៅលើសេវា AngkorPay ឬតាមរយៈ អេឡិចត្រូនិកនៅលើ AngkorChat, សារតាម​ទូរសព្ទ​ដៃជាដើម ។ល។ លើសពីនេះទៀត,  ក្រុមហ៊ុនអាចជំនួសការជូនដំណឹងជាលក្ខណៈបុគ្គលជាមួយនឹងការជូនដំណឹងនៅលើសេវា AngkorPay សម្រាប់ការជូនដំណឹងដល់សមាជិកដែលមិនបានបញ្ជាក់ចំនួនជាក់លាក់។

 2. លើកលែងតែនៅពេលដែលមានការស្នើសុំពីសមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះ,  ក្រុមហ៊ុន នឹងមិនរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីការបង្កើតហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិករបស់សមាជិកឡើយ ហើយ មិនប្រើប្រាស់ ឬបង្ហាញវាដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នោះទេ ទោះបីជាវាត្រូវបានរក្សាទុកតាមការស្នើសុំរបស់ពួកគេក៏ដោយ។

 3. ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាទុកនិងគ្រប់គ្រងកំណត់ត្រាទាក់ទងនឹងវិញ្ញាបនបត្ររបស់សមាជិកដែល បានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងប្រតិបត្តិការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់រយៈពេល 10ឆ្នាំ គិតចាប់ ពីថ្ងៃដែលវិញ្ញាបនបត្រមានប្រសិទ្ធភាពបានផុតកំណត់។ ក្រុមហ៊ុនក៏គួរតែធានាថាព័ត៌ មានលម្អិតដែលបានកត់ត្រានៅលើវិញ្ញាបនបត្រ ឬព័ត៌មានដែលភ្ជាប់ជាមួយវិញ្ញាបនបត្រ នេះត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងមានសុវត្ថិភាពក្នុងរយៈពេលសុពលភាពនៃវិញ្ញាបន បត្រ។

 4. សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់គួរតែបង្កើតព័ត៌មានហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិករបស់ពួកគេ ដោយសុវត្ថិភាពដោយប្រើឧបករណ៍ដែលអាចទុកចិត្តបាន។ ពួកគេគួរតែផ្តល់តែព័ត៌មាន ត្រឹមត្រូវរួមទាំងឈ្មោះពិតរបស់ពួកគេសម្រាប់ការប្រមូលព័ត៌មានចាំបាច់ដល់ការប្រើប្រាស់ សេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវនេះ និងធានាថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុន និង ពាក់ព័ន្ធជាមួយវិញ្ញាបនបត្រត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងពេញលេញក្នុងអំឡុង ពេលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់។ សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់គួរតែរក្សាទុក និង គ្រប់គ្រងព័ត៌មានការបង្កើតហត្ថលេខាអេឡិចត្រូនិករបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាព ហើយ ជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ដល់ក្រុមហ៊ុន ប្រសិនបើពួកគេបានដឹងពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់, ការ ខូចខាត,  ការលួច ឬការប៉ះពាល់ព័ត៌មាន។

 5. សិទ្ធិរក្សាសិទ្ធិ និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុន ផ្តល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្រស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ ហើយសមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់មិនអាចផ្ទេរ, លក់ ឬផ្តល់ជាវត្ថុបញ្ចាំ។ល។ សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់មិនគួរប្រើព័ត៌មានដែលទទួលបានតាមរយៈ សេវាកម្មផ្ទៀង ផ្ទាត់សម្រាប់ដំណើរនៃការលក់ ឬគោលបំណងពាណិជ្ជកម្មណាមួយ ឬអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទី បីប្រើប្រាស់វាបានឡើយ។

 6. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនអាចផ្តល់សេវាផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយគ្មានចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែស ទេនោះ នឹងមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្តល់សេវាផ្ទៀងផ្ទាត់នោះទេ។

 7. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកតាមការចាំ បាច់សម្រាប់ហេតុផលប្រតិបត្តិការ ឬបច្ចេកទេស ប្រសិនបើមានហេតុផលត្រឹមត្រូវ។

 8. ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារ, វិធីសាស្រ្តនៃការប្រើប្រាស់,  ឬពេលវេលាប្រើប្រាស់នៃ សេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់នោះ,  ក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសពីមូលហេតុនៃការផ្លាស់ប្តូរ, ខ្លឹមសារនៃការ ផ្លាស់ប្តូរ, និងកាលបរិច្ឆេទនៃការផ្តល់ជូនមុនពេលមានការផ្លាស់ប្តូរតាមរយៈសេវាកម្ម ផ្ទៀងផ្ទាត់។

