លក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់ទូទៅរបស់សេវាចល័ត AngkorGames

មាត្រា 1 (គោលបំណង)

លក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានគោលបំណងគ្រប់គ្រងសិទ្ធិ, កាតព្វកិច្ច, ទំនួលខុសត្រូវ,  និងបញ្ហាចាំបាច់ ផ្សេងទៀតរវាងអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម (ហៅកាត់ថា "សមាជិក") អ្នកដែលបានប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ហ្គេម និងបណ្តាញពាក់ព័ន្ធ, គេហទំព័រ, និងសេវាកម្មផ្សេងទៀតដែលផ្តល់តាមរយៈឧបករណ៍ដោយ ក្រុមហ៊ុន Digital Angkor Co., Ltd. (ហៅកាត់ថា "ក្រុមហ៊ុន") និងជាក្រុមហ៊ុន។


 មាត្រា 2 (និយមន័យ)

និយមន័យនៃពាក្យដែលប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះមានដូចខាងក្រោម៖

 1. "ក្រុមហ៊ុន" សំដៅលើប្រតិបត្តិករអាជីវកម្មដែលផ្តល់សេវាកម្មតាមរយៈឧបករណ៍។


 2. "សមាជិក" សំដៅលើបុគ្គលដែលយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ,  យល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួន និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន។


 3. "សមាជិកបណ្តោះអាសន្ន" សំដៅទៅលើបុគ្គលម្នាក់ដែលផ្តល់ព័ត៌មានតែមួយផ្នែកប៉ុណ្ណោះ ហើយប្រើប្រាស់នូវផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន។


 4. "ឧបករណ៍" សំដៅលើឧបករណ៍ដែលមានសមត្ថភាពទាញយក ឬដំឡើងមាតិកាសម្រាប់ប្រើ ប្រាស់, ដូចជាទូរសព្ទដៃ, ស្មាតហ្វូន, ជំនួយការឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួន (PDA), ថេប្លេត, និងឧបករណ៍ ផ្សេងទៀតដែលអាចទាញយក ឬដំឡើងមាតិកា ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាមរយៈបណ្តាញ។


 5. "ព័ត៌មានគណនី" សំដៅជារួមលើព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយសមាជិកមកកាន់ក្រុមហ៊ុន,  រួមទាំង ព័ត៌មានសមាជិក, ព័ត៌មានគណនីខាងក្រៅ, ព័ត៌មានឧបករណ៍, ប្រូហ្វាលផ្ទាល់ខ្លួន (រួមទាំងលេខ សមាជិក, ឈ្មោះអេក្រង់, រូបភាពប្រូហ្វាល។ល។ ដែលត្រូវបានចាត់តាំងដោយសេវាវេទិកាចល័ត សម្រាប់ការកំណត់នូវអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់) និងព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់ហ្គេម (ព័ត៌ មានអំពី តួអង្គ, វត្ថុ, កម្រិត ។ល។) ក៏ដូចជាព័ត៌មានដែលបានបង្កើតឡើង ដូចជាព័ត៌មានការ ទូទាត់ថ្លៃសេវាកម្ម។


 6. "មាតិកា" សំដៅលើសម្ភារៈទ្រង់ទ្រាយឌីជីថលទាំងអស់ (រួមទាំងហ្គេម និងសេវាកម្មបណ្តាញ, កម្មវិធី, លុយហ្គេម, វត្ថុហ្គេម។ល។) ដែលទាក់ទងនឹងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុននៅលើ ឧបករណ៍, ទោះបីជាគិតថ្លៃ ឬឥតគិតថ្លៃក៏ដោយ។


 7. "ទីផ្សារបើកចំហ" សំដៅទៅលើបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកដែលបង្កើតដើម្បីដំឡើង និងបង់ប្រាក់សម្រាប់មាតិកាហ្គេមនៅលើឧបករណ៍។


 8. "កម្មវិធី" សំដៅលើកម្មវិធីទាំងអស់ដែលត្រូវបានទាញយក ឬដំឡើងតាមរយៈឧបករណ៍ដើម្បី ធ្វើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន។


 9. "សេវាកម្មហ្គេម" សំដៅលើសេវាកម្មមួយក្នុងចំណោមសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ដែល រួមមានហ្គេម និងសេវាកម្មបន្ថែមដែលប្រតិបត្តិដោយសមាជិកនៅលើឧបករណ៍។


 10. "សេវាសម្ព័ន្ធ" សំដៅលើ "សេវាកម្ម" ជាបុគ្គល ឬសមូហភាព ដែលអនុញ្ញាតឱ្យ "សមាជិក" ប្រើ "មាតិកា" នៅលើ "ឧបករណ៍" ដោយប្រើព័ត៌មានចុះឈ្មោះ, រូបភាពប្រូហ្វាល ។ល។ នៅលើវេទិកាដែលពាក់ព័ន្ធតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ព័ន្ធភាពរវាង "ក្រុមហ៊ុន" និង អ្នកផ្តល់សេវាវេទិកាចល័ត។

 

និយមន័យនៃពាក្យដែលប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ត្រូវមានដូចដែលបានបញ្ជាក់ក្នុងចំណុច ទី1 នៃមាត្រានេះ លើកលែងតែកំណត់ដោយច្បាប់ និងគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធជាក់លាក់ចំពោះ "សេវាកម្ម" ហើយបញ្ហាដែលមិនត្រូវបានបញ្ជាក់នៅទីនេះ នឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយការអនុវត្តនៃ ពាណិជ្ជកម្មទូទៅ។

 

មាត្រា 3 (ការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុន និងការយល់ព្រម)

ក្រុមហ៊ុនបង្ហាញចំណុចខាងក្រោម នៅក្នុងសេវាកម្មហ្គេមជាលក្ខណៈដែលងាយស្រួលសម្រាប់ សមាជិកក្នុងការស្វែងយល់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  គោលការណ៍ឯកជនភាព និងលក្ខខណ្ឌ អាចត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់សមាជិកតាមរយៈតំណភ្ជាប់។

 1. ឈ្មោះពាណិជ្ជកម្ម និងឈ្មោះតំណាង

 2. អាសយដ្ឋាននៃទីតាំងអាជីវកម្ម (រួមទាំងអាសយដ្ឋាន​ដែល​មាន​ការ​តវ៉ា​របស់​សមាជិកអាច ត្រូវបានដោះស្រាយ)

 3. អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល

 4. គោលការណ៍ឯកជនភាព

 5. លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

 

មាត្រា 4 (ផលប៉ះពាល់ និងវិសោធនកម្មលក្ខខណ្ឌនៃកម្មវិធី)

 1. ក្រុមហ៊ុនបង្ហោះខ្លឹមសារនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនៅក្នុងសេវាកម្មហ្គេម ឬនៅលើអេក្រង់ដែល បានភ្ជាប់របស់ខ្លួន ដូច្នេះសមាជិកអាចស្វែងយល់បានយ៉ាងងាយស្រួល។ ដោយចុចប៊ូតុង យល់ព្រមលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សមាជិកត្រូវបានចាត់ទុកថាបានយល់ព្រមនូវខ្លឹមសារ ទាំងអស់បានរួចរាល់។ ក្នុងករណីនេះ, ខ្លឹមសារសំខាន់ៗនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ, ដូចជាការ បញ្ឈប់សេវាកម្ម,  ការដកចេញនូវការជាវ, ការបង្វិលសងប្រាក់លើសចំនួន, ការបញ្ចប់កិច្ច សន្យា,  និងការលើកលែងរបស់ក្រុមហ៊ុន,  ត្រូវបានធ្វើឱ្យងាយស្រួលសម្រាប់សមាជិកក្នុង ការស្វែងយល់ដោយប្រើអក្សរដិត, ពណ៌,  និមិត្តសញ្ញា, ឬ តាមរយៈតំណអេក្រង់ដែលភ្ជាប់ ដោយឡែកពីគ្នា។