 9. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកការផ្តល់សេវាផ្ទៀងផ្ទាត់ជាបណ្តោះអាសន្ន ប្រសិនបើមានហេតុផល ត្រឹមត្រូវសម្រាប់ហេតុផលប្រតិបត្តិការ, ដូចជាមានការថែទាំ,  ការជំនួស, ឬការខូចកុំព្យូទ័រ, ឬឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍, ការផ្តាច់ទំនាក់ទំនង, ស្ថានភាពប្រតិបត្តិការរបស់ស្ថាប័នអ្នក ប្រើប្រាស់, ឬហេតុផលសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។ ក្នុងករណីបែបនេះ,  ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹង ដល់សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដែលមានចែងក្នុង មាត្រា20 ចំណុចទី1។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ប្រសិនបើមិនអាចធ្វើការផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុន បានទេ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ។

 10. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបង្កការខូចខាតដល់សមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយសារកំហុស របស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវាផ្ទៀងផ្ទាត់, នោះក្រុមហ៊ុនត្រូវទូទាត់សំណងសម្រាប់ការ ខូចខាតនេះ។ ដូចគ្នានេះ, ប្រសិនបើសមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ធ្វើឱ្យខូចខាតដល់ក្រុម ហ៊ុន, ស្ថាប័នអ្នកប្រើប្រាស់,  ឬភាគីទីបី ដោយសារកំហុសរបស់ពួកគេទាក់ទងនឹងការប្រើ ប្រាស់សេវាកម្មផ្ទៀងផ្ទាត់ ពួកគេនឹងទូទាត់សំណងសម្រាប់ការខូចខាតផងដែរ។

 

មាត្រា 21 (សេវាឯកសារអេឡិចត្រូនិក)

 1. ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាឯកសារអេឡិចត្រូនិកខាងក្រោមដល់សមាជិក៖

  1. ការបញ្ជូនឯកសារអេឡិចត្រូនិកដែលផ្ញើដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថាប័នអ្នក ប្រើប្រាស់ AngkorPay ផ្សេងទៀតតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

  2. សេវាកម្មសម្រាប់ការទទួល,  ការមើលឯកសារអេឡិចត្រូនិក និងការចុះឈ្មោះ    អាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកដែលមានការបញ្ជាក់។

  3. សេវាកម្មសម្រាប់រក្សាទុកព័ត៌មានចរាចរឯកសារអេឡិចត្រូនិក និងផ្ទេរវាទៅកាន់ ភ្នាក់ងារដែលខិតខំប្រឹងប្រែង។

 2. នីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យសុំអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកដែលមានការបញ្ជាក់មានដូចខាង ក្រោម៖

  1. បុគ្គលដែលមានបំណងចុះឈ្មោះអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកដែលមានការបញ្ជាក់ (ហៅកាត់ថា 'អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកដែលមានការបញ្ជាក់') ត្រូវតែយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងបញ្ហាសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ដែល បង្ហាញដោយក្រុមហ៊ុន។

  2. អ្នកដាក់ពាក្យសុំអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកដែលមានការបញ្ជាក់ត្រូវតែយល់ព្រម ក្នុងការប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិក ដែលមានការបញ្ជាក់សម្រាប់ការ ទទួល និងមើលឯកសារអេឡិចត្រូនិក។

  3. ក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើតអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកដែលមានការបញ្ជាក់សម្រាប់អ្នកដាក់ពាក្យ ហើយផ្ទេរវា (រួមទាំងព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួន) ទៅកាន់ភ្នាក់ងារ ពិសេសសម្រាប់ការចុះឈ្មោះ។


 3. ឯកសារដែលបានផ្ញើដោយប្រើអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកដែលមានការបញ្ជាក់ដោយស្ថា ប័នអ្នកប្រើប្រាស់ AngkorPay ត្រូវបានទទួលនៅក្នុងផ្នែក 'ឯកសាររបស់ខ្ញុំ' ហើយអាច មើលបានបន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់អាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកដែលមានការបញ្ជាក់។

 4. ឯកសារដែលទទួលបាននៅក្នុងផ្នែក 'ឯកសាររបស់ខ្ញុំ' តាមរយៈអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិក ដែលមានការបញ្ជាក់ត្រូវចាត់ទុកថា បានបញ្ជូនទៅអ្នកទទួលដោយស្របច្បាប់។

 5. ប្រសិនបើអ្នកដាក់ពាក្យសុំអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកដែលមានការបញ្ជាក់ដកខ្លួនចេញពីសមាជិកភាព AngkorPay ក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ជូនការពិតនៃការដកប្រាក់ទៅភ្នាក់ងារដែល បានកំណត់ ហើយលុបចោលអាសយដ្ឋានអេឡិចត្រូនិកដែលបានបញ្ជាក់ដែលបានចុះ ឈ្មោះនោះ។

 

មាត្រា 22 (កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន)

 1. ក្រុមហ៊ុននឹងមិនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពហាមឃាត់ដោយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ និងលក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះទេ ហើយនឹងខិតខំផ្តល់សេវាកម្ម AngkorPay ជាបន្តបន្ទាប់ និងមានស្ថិរភាព។

 2. ក្រុមហ៊ុននឹងបំពាក់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីឱ្យសមាជិក អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay ដោយសុវត្ថិភាព, ដែលមានប្រកាសអំពីគោលការណ៍ ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន, និងអាចអនុវត្តតាមវាបាន។

 3. ក្រុមហ៊ុនត្រូវដោះស្រាយមតិ ឬការតវ៉ាពីសមាជិក ប្រសិនបើចាត់ទុកថាមានភាពស្រប ច្បាប់ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay។ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការទំនាក់ទំនងអំពី ដំណើរការ និងលទ្ធផលទៅកាន់សមាជិកតាមរយៈផ្ទាំងព្រឹត្តិប័ត្រ ឬសារអេឡិចត្រូនិក។

 4. ក្រុមហ៊ុនទទួលខុសត្រូវសងលើការខូចខាតដល់សមាជិកដែលបណ្តាលមកពីគ្រោះថ្នាក់ ដូចខាងក្រោម៖

  1. គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញពីការក្លែងបន្លំ ឬការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។

  2. ឧបទ្ទវហេតុដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលបញ្ជូនអេឡិចត្រូនិក ឬដំណើរការនៃ ការបង្កើតកិច្ចសន្យា ឬការណែនាំអំពីប្រតិបត្តិការ។

  3. គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលទទួលបានតាម រយៈមធ្យោបាយមិនពិត ឬការក្លែងបន្លំផ្សេងទៀតដោយការជ្រៀតចូលទៅក្នុង បណ្តាញព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនងដោយផ្អែកលើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

   

 5. ទោះបីជាមានចែងនៅក្នុងចំណុចទី4ខាងលើនេះ, ក្រុមហ៊ុនអាចកាន់កាប់សមាជិកដោយ ផ្នែក ឬទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖

  1. ប្រសិនបើសមាជិកបានខ្ចីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលប្រើឱ្យទៅភាគីទីបី, ផ្ទេរសិទ្ធិប្រើ ប្រាស់របស់ខ្លួន, ឬផ្តល់ឱ្យសម្រាប់គោលបំណងផ្ទេរ ឬជាវត្ថុបញ្ចាំ។

  2. ប្រសិនបើភាគីទីបីដែលគ្មានសិទ្ធិអំណាចបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលប្រើ របស់សមាជិកដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិក ហើយសមាជិកបានដឹង ឬអាចដឹងយ៉ាងងាយស្រួលអំពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបែបនេះ ប៉ុន្តែ បានបង្ហាញ,  បានលាតត្រដាង, ឬមិនអើពើនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចូលប្រើប្រាស់។

  3. ប្រសិនបើសមាជិកបដិសេធវិធានការសុវត្ថិភាពបន្ថែមដែលទាមទារសម្រាប់ប្រតិ បត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអេឡិចត្រូនិកដោយក្រុមហ៊ុន លើសពីការផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលតម្រូវ ដោយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ហើយមានគ្រោះថ្នាក់ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងចំណុចទី4.3 ខាងលើ បានកើតឡើង។

  4. ប្រសិនបើសមាជិកបានបង្ហាញ, បានលាតត្រដាង,  ឬមិនអើពើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ, មធ្យោបាយ, ឬព័ត៌មានដែលប្រើសម្រាប់វិធានការសុវត្ថិភាពបន្ថែម, ឬបានខ្ចី, ផ្ទេរសិទ្ធិប្រើប្រាស់, ឬផ្តល់ឱ្យសម្រាប់គោលបំណងផ្ទេរ, ឬជាវត្ថុបញ្ចាំ ដែលនាំឱ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដូចបានរៀបរាប់ក្នុងចំណុចទី4.3 ខាងលើ។