 2. នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើវិសោធនកម្មលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ, វានឹងប្រកាសប្រសិទ្ធភាព នៃ កាលបរិច្ឆេទ,  ព័ត៌មានលម្អិតនៃវិសោធនកម្ម,  និងហេតុផលសម្រាប់វិសោធនកម្មយ៉ាង ហោចណាស់ 7ថ្ងៃ មុនប្រសិទ្ធភាពនៃកាលបរិច្ឆេទ ហើយបន្តប្រកាសវាក្នុងរយៈពេលដ៏ សន្ធឹកសន្ធាប់ បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានប្រសិទ្ធភាពក្នុង សេវាកម្មហ្គេម ឬនៅលើអេក្រង់ ដែលបានភ្ជាប់របស់វា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ការផ្លាស់ប្តូរដែលមិនអំណោយផល ឬ មានសារៈសំខាន់ចំពោះសមាជិក នឹងត្រូវបានប្រកាសក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងអត្ថបទ គោលយ៉ាងហោចណាស់ 30ថ្ងៃ មុនកាលបរិច្ឆេទចូលជាធរមាន ហើយជូនដំណឹងដល់សមា ជិកតាមវិធីសាស្រ្តដែលមានចែងក្នុងមាត្រា 28(1)។ ក្នុង​ករណី​នេះ, ក្រុមហ៊ុន​បាន​ប្រៀប ធៀប​ខ្លឹមសារ​មុន និង​ក្រោយ​ការ​ធ្វើ​វិសោធនកម្ម​យ៉ាង​ច្បាស់ ដើម្បី​ងាយស្រួល​ដល់​សមា ជិក​ក្នុង​ការ​យល់​ដឹង។


 3. នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើវិសោធនកម្មលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ, វានឹងពិនិត្យមើលពីការ យល់ព្រមរបស់សមាជិកដែលទាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែបន្ទាប់ពីបានធ្វើការប្រកាស។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនប្រកាសរួមជាមួយនឹងការជូនដំណឹង ឬការជូន ដំណឹងក្នុងចំណុចទី2ខាងលើថា ខ្លួននឹងចាត់ទុកសមាជិកដែលមិនធ្វើការបញ្ជាក់ថា បាន យល់ព្រមរួចរាល់, សមាជិកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថា បានយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌដែល បានកែប្រែ ប្រសិនបើពួកគេមិនបង្ហាញពីការបដិសេធរបស់ពួកគេ ដោយកាលបរិច្ឆេទនៃ ការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌទេនោះ។ សមាជិកមានសិទ្ធិមិនយល់ព្រមចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលបាន ធ្វើវិសោធនកម្ម,  ហើយប្រសិនបើពួកគេមិនយល់ព្រម,  ទាំងក្រុមហ៊ុន ឬសមាជិកអាចធ្វើ ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះបាន។


 4. ក្រុមហ៊ុនមានវិធានការដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកបានសាកសួរ និងឆ្លើយតបទៅនឹងខ្លឹម សារនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។


 5. ក្រុមហ៊ុនអាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះក្នុងវិសាលភាពដែលមិនត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

 

មាត្រា 5 (សេចក្តីសន្និដ្ឋាន និងការអនុវត្តកិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់)

 1. អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាសមាជិកត្រូវតែចុះកិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ជាមួយក្រុមហ៊ុន។ កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់សេវាកម្មត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលអ្នកប្រើ ប្រាស់ដាក់ពាក្យសុំប្រើប្រាស់ដោយផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវការសម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្ម និងយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ,  ហើយក្រុមហ៊ុនព្រមទទួលយកអ្នកប្រើប្រាស់ នេះ។


 2. ជាគោលការណ៍ ក្រុមហ៊ុនដំណើរការជាមួយនឹងការទទួលយកនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ស្របតាមលំដាប់នៃកម្មវិធីរបស់អ្នកប្រើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ការទទួលយកអាចត្រូវបានពន្យារពេលរហូតដល់ហេតុផលសម្រាប់កាលៈទេសៈណាមួយដូចខាងក្រោម ត្រូវបានដោះស្រាយ៖

  1. ប្រសិនបើគ្មានសមត្ថភាពបម្រុងទុកនៅក្នុងគ្រឿងបរិក្ខាររបស់ក្រុមហ៊ុនទេ, ការគាំទ្រសម្រាប់ ឧបករណ៍ជាក់លាក់គឺមានផលវិបាក, ឬមានឧបសគ្គខាងបច្ចេកទេស។

  2. ក្នុងករណីមានការបរាជ័យក្នុងសេវាកម្ម ឬមានបញ្ហាជាមួយនឹងតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់សេវា នៃវិធីសាស្ត្រទូទាត់។

  3. ប្រសិនបើអ្នកប្រើជាអនីតិជន (មានអាយុក្រោម 18ឆ្នាំ) ហើយមិនបានទទួលការយល់ព្រមពី អាណាព្យាបាលដោយស្របច្បាប់ ឬប្រសិនបើ មិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាមានការយល់ព្រម ពីអាណាព្យាបាល (ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ក្នុងករណីដែលសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវ បានផ្តល់តាមរយៈវេទិកាចល័ត ដូចជា AngkorChat, លក្ខខណ្ឌនេះមានន័យថាការយល់ ព្រមមិនអាចបញ្ជាក់បានតាមរយៈការចុះឈ្មោះសមាជិកភាព និងនីតិវិធីនៃការយល់ព្រម របស់វេទិកាចល័តនោះទេ)។

  4. កាលៈទេសៈផ្សេងទៀតដែលស្រដៀងទៅនឹងករណីនីមួយៗខាងលើ ដែលមានផលវិបាក សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការទទួលយកនូវការប្រើប្រាស់ ដោយសារស្ថានភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន ជាក់ស្តែង។


 3. ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងមិនទទួលយក ឬអាចកំណត់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្នុងករណីដែលត្រូវ គ្នានឹងចំណុចដូចខាងក្រោម៖

  1. ប្រសិនបើពាក្យសុំប្រើប្រាស់ត្រូវបានបំពេញដោយក្លែងបន្លំ ឬមិនបានបំពេញគ្រប់គ្រាន់ទៅ តាមតម្រូវការនៃកម្មវិធី ។

  2. ប្រសិនបើមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលួចយកព័ត៌មាន ឬឧបករណ៍របស់នរណាម្នាក់។

  3. ប្រសិនបើសេវាកម្មនេះមានបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋដែលមានចែងក្នុងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌ។

  4. ប្រសិនបើសេវាកម្មនេះមានបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងផ្ទុយពីចេតនានៃច្បាប់ការពារយុវជន។

  5. ប្រសិនបើសេវាកម្មនេះមានបំណងប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ។

  6. ប្រសិនបើសមាជិកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយសេវាកម្មអនុវត្តដោយមានចេតនាធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន។

  7. នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងក្រៅពីប្រទេសកម្ពុជា ដែលក្រុមហ៊ុនមិនទាន់សម្រេចចិត្តផ្តល់សេវា,  ប្រសិនបើការប្រើប្រាស់សេវាចាំបាច់នៅក្នុងប្រទេសមួយហើយ ក្រុមហ៊ុនត្រូវដាក់កម្រិតលើ ការផ្តល់សេវាទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យាសេវាកម្មជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាបរទេស ឬការផ្តល់សេវា ដល់សមាជិកដែលចូលប្រើពីបណ្តាប្រទេសជាក់លាក់។

  8. ប្រសិនបើកម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មបានមកពីឧបករណ៍ដែលក្រុមហ៊ុនបានដាក់ កម្រិតលើការប្រើប្រាស់។

  9. ប្រសិនបើពាក្យសុំប្រើប្រាស់មានគោលបំណងសម្រាប់សកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។

  10. ប្រសិនបើកម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់មានគោលបំណងរំខានដល់សន្តិភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់ សាធារណៈ ឬក្នុងគោលបំណងមិនស្មោះត្រង់។

  11. ក្នុងករណីផ្សេងទៀតចាត់ទុកថាមិនសមរម្យសម្រាប់ការទទួលយកនូវហេតុផលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងករណីនីមួយៗខាងលើ។


 4. ក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់សេវាកម្មភ្លាមៗ ប្រសិនបើសមាជិកបានបញ្ចប់នីតិវិធីយល់ព្រមសម្រាប់លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬការបញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវការសម្រាប់ការប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្ម,  លុះត្រាតែមានបញ្ហាក្នុងការរក្សាទុក ឬបដិសេធការយល់ព្រម។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើត្រូវបានគេរកឃើញនៅពេលក្រោយថាមានហេតុផលសម្រាប់ការបដិសេធពីការយល់ព្រម, ការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់ ឬការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយ យោងទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

 

មាត្រា 6 (គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចបង្កើតគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ (តទៅនេះហៅថា"គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ") ដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ, សម្រាប់បញ្ហាដែលត្រូវបានផ្ទេរសិទ្ធិជា ពិសេសនៅក្នុងវិសាលភាពនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ,  និងដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់សមាជិក និង រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសេវាកម្ម។


 2. គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនឹងត្រូវបានបង្ហោះនៅក្នុងសេវាកម្មហ្គេម ឬនៅលើអេក្រង់របស់ វាដែលបានភ្ជាប់ ។