  5. ប្រសិនបើការខូចខាតកើតឡើងចំពោះសមាជិកសាជីវកម្ម (មិនរាប់បញ្ចូលអាជីវ កម្មខ្នាតតូច) ហើយក្រុមហ៊ុនបានប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់គ្រាន់ ដូចជាការបង្កើត និង អនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងនូវនីតិវិធីសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់។

 

មាត្រា 23 (កាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក)

 1. សមាជិកត្រូវបញ្ជាក់ឱ្យបានច្បាស់លាស់នូវព័ត៌មានលម្អិត និងលក្ខខណ្ឌនៃប្រតិបត្តិការ មុនពេលទិញទំនិញ។ល។ សមាជិកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាត ដែលបណ្តាលមកពីការទិញទំនិញ។ល។ ដោយមិនបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារ និងលក្ខខណ្ឌប្រតិ បត្តិការរបស់ពួកគេឡើយ។

 2. សមាជិកត្រូវតែគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងខ្លឹមសារដែលបានជូនដំណឹងដោយ ក្រុមហ៊ុននៅលើអេក្រង់សេវា AngkorPay ហើយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬ ការខូចខាតដែលកើតឡើងពីការបំពាន ឬមិនបំពេញលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងការជូនដំណឹង ទាំងនេះ។

 3. សមាជិកត្រូវទិញទំនិញជាដើម ។ល។ នៅក្រោមការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួន ហើយក្រុម ហ៊ុនមិនធានា ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារ និងលក្ខខណ្ឌប្រតិបត្តិការនៃការទំនិញជា ដើម ។ល។ ដែលផ្តល់ដោយដៃគូនោះទេ។

 4. សមាជិកត្រូវតែជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗប្រសិនបើពួកគេដឹងអំពីការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬមានការលួចអត្តសញ្ញាណពីឈ្មោះរបស់ពួកគេ។

 5. សមាជិកត្រូវប្រើវិធីបង់ប្រាក់ដែលបានចុះបញ្ជីក្រោមឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅពេលទិញទំនិញ។ល។ ហើយមិនត្រូវប្រើវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកដទៃតាមអំពើចិត្តឡើយ។ សមាជិកត្រូវទទួល ខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬខូចខាតដល់ក្រុមហ៊ុន,  ម្ចាស់ស្របច្បាប់នៃវិធីបង់ប្រាក់,  PG,  ឬអ្នកលក់ដែលកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់នូវវិធីបង់ប្រាក់របស់អ្នកដទៃដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ក្នុងករណីការទូទាត់តាមប័ណ្ណសាជីវកម្ម តាមមាត្រា9 នៅក្នុងចំណុចទី6 អ្នកប្រើប្រាស់ វិធីបង់ប្រាក់ នឹងក្លាយជាបុគ្គលិកដែលកំណត់ដោយ សមា ជិកសាជីវកម្ម។

 6. សមាជិកមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានការទូទាត់តាមប័ណ្ណឥណទានដែលប្រើក្នុងការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ព័ត៌មានការទូទាត់គណនីដែលប្រើក្នុងការទូទាត់ Angkor points និងការទូទាត់ Angkor points ដោយស្វ័យប្រវត្តិ, ពាក្យសម្ងាត់ AngkorPay ជាដើម ។ល។ ហើយមិនត្រូវផ្តល់, បង្ហាញ, ឬចូលរួមក្នុងសកម្មភាពស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹង ភាគី​ទីបីទេ។

 7. សមាជិកត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវទាំងឡាយ និងគុណវិបត្តិណាមួយដែលកើតឡើងពី ព័ត៌មានដែលពួកគេបានបញ្ចូលទាក់ទងនឹងការទូទាត់ រួមទាំងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធក្នុងអំឡុង ពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មទូទាត់។

 8. សមាជិកត្រូវរាយការណ៍មកកាន់ក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ ប្រសិនបើពួកគេបានបាត់ទូរស័ព្ទ ស្មាត ហ្វូន, ស៊ីមកាត, ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលកំពុងប្រើប្រាស់សម្រាប់សេវាកម្ម AngkorPay ឬប្រសិនបើមានឧប្បត្តិហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទពាក្យសម្ងាត់ AngkorPay របស់ពួកគេ ។ល។

 9. នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់ប្រាក់ សមាជិកត្រូវប្រើវិធីបង់ប្រាក់ដែលពួកគេមានការ អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ និងស្របច្បាប់ ហើយក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់រឿងនេះបាន។ ក្រុម ហ៊ុនក៏អាចផ្អាកប្រតិបត្តិការ ឬលុបចោលប្រតិបត្តិការនេះ រហូតដល់មានការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវ ភាពស្របច្បាប់នៃវិធីបង់ប្រាក់របស់សមាជិកត្រូវបានបញ្ចប់។

 10. ក្នុងករណីមានវិវាទជាមួយដៃគូសម្រាប់ដំណើរការទិញទំនិញជាដើម ។ល។ សមាជិកគួរតែ ចូលរួមដោយស្មោះត្រង់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទទាំងនេះ។

 11. សមាជិកត្រូវប្រើ Angkor points (រួមទាំង event points) ឬគូប៉ុងតាមវិធីសាស្រ្តដែលបាន កំណត់ និងទទួលស្គាល់ដោយក្រុមហ៊ុន។

 12. សមាជិកមិនត្រូវប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលទទួលបានតាមរយៈសេវា AngkorPay សម្រាប់ គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម ឬអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីប្រើប្រាស់វាដោយគ្មានការយល់ព្រមពី ក្រុមហ៊ុនជាមុន, ឬផ្ទេរ, បរិច្ចាគ, ឬបោះចោលសិទ្ធិ និងស្ថានភាពកិច្ចសន្យានៃការប្រើ ប្រាស់សេវា AngkorPay របស់ពួកគេឡើយ។

 13. សមាជិកត្រូវសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម AngkorPay ដោយសុវត្ថិភាព និងឆ្លើយតបយ៉ាងសកម្មចំពោះសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ ការពន្យល់ប្រសិនបើក្រុម ហ៊ុនរកឃើញការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងដោយពីសមាជិក។


មាត្រា 24 (សកម្មភាពហាមឃាត់ដោយសមាជិក)

 1. ក្រុមហ៊ុនហាមឃាត់សកម្មភាពខាងក្រោមដើម្បីធានានូវភាពជឿជាក់នៃសេវាកម្ម AngkorPay និងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាព៖

  1. ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay តាមរបៀបមិនប្រក្រតី ឬការចូលប្រើប្រព័ន្ធ ក្នុងលក្ខណៈមិនប្រក្រតីក្រៅពីវិធីសាស្ត្រដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់ឲ្យ។

  2. ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនដោយការលួចយក ឈ្មោះអ្នកដ៏ទៃ,  ព័ត៌មានប័ណ្ណឥណទាន, ព័ត៌មានទូរស័ព្ទ, ពត៌មានគណនី។ល។

  3. សកម្មភាព​ទូទាត់​មិន​ប្រក្រតី​ដែល​ច្បាប់​ហាមឃាត់​ដូចជា​ច្បាប់​អាជីវកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​ឥណទាន​ឯកទេស​ជាដើម។ល។

  4. ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដែលមិនមានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុន ឬការបញ្ជូន ការបង្ហោះ ព័ត៌មានក្រៅពីព័ត៌មានដែលបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុន (ឧ. កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ)។

  5. សកម្មភាពដែលរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ក្រុមហ៊ុន ឬភាគីទីបីផ្សេងទៀត។

  6. សកម្មភាពដែលទទួលស្គាល់ដោយចេតនាថាធ្វើឱ្យខូចកិត្តិយសរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬភាគីទីបីផ្សេងទៀត ឬរំខានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេ។

  7. ការចម្លង, ចែកចាយ, ឬពាណិជ្ជកម្មដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានដែលទទួលបានពី សេវាកម្ម AngkorPay ដោយគ្មានការយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុនជាមុន។

  8. បង្កើតការបង់ប្រាក់ម្តងហើយម្តងទៀតដោយមិនមានបំណងទិញ។

  9. អំពើខុសច្បាប់ ឬអយុត្តិធម៌ផ្សេងទៀត។


 2. ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay ឬបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង សេវាកម្មនេះយោងតាមមាត្រា 26 ប្រសិនបើសមាជិកចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពហាមឃាត់ ណាមួយដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងអត្ថបទនេះ។ ក្រុមហ៊ុនក៏អាចជូនដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិ បាល ឬអាជ្ញាធរតុលាការដែលពាក់ព័ន្ធអំពីសកម្មភាពហាមឃាត់របស់សមាជិកប្រសិន បើមានករណីចាំបាច់។