 3. នៅពេលកែប្រែគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលមានចែងក្នុង មាត្រា4 ចំណុចទី2។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើការកែសម្រួលគោលការណ៍ប្រតិ បត្តិការធ្លាក់ក្រោមចំណុចណាមួយខាងក្រោម, នឹងមានការប្រកាសជាមុនដោយប្រើវិធី សាស្ត្រដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងចំណុចទី2 នៃមាត្រានេះ៖

  1. នៅពេលកែសម្រួលបញ្ហា ដែលបានផ្ទេរជាពិសេសនៅក្នុងវិសាលភាពនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

  2. នៅពេលធ្វើការកែ សម្រួលបញ្ហាដែលមិនទាក់ទងជាមួយសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក។

  3. នៅពេល ដែលខ្លឹមសារនៃគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការជាមូលដ្ឋានមិនខុសពីខ្លឹមសារដែលបានកំណត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌ និងស្ថិតក្នុងលំដាប់ដែលអាចព្យាករណ៍បានសម្រាប់សមាជិក។

 

មាត្រា 7 (ការ ការពារ និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន)

 1. ក្រុមហ៊ុនខិតខំការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកដោយអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្ប ញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ,  ហើយការ ការពារ និងការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ ពាក់ព័ន្ធ និងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  គោល ការណ៍ឯកជនភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនមិនអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី ក្រៅ ពីការផ្តល់ដោយផ្ទាល់ពីក្រុមហ៊ុននោះទេ។


 2. សមាជិកយល់ព្រមចំពោះការលាតត្រដាងនៃព័ត៌មានរបស់ពួកគេដូចជា, ឈ្មោះអេក្រង់, រូបភាពប្រូហ្វាល។ល។ ទៅកាន់សមាជិកផ្សេងទៀត និងភាគីទីបីក្នុងដំណើរការទំនាក់ទំនង ជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀត និងនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាមរយៈសេវាដែលពាក់ព័ន្ធ ព្រោះទាំងនេះត្រូវបានចុះឈ្មោះដោយសមាជិកដើម្បីពិពណ៌នាអំពីខ្លួនគេ និងអាចត្រូវបាន បង្ហាញដល់សមាជិកផ្សេងទៀត ដែលអាស្រ័យលើលក្ខណៈនៃសេវាកម្ម។


 3. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីការលេចធ្លាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារតែកំហុសរបស់សមាជិកនោះទេ។

 

មាត្រា 8 (ការផ្តល់ និងការកែប្រែព័ត៌មានសមាជិក)

 1. នៅពេលផ្តល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមហ៊ុនតាមតម្រូវការក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សមាជិកត្រូវតែ ផ្តល់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដ ហើយការ ការពារមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់គុណវិបត្តិ ដែលកើតឡើងពីការផ្តល់ព័ត៌មានមិនពិតនោះទេ។


 2. សមាជិកត្រូវជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនអំពីការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះព័ត៌មានដែលបាន ផ្តល់ នៅពេលចុះឈ្មោះសមាជិកភាពតាមអ៊ីនធើណេត ឬតាមមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។


 3. លើកលែងតែត្រូវបានស្នើសុំដោយទីភ្នាក់ងារជាតិយោងទៅតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុន មិនផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកដល់ភាគីទីបីដោយគ្មានការយល់ព្រមពីសមាជិកនោះឡើយ។


 4. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគុណវិបត្តិណាមួយចំពោះសមាជិក ឬភាគីទីបីដែល បណ្តាលមកពីការខកខានរបស់សមាជិកក្នុងការជូនដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុន អំពីការផ្លាស់ប្តូរ ព័ត៌មានដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី2 នៃមាត្រានេះទេ។ ប្រសិនបើត្រូវចាត់វិធានការតាមផ្លូវ ច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនដោយសារតែហេតុផលបែបនេះ ឬប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទទួលរង នូវការខូចខាត សមាជិកត្រូវដោះស្រាយការចំណាយ និងការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន។

 

មាត្រា 9 (កាតព្វកិច្ចរបស់ក្រុមហ៊ុន)

 1. ក្រុមហ៊ុនគោរពតាមការអនុវត្តសិទ្ធិ និងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធដោយស្មោះត្រង់។


 2. ក្រុមហ៊ុនត្រូវតែមានប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិក (រួមទាំង ព័ត៌មានឥណទាន) ដើម្បីធានាថាសមាជិកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយសុវត្ថិភាព ហើយ បង្ហាញ និងអនុវត្តតាមគោលការណ៍ឯកជនភាព។ លើកលែងតែករណីដែលបានបញ្ជាក់ នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងគោលការណ៍ឯកជនភាព,  ក្រុមហ៊ុនធានាបានថាព័ត៌មាន ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកមិនត្រូវបានបង្ហាញ ឬផ្តល់ឱ្យភាគីទីបីឡើយ។


 3. ក្រុមហ៊ុនព្យាយាមផ្តល់សេវាកម្មជាបន្តបន្ទាប់ និងមានស្ថេរភាព,  ហើយបើនៅក្នុងពេលឧប ករណ៍មានបញ្ហា ឬការបាត់បង់ ឬខូចខាតទិន្នន័យក្នុងកំឡុងពេលកែលម្អសេវាកម្មនេះ,  ក្រុមហ៊ុនខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការជួសជុល ឬស្តារឡើងវិញដោយមិនធ្វើ ការបង្អង់យូរ, លុះត្រាតែមានហេតុផលណាដែលមិនអាចជៀសផុតបាន ដូចជា គ្រោះ មហន្តរាយធម្មជាតិ, ភាពអាសន្ន, ឬកំហុស និងពិការភាពដែលមិនអាចដោះស្រាយបានជា មួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាបច្ចុប្បន្ន។양식의 맨 위

 

មាត្រា 10 (កាតព្វកិច្ចរបស់សមាជិក)

 1. សមាជិកត្រូវតែគោរពតាមបញ្ហាដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ, គោលការណ៍ប្រតិ បត្តិការ,  បទបញ្ជាផ្សេងៗដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន,  សេចក្តីជូនដំណឹងដែលប្រកាស ដោយក្រុមហ៊ុន,  ច្បាប់ការពារយុវជន,  និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតនៅពេលប្រើប្រាស់សេ វាកម្ម។


 2. សមាជិកមិនត្រូវចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដូចខាងក្រោម៖

  1. ការក្លែងបន្លំព័ត៌មាននៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ឬនៅពេលផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសមា ជិក។

  2. ការជួញដូរ ឬការផ្តល់ជូនទ្រព្យសម្បត្តិតាមអ៊ីនធើណេត (លេខសម្គាល់, សញ្ញា,  វត្ថុ,  លុយហ្គេម ។ល។ តាមរយៈសេវាកម្មដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ឬតាមរយៈវិធី សាស្រ្តមិនប្រក្រតី ឬពួកគេទទួលបាន។

  3. ការកែប្រែទម្រង់កម្មវិធី, ដោយការបន្ថែម ឬបញ្ចូលកម្មវិធីផ្សេងទៀតទៅក្នុងទម្រង់កម្មវិធី, ការលួចចូល ឬវិស្វកម្មបញ្ច្រាសសើវើ, ការលេចធ្លាយ ឬផ្លាស់ប្តូរប្រភពកូដ ឬទិន្នន័យទម្រង់ កម្មវិធី, បង្កើតសើវើដាច់ដោយឡែក, ឬផ្លាស់ប្តូរតាមអំពើចិត្ត ឬក្លែងបន្លំនូវផ្នែកណាមួយនៃ គេហទំព័រដើម្បីបន្លំក្រុមហ៊ុន, ដោយគ្មានការផ្តល់នូវសិទ្ធិពិសេសណាមួយចេញពីក្រុម ហ៊ុន។

  4. រាល់ទង្វើនៃការក្លែងបន្លំទាក់ទងនឹងការទូទាត់,  ដូចជាប័ណ្ណឥណទានដែលត្រូវបាន លួច, ទូរស័ព្ទចល័ត/ទូរស័ព្ទលើតុ, គណនីធនាគារដើម្បីទិញមាតិកាដែលបានបង់ប្រាក់ និងការប្រើប្រាស់លេខសម្គាល់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់សមាជិកផ្សេងទៀតដោយគ្មានការ អនុញ្ញាត។

  5. ការប្រមូល, ការផ្ទុក, ការបង្ហោះ,  ឬការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកផ្សេង ទៀតដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។

  6. ចូលរួម ឬជំរុញឱ្យមានសកម្មភាពស្មានដូចជាការលេងល្បែងស៊ីសង, ការផ្លាស់ប្តូរ ឬ ការបង្ហោះអាសអាភាស ឬព័ត៌មានមិនសមរម្យ, ការភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រអាសអាភាស,  ឬការបញ្ជូន ឬផ្សព្វផ្សាយពាក្យសម្តី, សំឡេង, ការសរសេរ, រូបភាព, រូបថត, ឬវីដេអូដែល បង្កឱ្យមានភាពអាម៉ាស់, ស្អប់ខ្ពើម, ឬភ័យខ្លាចដល់អ្នកដទៃ។

  7. ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតសម្រាប់ការរកប្រាក់-ចំណេញ, អាជីវកម្ម, ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, ការផ្សព្វផ្សាយ, សកម្មភាពនយោបាយ, យុទ្ធនាការបោះឆ្នោត, ឬគោលបំណងផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាបំណងសម្រាប់សេវាកម្មនេះ។

  8. ការផលិតឡើងវិញ, ការចែកចាយ, ការលើកទឹកចិត្ត, ឬពាណិជ្ជកម្មនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌ មានដែលទទួលបានតាមរយៈសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន, ឬទាញយកកំហុសដែលគេស្គាល់ ឬមិនស្គាល់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

  9. បោកបញ្ឆោតអ្នកដ៏ទៃដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍,  បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃ ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន,  រៀបចំលទ្ធផល,  ឬចូលរួមក្នុងសកម្ម ភាពដែលអាចប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលហ្គេម,  ដូចជាការបញ្ឈប់ហ្គេមដោយបង្ខំ។

  10. ការរំលោភលើសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា (រួមទាំងប៉ាតង់,  ពាណិជ្ជសញ្ញា,  និងសិទ្ធិទាំង អស់ផ្សេងទៀត), ការជួញដូរសម្ងាត់, ឬសិទ្ធិបុគ្គលរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផ្សេងទៀត, បង្ខូច កេរ្តិ៍ឈ្មោះអ្នកដទៃ, ឬបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាត។

  11. ដោយចេតនា បញ្ជូន, បង្ហោះ, ផ្សព្វផ្សាយ, ឬប្រើប្រាស់មេរោគ, លេខកូដកុំព្យូទ័រ, ឯក សារ, កម្មវិធីដែលបានរចនាឡើងដើម្បីចូលរំខាន, បំផ្លាញ, ឬកំណត់ប្រតិបត្តិការធម្មតានៃ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ software, hardware,   ឬឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍, ឬព័ត៌មាន (កម្មវិធីក្នុងកុំ ព្យូទ័រ) ដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់សម្រាប់ការបញ្ជូន ឬ ការបង្ហោះ។

  12. ធ្វើការបង្ហោះអត្ថបទ ឬផ្ញើអ៊ីមែលដោយក្លែងបន្លំជាបុគ្គលិក, ប្រតិបត្តិកររបស់ក្រុមហ៊ុន, ឬប្រើប្រាស់ឈ្មោះអ្នកដទៃ, ក្លែងធ្វើជាអ្នកដទៃ ឬនិយាយមិនពិតអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយ អ្នកដទៃ។

  13. សកម្មភាពដែលរំខានដល់ប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬធ្វើឱ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុម ហ៊ុន។

  14. ការបញ្ជូន, ការបង្ហោះ, ឬផ្សព្វផ្សាយមាតិកាអាសអាភាស, ដែលបំពានលើកិច្ចការពារ យុវជន ឬច្បាប់, ដោយប្រើព័ត៌មាន, ប្រយោគ, រូបភាព, សំឡេង, វីដេអូ តាមរយៈការបញ្ជូន, ការបង្ហោះ, ឬវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀត។

  15. សកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលបំពានលើច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬប្រឆាំងនឹងសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារ ណៈ និងសីលធម៌ ឬបទដ្ឋានសង្គមផ្សេងទៀត។


 3. សមាជិកមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្រាប់សកម្មភាពអាជីវកម្មដើម្បីបង្កើតអត្ថប្រយោជន៍ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ខ្លួនគេ ឬអ្នកផ្សេងទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុនជាមុនទេ,  ហើយការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់សម្រាប់លទ្ធផលនៃសកម្មភាពអាជីវកម្មនេះស្ថិតនៅជាមួយសមាជិក។ ប្រសិនបើសកម្មភាពអាជីវកម្មបែបនេះធ្វើឱ្យភាគីទីបីប្តឹងតវ៉ា ឬទាមទារសំ ណងការខូចខាតមកលើក្រុមហ៊ុន, សមាជិកត្រូវសងសំណងដល់ក្រុមហ៊ុនដោយចំណាយ ផ្ទាល់ខ្លួន, ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនអាចទាមទារសំណងការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយសារ សកម្មភាពអាជីវកម្មបែបនេះក៏ដោយ លុះត្រាតែក្រុមហ៊ុនមានចេតនា ឬមានការធ្វេសប្រ ហែសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការសម្របសម្រួលដល់ការកើតឡើងនៃការខូចខាត ឬខកខានក្នុង ការចាត់វិធានការដើម្បីការពារនូវការខូចខាតនេះ។


 4. ទំនួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងគណនី និងឧបករណ៍របស់សមាជិកគឺស្ថិតនៅជាមួយសមា ជិក,  ហើយមិនគួរអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃប្រើប្រាស់វានោះទេ។ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីការគ្រប់គ្រងមិនល្អនៃឧបករណ៍ ឬមានការ យល់ព្រមពីសមាជិក ដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដ៏ទៃក្នុងការប្រើប្រាស់វានោះទេ។


 5. សមាជិកត្រូវតែកំណត់មុខងារពាក្យសម្ងាត់នៃការទូទាត់ ដែលផ្តល់ដោយទីផ្សារបើកចំហនី មួយៗ ដើម្បីការពារ ពីការបង់ប្រាក់ដែលគ្មានការអនុញ្ញាត។ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវ ចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងពីការមិនបានកំណត់មុខងារពាក្យសម្ងាត់នៃការទូទាត់របស់សមាជិកបែបនេះទេ។


 6. ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារជាក់ស្តែងនៃសកម្មភាពដូចខាងក្រោម ហើយសមាជិកត្រូវ តែអនុវត្តតាម៖

  1. ការដាក់ឈ្មោះគណនីរបស់សមាជិក, ឈ្មោះតួអង្គ, ឈ្មោះបុព្វបុរស និងឈ្មោះផ្សេង ទៀតដែលបានប្រើនៅក្នុងហ្គេម។

  2. មាតិកា និងវិធីសាស្រ្តនៃការជជែកកំសាន្ត។

  3. ការប្រើប្រាស់ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ និងវិធីសាស្រ្តប្រើប្រាស់ "សេវាកម្ម"។

  4. គោលការណ៍សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធនៃវេទិកាចល័តខាងក្រៅដូចជា AngkorChat, Facebook, Twitter។

 

មាត្រា 11 (ការផ្តល់សេវា)

 1. យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃមាត្រា5 ក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្តល់ជូននូវសេវាភ្លាមៗដល់សមាជិកនៅ ពេលបញ្ចប់កិច្ចសន្យាសេវាកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ក្រុមហ៊ុនអាចចាប់ផ្តើមសេវា កម្មមួយចំនួនចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ទៅតាមតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន, ហើយ លើកលែងតែមានការចង្អុលបង្ហាញ ឬការប្រកាសផ្សេងទៀត, សេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូន 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ, រៀងរាល់ថ្ងៃជាប្រចាំ។


 2. នៅពេលផ្តល់សេវាកម្មហ្គេមដល់សមាជិក, ក្រុមហ៊ុនក៏អាចផ្តល់សេវាកម្ម ផ្សេងទៀតបន្ថែម លើសេវាកម្មដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។


 3. ក្រុមហ៊ុនអាចបែងចែកចំណាត់ថ្នាក់សមាជិកផ្សេងគ្នា និងអនុវត្តភាពខុសគ្នានៃពេលវេលា ប្រើប្រាស់, ចំនួននៃការប្រើប្រាស់, និងវិសាលភាពនៃសេវាកម្មដែលបានផ្តល់ជូន។

 

មាត្រា 12 (ការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម)

 1. សេវាកម្មហ្គេមត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងអំឡុងពេលម៉ោងដែលបានកំណត់ ដោយយោងតាម គោលការណ៍អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ក្រុមហ៊ុនណែនាំម៉ោងពេលសេវាកម្មក្នុងលក្ខណៈ សមស្របមួយនៅលើអេក្រង់ដំបូងនៃកម្មវិធីហ្គេម ឬតាមរយៈការប្រកាសអំពីសេវាកម្ម ហ្គេម។