 

មាត្រា 25 (ការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់សេវា AngkorPay ។ល។)

 1. ដើម្បីធានាបាននូវស្ថេរភាព និងភាពជឿជាក់នៃសេវាកម្ម AngkorPay ក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាក ទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay របស់សមាជិក ឬបញ្ចប់កិច្ច សន្យាសេវាកម្ម ប្រសិនបើមានហេតុផលណាមួយដូចខាងក្រោមបានកើតឡើង។ ក្រុមហ៊ុន នឹងជូនដំណឹងមកដល់សមាជិកជាមុន (ឬក្រោយ ក្នុងករណីដែលមិនអាចជៀសវាងបាន) អំពីការផ្អាក ឬការបញ្ចប់បែបនេះ។ សមាជិកដែលត្រូវបានផ្អាកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay នឹងមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃការផ្អាកនេះបានទេ។ ក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ ទាក់ទងនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់ សម្រាប់ការរឹតបន្តឹងបែបនេះ។

  1. ប្រសិនបើសមាជិកបំពានលើកាតព្វកិច្ចដូចមានចែងក្នុងមាត្រា 24 ។

  2. ប្រសិនបើសមាជិកចូលរួមសកម្មភាពហាមឃាត់ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា 25 ។

  3. ប្រសិនបើគណនី AngkorChat របស់សមាជិកត្រូវបានផ្អាក ឬបាត់បង់។

  4. ប្រសិនបើមានការស្នើសុំព្យួរពីអាជ្ញាធរដែលមានអំណាចស៊ើបអង្កេត។

  5. ប្រសិនបើសមាជិកបំពានលើបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬច្បាប់ ដែលបានកំណត់នៅលើទំព័រដាច់ដោយឡែកមួយ។

  6. ក្នុងករណីផ្សេងទៀតដែលបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុននៅក្នុងសំណួរដែលមានគេសួរ ញឹកញាប់, ទំព័រជំនួយ, គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ។ល។


 2. ក្រុមហ៊ុនអាចលុបចោលការផ្អាកនេះ ប្រសិនបើសមាជិកផ្តល់ការពន្យល់សមហេតុផល សម្រាប់ហេតុផលដែលពាក់ព័ន្ធ ឬបង្ហាញថាមានការយោគយល់ពីដៃគូប្រតិបត្តិការ ឬបំ ពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនកំណត់។

 

មាត្រា 26 (កិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់ការប្រើប្រាស់)

 1. សមាជិកអាចស្នើសុំការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់នៅពេលណាក៏បាន ហើយក្រុម ហ៊ុនត្រូវដំណើរការវាភ្លាមៗតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ សម្រាប់ការទូ ទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមប័ណ្ណ និងការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរបស់ Angkor point សមា ជិកត្រូវលុបចោលនូវការចុះឈ្មោះទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះ ជាមួយសេវាកម្មអ្នកលក់ ដែលបានភ្ជាប់ជាមួយការទូទាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមប័ណ្ណ និងការទូទាត់ដោយស្វ័យ    ប្រវត្តិរបស់ Angkor point ផងដែរ។

 2. នៅពេលដែលសមាជិកបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ ក្រុមហ៊ុននឹងលុបទិន្នន័យទាំងអស់ របស់សមាជិកភ្លាមៗ លើកលែងតែក្នុងករណីដែលព័ត៌មានរបស់សមាជិកត្រូវបានរក្សា ទុកដោយយោងទៅតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ និងគោលការណ៍ដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ប៉ុណ្ណោះ។

 3. សមាជិកមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះគុណវិបត្តិដែលកើតចេញពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់នេះ ហើយនៅពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង ក្រុមហ៊ុនអាចទាមទារមកវិញនូវអត្ថ ប្រយោជន៍ផ្សេងៗដោយឥតគិតថ្លៃដែលបានផ្តល់ជូនបន្ថែមដល់សមាជិក។

 4. ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ប្រសិនបើមានហេតុផលមួយក្នុងចំណោម     ហេតុផលខាងក្រោមកើតឡើង ឬត្រូវបានបញ្ជាក់ទាក់ទងនឹងសមាជិក៖