 2. ទោះបីជាមានបទប្បញ្ញត្តិនៃចំណុចទី1 ខាងលើក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកនូវសេវាកម្មទាំង អស់ ឬផ្នែកណាមួយជាបណ្តោះអាសន្ននៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម។ ក្នុងករណីបែបនេះ, ក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសអំពីហេតុផល និងរយៈពេលនៃការផ្អាកជាមុននៅលើអេក្រង់ដំបូងនៃ កម្មវិធីហ្គេម ឬតាមរយៈការប្រកាសអំពីសេវាកម្មហ្គេម។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ប្រសិន បើមិនអាចធ្វើការប្រកាសជាមុនបានទេ ដោយសារកាលៈទេសៈដែលមិនអាចជៀសផុត បាននោះ ការប្រកាសនេះអាចធ្វើឡើងនៅពេលក្រោយ។

  1. នៅពេលដែលមានការចាំបាច់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រព័ន្ធ ដូចជាការថែទាំប្រព័ន្ធទៀង ទាត់, ការពង្រីក និងការជំនួសសើវើ, ឬអស្ថេរភាពនៃបណ្តាញ។

  2. ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងឧប្បត្តិហេតុនៃការឈ្លានពានតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ដូចជាការ លួចចូល, គ្រោះថ្នាក់នៃការទំនាក់ទំនង, អាកប្បកិរិយានៃការប្រើប្រាស់ហ្គេមមិនប្រក្រតី ដោយសមាជិក, ឬអស្ថិរភាពដែលមិនបានមើលឃើញទុកជាមុននៅក្នុងសេវាកម្មហ្គេម។

  3. នៅពេលដែលការផ្តល់សេវាធម្មតាមិនអាចទៅរួចដោយសារតែមានការដាច់ចរន្តអគ្គិស នី, ការបរាជ័យនៃគ្រឿងបរិក្ខារសេវាកម្ម, ការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម, ការថែទាំ ឬការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍។

  4. ក្នុងករណីមានសង្រ្គាម, ឧបទ្ទវហេតុ, គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ, ឬស្ថានភាពគ្រាអាសន្ន ធម្មជាតិស្រដៀងគ្នា លើសពីការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 3. ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មដោយប្រើកម្មវិធីពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍ ឬបណ្តាញ។ សមាជិក អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយមិនគិតថ្លៃ ឬគិតថ្លៃដោយទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី ឬប្រើ ប្រាស់តាមបណ្តាញ។


 4. សម្រាប់មាតិកាដែលបានបង់ថ្លៃសេវាដោយបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេវាកម្មត្រូវតែធ្វើការបង់ដើម្បីប្រើប្រាស់វា។ ការទាញយកកម្មវិធី ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មតាមរយៈបណ្តាញអាច នឹងត្រូវគិតថ្លៃបន្ថែម ដែលកំណត់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍របស់សមាជិក។


 5. សេវាកម្មដែលប្រើតាមរយៈកម្មវិធីដែលបានទាញយក និងដំឡើង ឬតាមរយៈបណ្តាញត្រូវ បានផ្តល់ជូនឱ្យសមស្របទៅនឹងលក្ខណៈនៃឧបករណ៍ ឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវា ទូរគមនាគ មន៍។ ការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍, ការផ្លាស់ប្តូរលេខ, ឬការប្រើឆ្លងកាត់ប្រទេសអាចបណ្តាលឱ្យ អសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់មាតិកាទាំងអស់ ឬផ្នែកណាមួយ ហើយក្រុមហ៊ុនមិនទទួល ខុសត្រូវក្នុងករណីបែបនេះទេ។


 6. សេវាកម្មដែលប្រើតាមរយៈកម្មវិធីដែលបានទាញយក និងដំឡើង ឬតាមរយៈបណ្តាញអាច ដំណើរការប្រតិបត្តិការផ្ទៃខាងក្រោយ។ ការគិតថ្លៃបន្ថែមអាចអនុវត្តទៅតាមលក្ខណៈនៃ ឧបករណ៍ ឬក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ ហើយក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការ គិតថ្លៃទាំងអស់នេះទេ។

 

មាត្រា 13 (ការផ្លាស់ប្តូរ និងការរំខាននៃសេវាកម្ម)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចតែងតែមានការផ្លាស់ប្តូរសេវាកម្មហ្គេមទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកទៅតាមការចាំ បាច់សម្រាប់ហេតុផលប្រតិបត្តិការ ឬបច្ចេកទេស, ដូចជាការបន្ថែមមាតិកាថ្មី ឬការបិទបាំង កំហុសផ្សេងៗ, ហើយនឹងធ្វើការប្រកាសអំពីការផ្លាស់ប្តូរនេះជាមុននៅក្នុងសេវាកម្មហ្គេម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ការផ្លាស់ប្តូរដោយសារការកែកំហុស, ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបន្ទាន់, ឬការផ្លាស់ប្តូរចាំបាច់ផ្សេងទៀតដែលមិនមានសារៈសំខាន់ អាចត្រូវបានធ្វើការប្រកាសនៅ ពេលក្រោយ។


 2. ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ឈប់សេវាកម្មទាំងអស់ដោយសារតែការផ្ទេរអាជីវកម្ម, ការបែងចែក, ការរួម បញ្ចូលគ្នា, ការបញ្ចប់អាជីវកម្ម, ការផុតកំណត់នៃកិច្ចសន្យាផ្តល់ហ្គេម,  ការថយចុះនៃប្រាក់ ចំណូលរបស់សេវាកម្មហ្គេម, ឬការគ្រប់គ្រងសំខាន់ៗផ្សេងទៀត ឬមកពីហេតុផលបច្ចេក ទេស។ ក្នុងករណីបែបនេះ,  ក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសពីការឈប់ដំណើរការ 30ថ្ងៃ ជាមុន ហើយអាចនឹងឈប់ផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មនេះ។ ក្រុមហ៊ុននឹងប្រកាសពីកាលបរិច្ឆេទនៃការ ឈប់ដំណើរការ, ហេតុផលសម្រាប់ការបញ្ឈប់នូវដំណើការ,  និងលក្ខខណ្ឌសំណងតាម រយៈអេក្រង់ដំបូងរបស់កម្មវិធីហ្គេម ឬអេក្រង់ដែលបានភ្ជាប់របស់វា 30ថ្ងៃ មុនថ្ងៃឈប់បន្ត នូវសេវាកម្មនេះ ហើយជូនដំណឹងដល់សមាជិកតាមវិធីដែលមានចែងក្នុងមាត្រា28 ចំណុច ទី1។


 3. ករណីដូចមានក្នុងចំណុចទី2 ខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងសងប្រាក់វិញសម្រាប់ទំនិញដែលមិន បានប្រើ ឬនៅសេសសល់ដោយយោងតាមមាត្រា25 ក្នុងចំណុចទី3។

 

មាត្រា 14 (ការប្រមូលព័ត៌មាន)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចរក្សាទុក និងរក្សានូវមាតិកាជជែកកំសាន្តរវាងសមាជិក ដែលគ្រប់គ្រងដោយ ក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់។ ក្រុមហ៊ុនអាចចូលប្រើព័ត៌មាននេះក្នុងគោលបំណងកែតម្រូវជម្លោះ រវាងសមាជិក,  ដោះស្រាយការតវ៉ា, ឬការថែទាំលំដាប់លំដោយនៃហ្គេម,  ហើយភាគីទីបី អាចចូលប្រើព័ត៌មាននេះបានលុះត្រាតែមានការអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់។


 2. នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន ឬភាគីទីបីចូលប្រើព័ត៌មានជជែកកំសាន្តដូចមានចែងក្នុងចំណុច  ទី1 ខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់សមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធអំពីហេតុផល និងវិសាល ភាពនៃការចូលប្រើប្រាស់ជាមុន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ប្រសិនបើការចូលប្រើព័ត៌ មាននេះគឺចាំបាច់សម្រាប់ការស៊ើបអង្កេត, ដំណើរការ,  ឬបញ្ជាក់សកម្មភាពហាមឃាត់ ដោយយោងតាមមាត្រា10, ក្នុងចំណុចទី2, ឬសម្រាប់ជួសជុលការខូចខាតដែលបណ្តាល មកពីអំពើបែបនេះ, ក្រុមហ៊ុនអាចជូនដំណឹងនៅពេលក្រោយ។


 3. ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូល និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មានឧបករណ៍របស់សមាជិក (ការកំណត់ លក្ខណៈ បច្ចេកទេស, ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ, កំណែ។ល។) ដោយមិនរាប់បញ្ចូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន សម្រាប់ប្រតិបត្តិការរលូន និងស្ថិរភាពនៃសេវាកម្ម និងសម្រាប់ការកែលម្អនូវគុណភាពសេ វាកម្ម។


 4. ក្រុមហ៊ុនអាចស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមពីសមាជិកក្នុងគោលបំណងកែលម្អនូវសេវាកម្ម ឬការ ណែនាំសេវាកម្មដល់សមាជិក។ សមាជិកមានសិទ្ធិទទួលយក ឬបដិសេធសំណើរនេះ,  ហើយនៅពេលធ្វើសំណើនោះ, ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងថាសមាជិកមានសិទ្ធិបដិសេធវា ផងដែរ។


មាត្រា 15 (ការផ្តល់នៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងសេវាកម្មហ្គេម ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការ របស់ខ្លួន។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនអាចផ្ញើព័ត៌មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់សមាជិកដែល បានយល់ព្រមទទួល តាមរយៈអ៊ីមែល, សេវាផ្ញើសារ (LMS/SMS), ជំរុញការជូនដំណឹងជា ដើម។ល។ ហើយសមាជិកយល់ព្រមចំពោះរឿងនេះ។ សមាជិកអាចបដិសេធមិនទទួល វាបានគ្រប់ពេល,  ហើយក្រុមហ៊ុននឹងមិនផ្ញើព័ត៌មានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទេ ប្រសិនបើសមា ជិកបានជ្រើសរើសមិនទទួលវា។


 2. តាមរយៈផ្ទាំងបដា ឬតំណភ្ជាប់នៅក្នុងសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន សមាជិកអាចត្រូវ បាននាំទៅកាន់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយភាគីទីបី។


 3. ប្រសិនបើសមាជិកត្រូវបាននាំទៅកាន់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយ ភាគីទីបីដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី2 ខាងលើ,  សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូននៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ មិនស្ថិតនៅក្រោមដែនសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទេ, ហើយក្រុមហ៊ុនមិនធានានូវភាពជឿជាក់ ឬស្ថេរភាពរបស់ពួកគេ, ហើយក៏មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើត ឡើងដោយសមាជិកនោះឡើយ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្ត ទេ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនបានសម្របសម្រួលនូវការខូចខាតតាមរយៈចេតនា ឬការធ្វេសប្រ ហែសទាំងស្រុង ឬមិនបានចាត់វិធានការដើម្បីការពារការខូចខាតនេះ។

 

មាត្រា 16 (ភាពជាម្ចាស់នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត)

 1. ការរក្សាសិទ្ធិ និងសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀតសម្រាប់មាតិកាដែលផលិតដោយក្រុម ហ៊ុននៅក្នុងសេវាកម្មហ្គេម ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 2. សមាជិកមិនត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្ម ឬអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដទៃប្រើ ប្រាស់ព័ត៌មានដែលទទួលបានតាមរយៈសេវាកម្មដែលត្រូវបានរក្សាសិទ្ធិ ឬជាកម្មសិទ្ធិ របស់ក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានដោយគ្មានការយល់ព្រមជាមុនពីពួកគេឡើយ។ នេះរួម បញ្ចូលទាំងការផលិតឡើងវិញ, ការបញ្ជូន, និងវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀត (រួមទាំងការកែ សម្រួល, ការបោះពុម្ពផ្សាយ, ការសម្តែង, ការចែកចាយ, ការផ្សព្វផ្សាយ, ការបង្កើតស្នាដៃ ចម្លង។ល។)។


 3. សមាជិកផ្តល់ឱ្យក្រុមហ៊ុននូវការអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់, ក្នុងលក្ខណៈ និងលក្ខខណ្ឌដូចខាង ក្រោម, ការទំនាក់ទំនង, រូបភាព, សំឡេង, សម្ភារៈ និងព័ត៌មានទាំងអស់ (តទៅនេះហៅថា "មាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់") រួមទាំងអត្ថបទជជែកកំសាន្តដែលបានបង្ហោះ ឬបញ្ជូនដោយសមា ជិក ឬសមាជិកផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹង សេវាកម្មហ្គេម ឬតាមរយៈកម្មវិធីហ្គេម៖

  1. ដើម្បីប្រើ, កែសម្រួល, ផ្លាស់ប្តូរទម្រង់, ឬបើមិនដូច្នេះទេ បំប្លែងមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់ (អាចប្រើបានក្នុងទម្រង់ណាមួយ រួមទាំងការបោះពុម្ព, ការផលិតឡើងវិញ, ការសម្តែង, ការ បញ្ជូន, ការចែកចាយ, ការផ្សព្វផ្សាយ, ការបង្កើតស្នាដៃចម្លង។ល។ ដោយគ្មានដែនកំណត់ លើរយៈពេល និងតំបន់នៃការប្រើប្រាស់)។

  2. មិនលក់, ជួល, ឬផ្ទេរមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការ ដោយ គ្មានការយល់ព្រមជាមុន ពីសមាជិកដែលផលិតមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់។


 4. ក្រុមហ៊ុននឹងមិនប្រើមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងហ្គេម ឬរួមបញ្ចូល ជាមួយសេវាកម្មហ្គេម (ឧ. ការបង្ហោះនៅលើផ្ទាំងព្រឹត្តិបត្រទូទៅ) ដោយគ្មានការយល់ព្រម ច្បាស់លាស់ពីសមាជិក, ហើយសមាជិកអាចលុបចោលមាតិកាអ្នកប្រើប្រាស់បែបនេះបាន គ្រប់ពេលវេលា។


 5. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ថាការបង្ហោះមួយចំនួនមានលក្ខណៈបរិហារកេរ្តិ៍, ឈ្លានពានឯក ជនភាព, ឬបំពានលើសកម្មភាពហាមឃាត់យោងតាមមាត្រា10 ចំណុចទី2, នោះវាអាចនឹង លុបចោល, ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ,  ឬបដិសេធការចុះឈ្មោះបង្ហោះបែបនេះ ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើ ការជូនដំណឹងជាមុននោះទេ។


 6. សមាជិកដែលមានផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ត្រូវបានរំលោភបំពាន ដោយព័ត៌មានដែល បានបង្ហោះនៅលើក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន អាចស្នើសុំឱ្យក្រុម ហ៊ុនលុបចោលព័ត៌មាន ឬប្រកាស ការបដិសេធបាន។ ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ ភ្លាមៗ ហើយធ្វើការជូនដំណឹងមកវិញ។


 7. អត្ថបទនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាព ខណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនដំណើរការសេវាកម្មហ្គេម ហើយបន្តអនុវត្តសូម្បីតែបន្ទាប់ពីការដកសមាជិកចេញក៏ដោយ។

 

មាត្រា 17 (ការទិញ, រយៈពេលប្រើប្រាស់, និងការប្រើប្រាស់នៃមាតិកាបង់ប្រាក់)

 1. មាតិកាបង់ប្រាក់ដែលបានទិញដោយសមាជិកនៅក្នុងសេវាកម្មហ្គេមអាចប្រើបានតែនៅលើឧបករណ៍ដែលកម្មវិធីត្រូវបានទាញយក, ឬដំឡើងតែប៉ុណ្ណោះ។


 2. រយៈពេលប្រើប្រាស់សម្រាប់មាតិកាបង់ប្រាក់ដែលបានទិញដោយសមាជិកគឺដូចដែលបានបញ្ជាក់នៅពេលទិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើសេវាកម្មត្រូវបានបញ្ឈប់ ដោយយោងតាមមាត្រា13 ចំណុចទី2 រយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់មាតិកាបង់ប្រាក់ ដោយគ្មានរយៈពេលជាក់លាក់ នឹងមានរយៈពេលរហូតដល់កាលបរិច្ឆេទឈប់ដំណើរការ ដែលបានប្រកាសនៅពេលមានការជូនដំណឹងអំពីការបញ្ឈប់សេវាកម្ម។

 

មាត្រា 17-1 ពិន្ទុហ្គេម (Game Point – GP)

 1. សមាជិកអាចបំប្លែង Angkor Points និង Event Points ទៅជា Game Points ក្នុងសមាមាត្រ 1:1 នៅក្នុងសេវាកម្មហ្គេម។


 2. នៅពេលដែលការបំប្លែងទៅជា Game Points ត្រូវបានបញ្ចប់ វាមិនអាចបំប្លែង Game Points ទាំងនេះត្រឡប់ទៅជា Angkor Points ឬ Event Points បានទេ។


 3. Game Points នឹងផុតកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ប្រសិនបើពួកវាមិនត្រូវបានបញ្ចូលថ្មី ឬប្រើ ប្រាស់ក្នុងរយៈពេល 5ឆ្នាំ គិតចាប់ពីថ្ងៃបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចុងក្រោយ ឬកាលបរិច្ឆេទប្រើ ប្រាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើអ្នកប្រើមិនបានបញ្ចូលទឹកប្រាក់ ឬប្រើប្រាស់ វានោះទេ ប៉ុន្តែបានចូលទៅកាន់សេវាកម្មយ៉ាងហោចណាស់បានម្តងក្នុងអំឡុងពេលនោះ, សុពលភាពនឹងអាចបន្តរយៈពេល 5ឆ្នាំ គិតចាប់ពីពេលដែលបានចូលទៅកាន់សេវាកម្មនោះ ផងដែរ។