  1. ប្រសិនបើសមាជិកធ្វើសកម្មភាព ឬប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាព ក្នុងលក្ខណៈដែលរារាំង ដល់ដំណើរការរលូននៃសេវាកម្ម AngkorPay ។

  2. ប្រសិនបើសមាជិកមានចេតនាចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។

  3. ប្រសិនបើហេតុផលនៃការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬមានហេតុផលសមមូលកើតឡើង។

  4. ប្រសិនបើហេតុផលសម្រាប់ការបដិសេធមិនទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា 7 ត្រូវបានបញ្ជាក់ទាក់ទងនឹងសមាជិក។

  5. ប្រសិនបើគណនីក្រុមហ៊ុនរបស់សមាជិក ឬគណនី AngkorChat ដែលភ្ជាប់ជា មួយសេវាកម្ម AngkorPay មានភាពអសកម្ម ឬត្រូវបានផ្អាក។

   

 5. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ នឹងមានការជូនដំណឹងដល់សមាជិកអំ ពីមូលហេតុនៃការបញ្ចប់តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិក ។ល។ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់រយៈពេល សមរម្យសម្រាប់សមាជិកក្នុងការជំទាស់មុនពេលធ្វើការបញ្ចប់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ ដោយ,  គ្មានរយៈពេលជំទាស់ដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ជូនទេ ក្នុងករណីដែលកំណត់ដោយ លក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការទាំងនេះ។

 6. ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ក៏ដោយ ក៏លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងបន្តអនុ វត្តចំពោះប្រតិបត្តិការទំនិញជាដើម។ល។ ដែលបានបញ្ចប់រួចហើយរវាងសមាជិក និងដៃ គូមុនពេលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

 7. ប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយក្រុមហ៊ុន, ក្រុមហ៊ុនអាចបដិសេធ ការស្នើសុំនូវការប្រើប្រាស់ឡើងវិញរបស់សមាជិក។

 8. សមាជិកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងការ បញ្ចប់កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់, ហើយក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវទេ លើកលែងតែមានចែង ដោយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

 

មាត្រា 27 (ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន)

 1. ក្រុមហ៊ុននឹងអនុវត្តគោលការណ៍ ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីធានាថាសមាជិកអាចប្រើ ប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay ដោយសុវត្ថិភាព និងមានកាតព្វកិច្ចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន របស់សមាជិក។ គោលការណ៍ ការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវបាន បញ្ជាក់តាមរយៈគេហទំព័រ ឬអេក្រង់របស់ក្រុមហ៊ុនដែលភ្ជាប់ទៅសេវាកម្ម AngkorPay ។

 2. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធក្នុងវិសាលភាពចាំបាច់ដល់ភាគីដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិ បត្តិការមួយសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងដោយរលូន,  ការប្រឹក្សាយោបល់, និងការបំពេញប្រតិ បត្តិការផ្សេងទៀត នៅពេលដែលការបញ្ជាទិញ និងការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈ សេវាកម្ម AngkorPay ។

 

មាត្រា 28 (ការផ្អាកសេវា AngkorPay)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកការផ្តល់សេវា AngkorPay ជាបណ្តោះអាសន្ន នៅពេលដែលចាំបាច់ សម្រាប់ការថែទាំ, ការពង្រីក, ការជំនួស, ការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ និងបន្ទាប់ពីការថែទាំ,  និងការគ្រប់គ្រងកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង, ព្រមទាំងក្នុងករណីដែលមិនអាច ជៀសបាន ដូចជាការរំខាននៃការផ្គត់ផ្គង់ទូរគមនាគមន៍ និងអគ្គិសនី។ ក្រុមហ៊ុននឹង ប្រកាសអំពីការផ្អាកសេវាកម្មនេះ 7ថ្ងៃមុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើមិនអាច ជៀសរួចក្នុងការមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងជូនដំណឹងនៅពេល ក្រោយ។

 2. សេវា AngkorPay អាចនឹងផ្លាស់ប្តូរយោងទៅតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ និងការផ្លាស់ប្តូរគោល នយោបាយ។ ក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកសេវាកម្ម AngkorPay ទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកជាបណ្តោះ អាសន្ន ប្រសិនបើមានហេតុផលសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធដៃគូ, ស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ, គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដែលក្រុមហ៊ុនមានកិច្ចសន្យាសម្រាប់ផ្តល់សេវា AngkorPay ឬតាមស្ថានភាពកិច្ចសន្យា។