 4. ក្នុងករណីមានគុណវិបត្តិសំខាន់ៗនៅក្នុងសេវាកម្មដែលបណ្តាលឱ្យមានការខូចខាត, ការ បំផ្លិចបំផ្លាញ, ឬការលុបចោលមាតិកាដែលបានទិញនោះ, វាពិតជាអាចទៅរួចក្នុងការស្ដារ មាតិកា ឬបញ្ចូល Game Points ឡើងវិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, វាអាចទៅរួចសម្រាប់ ហ្គេមដែលផ្តល់សេវាកម្មផ្តាច់មុខដោយ AngkorGames នោះទេ, ហើយសម្រាប់ហ្គេមដែល មានជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ដៃគូពីខាងក្រៅ លក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះត្រូវបានអនុ វត្តតាមវិញ។


 5. ប្រសិនបើសមាជិកស្ម័គ្រចិត្តដកខ្លួនចេញ Game Points និងវត្ថុទាំងអស់ដែលកាន់ កាប់ដោយសមាជិក នឹងផុតកំណត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយមិនអាចស្ដារ ឬបង្វិលសងវិញ បានទេ។


មាត្រា 18 (សេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ)

 1. ក្រុមហ៊ុនអាចសហការជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាវេទិការចល័ត ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យសមាជិកអាច ប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលមានលក្ខណៈពិសេស ជាមួយសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត។


 2. មុននឹងប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្គេម សមាជិកត្រូវតែយល់ព្រមក្នុងការផ្តល់ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌ មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្ម, រួមទាំងប្រូហ្វាលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួក គេនៅលើវេទិកាទូរស័ព្ទដូចជា AngkorChat ជាដើម។ ប្រសិនបើសមាជិកមិនយល់ព្រម,  នោះវាអាចមានការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មមួយចំនួនផងដែរ។


 3. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់សេវាកម្មហ្គេមផ្សេងៗ ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសេវាកម្មដែល ពាក់ព័ន្ធ។ ដោយសារតែលក្ខណៈនៃសេវាកម្មហ្គេម,  សមាជិកដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ សេវាកម្មជាច្រើន ហើយមានបំណងចង់បញ្ចប់នូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ពួកគេនោះ ពួកគេត្រូវតែដាក់ពាក្យស្នើសុំនូវការបញ្ចប់នេះ (ការដកសមាជិកភាព) សម្រាប់សេវាកម្ម ដែលបានជាវនីមួយៗ។


 4. ដោយសារសេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូន ដោយប្រើព័ត៌មានសមាជិករបស់សេវាកម្មដែលពាក់ ព័ន្ធ, ប្រសិនបើសមាជិកបាត់បង់ស្ថានភាពសមាជិកភាពជាមួយសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធនេះ  ឬដកខ្លួនចេញពីសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ, កំណត់ត្រាការប្រើប្រាស់, កំណត់ត្រាហ្គេម។ល។ នៃសេវាកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនេះ អាចនឹងមិនត្រូវបានអនុវត្តនោះទេ, ហើយក្រុមហ៊ុនគឺ មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងផងដែរ។


 5. នៅពេលលុបចោលមាតិកាដែលបានដំឡើង, វត្ថុ និងព័ត៌មានប្រើប្រាស់ដែលគ្រប់គ្រង ដោយសមាជិក អាចត្រូវបានលុបចោលផងដែរ ដូច្នេះសូមពិនិត្យអោយបានច្បាស់លាស់ នៅមុនពេលធ្វើការលុបចោលនេះ។

 

មាត្រា 19 (ការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មសម្រាប់សមាជិក)

 1. សមាជិកមិនត្រូវចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលបំពានលើភារកិច្ចរបស់សមាជិកដូចមានចែង ក្នុង មាត្រា10 នោះទេ។ ក្នុងករណីបែបនេះ, ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់សេវា កម្មរបស់សមាជិក, លុបព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធ (អត្ថបទ, រូបថត, វីដេអូ។ល។) និងទទួល យកវិធានការនៃការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗទៀត។ ហេតុផល និងនីតិវិធីជាក់លាក់សម្រាប់វិធាន ការរឹតបន្តឹង ត្រូវបានកំណត់ដោយគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការនៃហ្គេមនីមួយៗស្របតាម មាត្រា20 ក្នុងចំណុចទី1។

  1. ការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិដោយផ្នែក៖ ជាការរឹតត្បិតទៅលើសិទ្ធិមួយចំនួនដូចជាការជជែកគ្នា សម្រាប់ រយៈពេលជាក់លាក់មួយ។

  2. ការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់តួអង្គ៖ ជាការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់តួអង្គរបស់ សមាជិក សម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍។

  3. ការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់គណនី៖ ជាការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់គណនី របស់សមាជិកក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍។

  4. ការរឹតបន្តឹងលើការប្រើប្រាស់របស់សមាជិក៖ ជាការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់សេវា កម្មហ្គេមរបស់សមាជិកសម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់មួយ ឬជាអចិន្ត្រៃយ៍។


 2. ប្រសិនបើការរឹតបន្តឹងក្នុងចំណុចទី1 ខាងលើមានភាពត្រឹមត្រូវ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវ ចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីសមាជិកដោយសារតែការរឹតបន្តឹងនោះទេ។


 3. សមាជិកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងដល់ក្រុមហ៊ុន ឬសមាជិកផ្សេងទៀតសម្រាប់ការ ខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីកំហុសរបស់ពួកគេ។


 4. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកនូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គណនី រហូតដល់ការស៊ើបអង្កេតលើ បញ្ហាខាងក្រោមត្រូវបានបញ្ចប់៖

  1. ប្រសិនបើមានរបាយការណ៍ស្របច្បាប់ថាគណនីមួយត្រូវបានចូលកាន់កាប់ ឬលួច។

  2. ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវបានគេសង្ស័យថា បានប្រើប្រាស់កម្មវិធីខុសច្បាប់ ឬចូលរួម ក្នុងសកម្មភាពខុសច្បាប់ ដូចជាប្រតិបត្តិការនៃសិក្ខាសាលាណាមួយជាដើម។

  3. ក្នុងករណីផ្សេងទៀតដែលជាកន្លែងមានវិធានការបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ សេវាកម្ម គឺចាំបាច់សម្រាប់ហេតុផលស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់។


 5. បន្ទាប់ពីមានការស៊ើបអង្កេតដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី4 ខាងលើត្រូវបានបញ្ចប់ សម្រាប់សេ វាកម្មហ្គេមដែលបានបង់ប្រាក់, ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សំណងដោយការពង្រីករយៈពេលប្រើប្រាស់ របស់សមាជិកសម្រាប់រយៈពេលនៃការព្យួរ ឬដោយការផ្តល់សេវាដែលមានតម្លៃស្មើរ ឬជា សាច់ប្រាក់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើសមាជិក នោះ ស្ថិតនៅក្រោមហេតុផលដែលបានរៀបរាប់ដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី4ខាងលើនេះ។


 6. ប្រសិនបើការដាក់កម្រិតរបស់ក្រុមហ៊ុនមានភាពត្រឹមត្រូវ, ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំ ពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពីសមាជិកដោយសារតែការរឹតបន្តឹង ឬការបញ្ចប់ កិច្ចសន្យា, និងសមតុល្យ ឬរយៈពេលដែលនៅសល់ណាមួយទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ សេវាកម្មដែលបានបង់,  ក៏ដូចជាសំណង និងការបង្វិលសងសម្រាប់សេវាកម្មដែលនៅ សល់នោះ, មិនអាចធ្វើទៅបានទេ។


មាត្រា 20 (ហេតុផល និងនីតិវិធីសម្រាប់វិធានការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់)

 1. ក្រុមហ៊ុនបង្កើតគោលការណ៍ប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងហេតុផលជាក់លាក់ និងនីតិវិធី សម្រាប់វិធានការរឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់ដែលមានចែងក្នុងមាត្រា19, ចំណុចទី1, ដោយ ពិចារណាលើមាតិកា, សញ្ញាបត្រ, ប្រេកង់ និងផលវិបាកនៃសកម្មភាពហាមឃាត់ដែលបាន រៀបរាប់ក្នុងមាត្រា10, ចំណុចទី2,។