 3. ក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសភ្លាមៗ ប្រសិនបើសេវាកម្ម AngkorPay ត្រូវបានផ្អាក ដោយសារ គ្រោះធម្មជាតិ, សង្គ្រាម, កុបកម្ម, ភេរវកម្ម, ការលួចចូល DDOS ជាដើម ។ល។  ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើការជូនដំណឹងជាមុននេះមិនអាចទៅរួចទេ ដោយសារហេតុផលដែលជៀសមិន រួច ដូចជាការមិនដំណើរការនៃកន្លែងផ្តល់ព័ត៌មាន និងទំនាក់ទំនង។ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការ ប្រកាសភ្លាមៗនៅពេលដែលស្ថានភាពត្រូវបានដោះស្រាយ។

 4. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនអាចបន្តសេវាកម្ម AngkorPay ដោយសារការដាក់ពាក្យក្ស័យធន,  ការចាប់ផ្តើមនីតិវិធីស្តារសាជីវកម្ម, ឬបញ្ហាលំបាកផ្សេងទៀតក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មធម្ម តា,  ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងផ្អាកសេវាកម្ម AngkorPay 30ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីធ្វើការជូនដំណឹងដល់ សមាជិក។

 5. ក្នុងករណីមានការផ្អាកពីចំណុច1 ដល់ 2 ខាងលើនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ ពីសមត្ថភាពដើម្បីដំណើរការសេវាកម្ម AngkorPay ឡើងវិញឱ្យបានលឿនតាមដែលអាច ធ្វើទៅបាន។

 

មាត្រា 29 (ការបដិសេធរបស់ក្រុមហ៊ុន)

 1. ក្រុមហ៊ុនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធ និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការដឹកជញ្ជូន, ការលុបចោល ឬការ ផ្លាស់ប្តូរ,  ការប្រគល់មកវិញ, ឬការសងប្រាក់វិញនៃទំនិញជាដើម ។ល។ ដែលទាក់ទងនឹង ការលក់ទំនិញជាដើម ។ល។ រវាងដៃគូ និងសមាជិក។ វឌ្ឍនភាពនៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះ គឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ដៃគូ និងសមាជិកនីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រតិបត្តិការនេះ។

 2. ក្រុមហ៊ុនមិនមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការអន្តរាគមន៍ក្នុងវិវាទដែលកើតឡើងរវាងសមាជិក ឬរវាង សមាជិក និងភាគីទីបី រួមទាំងស្ថាប័នចេញវិក្កយបត្រ សម្របសម្រួលដោយសេវាកម្មចេញ វិក្កយបត្រនោះទេ និងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់សងការខូចខាតដែលកើតឡើង ដោយសមាជិកឡើយ។

 3. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រតិបត្តិការរវាងសមាជិកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ និងស្ថាប័នអ្នកប្រើប្រាស់ដោយប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនបត្រ ឬសម្រាប់ការរំខានសេវាកម្មនៅ ក្នុងសេវាកម្មវិញ្ញាបនបត្រ ដោយសារហេតុផលដែលមិនមែនជាក្រុមហ៊ុន។ ជាមួយគ្នានេះ ក្រុមហ៊ុនក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយសារកំហុសរបស់សមាជិក ឬស្ថាប័នអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ ប្រសិនបើមិនមានកំហុសពីផ្នែក របស់ក្រុមហ៊ុន។

 4. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំខានក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម AngkorPay ដោយ សារកំហុសរបស់សមាជិកឡើយ។

 5. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលកើតចេញពីការផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន របស់សមាជិក, ព័ត៌មានចុះឈ្មោះសេវាកម្ម AngkorPay ជាដើម ។ល។ ដល់ភាគីទីបី ឬការលេចធ្លាយដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់សមាជិកនោះទេ។


មាត្រា 30 (ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងយុត្តាធិការ)

 1. ច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា គឺជាច្បាប់គ្រប់គ្រងសម្រាប់បញ្ហាដែលទាក់ទងនឹងលក្ខ ខណ្ឌទាំងនេះ។

 2. វិវាទ​ដែល​កើត​ឡើង​រវាង​ក្រុមហ៊ុន​និង​សមាជិក​ នឹង​ត្រូវ​នាំ​ទៅកាន់​តុលាការ​មាន​សមត្ថកិច្ច   ​តាម​ច្បាប់​នីតិវិធី​រដ្ឋប្បវេណី។