 2. នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងដូចបានរៀបរាប់ក្នុងមាត្រា19 ចំណុចទី1 នឹង មានការជូនដំណឹងដល់សមាជិកជាមុននូវព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម។ ទោះយ៉ាងណាក៏ ដោយ, ក្នុងករណីបន្ទាន, ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការជូនដំណឹងដល់សមាជិកបន្ទាប់ពីបានចាត់ វិធានការរួចរាល់។

  1. ហេតុផលសម្រាប់វិធានការរឹតបន្តឹងនៃការប្រើប្រាស់

  2. ប្រភេទ និងរយៈពេលវិធានការរឹតបន្តឹងនៃការប្រើប្រាស់

  3. របៀបប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងវិធានការរឹតបន្តឹងនៃការប្រើប្រាស់

 

មាត្រា 21 (នីតិវិធីបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងវិធានការរឹតបន្តឹងនៃការប្រើប្រាស់)

 1. សមាជិកដែលចង់ប្រកួតប្រជែងលើវិធានការរឹតបន្តឹងនៃការប្រើប្រាស់របស់ក្រុមហ៊ុន ត្រូវ ដាក់ទម្រង់បែបបទជំទាស់ដែលបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃជម្លោះទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ, អ៊ីមែល, ឬវិធីសាស្ត្រសមមូលក្នុងរយៈពេល 14ថ្ងៃ បន្ទាប់ពី ទទួលបាននូវសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីវិធានការបែបនេះ។


 2. ក្រុមហ៊ុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបែបបទនៃការជំទាស់ដែលសមាជិកបានដាក់មក ក្នុងរយៈ ពេល 15ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីការទទួលបានឯកសារជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ, អ៊ីមែល, ឬវិធីសាស្ត្រ សមមូលនេះ។ ប្រសិនបើវាមានផលវិបាកធ្វើការឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលនេះ, ក្រុមហ៊ុននឹង ជូនដំណឹងអំពីហេតុផល និងកាលវិភាគនៃដំណើរការនេះដល់សមាជិកវិញផងដែរ។


 3. ប្រសិនបើ​ក្រុមហ៊ុន​រក​ឃើញ​មូលហេតុ​នៃ​វិវាទដោយ​ត្រឹមត្រូវ​នោះ ​ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ចាត់វិធាន ការ​សមស្របទៅ​តាម​ការ​កំណត់។

 

មាត្រា 22 (ការបង់ថ្លៃសេវា)

 1. ការដាក់ និងការបង់ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការទិញមាតិកា អនុវត្តតាមគោលការណ៍ ឬវិធីសាស្រ្ត ដែលកំណត់ដោយប្រតិបត្តិករចល័ត ឬប្រតិបត្តិករទីផ្សារបើកចំហ។ ដែនកំណត់សម្រាប់វិធី បង់ប្រាក់នីមួយៗអាចត្រូវបានកំណត់ ឬកែតម្រូវដោយយោងទៅតាមគោលការណ៍របស់ ក្រុមហ៊ុន ឬប្រតិបត្តិករទីផ្សារបើកចំហ ឬគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល។


 2. នៅពេលបង់ប្រាក់សម្រាប់ការទិញមាតិកាជារូបិយប័ណ្ណបរទេស, ចំនួនពិតប្រាកដដែល បានចេញវិក្កយបត្រអាចខុសគ្នាពីតម្លៃដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងហាងរបស់សេវាកម្ម ដោយ អាស្រ័យទៅលើការប្រែប្រួលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ និងថ្លៃសេវា។

 

មាត្រា 23 (ការដកប្រាក់ជាវដោយសមាជិក និងការជះឥទ្ធិពលរបស់វា)

 1. សមាជិកដែលបានចុះកិច្ចសន្យាសម្រាប់ការទិញមាតិកាដែលបានបង់ជាមួយក្រុមហ៊ុន អាចដកការជាវរបស់ពួកគេដោយគ្មានការពិន័យ ឬថ្លៃលុបចោលក្នុងរយៈពេល 7ថ្ងៃ ចាប់ពី ថ្ងៃក្រោយនៃកិច្ចសន្យាទិញ ឬកាលបរិច្ឆេទដែលអាចរកបានមាតិកា។


 2. សមាជិកមិនអាចដកការជាវរបស់ពួកគេ ដោយប្រឆាំងនឹង ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងករណីដូចខាង ក្រោមនេះបានទេ៖

  1. សម្រាប់មាតិកាបង់ប្រាក់ដែលបានប្រើហើយ ឬអនុវត្តភ្លាមៗនៅពេលទិញ។

  2. សម្រាប់មាតិកានៃអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមដែលបានប្រើហើយ។

  3. ប្រសិនបើឧបករណ៍ប្រើប្រាស់របស់មាតិកា ត្រូវបានកំណត់នៅពេលបើក ឬប្រសិនបើ នៅពេលបើកអាចចាត់ទុកថាជាការប្រើប្រាស់។

  4. សម្រាប់មាតិកា ឬសេវាកម្មដែលទទួលបានដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈកាដូពីអ្នកដទៃ ឬ តាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន ឬមាតិកាដែលទទួលបានក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់ សេវាកម្ម។

  5. ប្រសិនបើផ្នែកនៃមាតិកាដែលបានលក់នៅក្នុង​កញ្ចប់​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់ ​ឬ​អនុវត្ត។


 3. ចំពោះមាតិកាដែលមិនអាចដកវិញបានយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនៅក្នុង ចំណុចទី2 ខាងលើ, ក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការពិតនេះ ដែលសមាជិកអាចកត់សម្គាល់វាបានយ៉ាង ងាយស្រួល។ ក្រុមហ៊ុនចាត់វិធានការដើម្បីធានាថាសិទ្ធិរបស់សមាជិកក្នុងការដកការជាវ របស់ពួកគេមិនត្រូវបានរារាំង ដោយផ្តល់ជូននូវការប្រើប្រាស់សាកល្បងនៃមាតិកា (អនុ ញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្តោះអាសន្ន, ផ្តល់ជូននូវការបង្ហាញអោយមើល។ល។ ឬដោយ ការផ្តល់នូវព័ត៌មានអំពីមាតិកា ប្រសិនបើការផ្តល់បែបនេះមានផលវិបាក។


 4. ទោះបីជាមានចែងនៅក្នុងចំណុចទី1 និងទី2, ក៏ដោយ សមាជិកនៅតែអាចដកការជាវរបស់ ពួកគេក្នុងរយៈពេល 3ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃដែលមាតិកានេះអាចប្រើបាន ឬក្នុងរយៈពេល 30ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃដែលពួកគេបានដឹង ឬអាចដឹងពីការពិត, ប្រសិនបើមាតិកាដែលបានផ្តល់ឱ្យខុស ពីការបង្ហាញ ឬមាតិកាផ្សព្វផ្សាយ ឬប្រសិនបើមាតិកាមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនឱ្យស្របទៅតាម កិច្ចសន្យាទិញ។


 5. នៅពេលដែលសមាជិកដកការជាវរបស់ពួកគេ,ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់ប្រវត្តិនៃការទិញ តាមរយៈវេទិកាប្រតិបត្តិករ ឬប្រតិបត្តិករទីផ្សារបើកចំហ។ ក្រុមហ៊ុនអាចទាក់ទងសមាជិក ដោយប្រើព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយសមាជិក ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ហេតុផលស្របច្បាប់សម្រាប់ ការដកប្រាក់ ហើយអាចស្នើសុំភស្តុតាងបន្ថែមទៀតផងដែរ។


 6. នៅពេលដែលដកការជាវត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិពីចំណុចទី1 ដល់ទី4,  ក្រុមហ៊ុននឹងប្រមូលមាតិកាដែលបានបង់ភ្លាមៗ ហើយសងប្រាក់វិញក្នុងរយៈពេល 3ថ្ងៃ នៃ ថ្ងៃធ្វើការ។


 7. ប្រសិនបើអនីតិជនធ្វើកិច្ចសន្យាទិញមាតិកាដោយប្រើឧបករណ៍ ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹង ថា អនីតិជនខ្លួនឯង ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់ពួកគេអាចលុបចោលនូវកិច្ចសន្យា នេះ ប្រសិនបើគ្មានការយល់ព្រមដោយស្របច្បាប់ពីអាណាព្យាបាលទេនោះ។ ប្រសិនបើ អនីតិជនធ្វើកិច្ចសន្យាទិញដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់, អនីតិជន ខ្លួនឯង ឬអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់អាចលុបចោលកិច្ចសន្យានេះជាមួយក្រុមហ៊ុនបាន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើអនីតិជនទិញមាតិកាជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិដែលអនុ ញ្ញាតដោយស្របច្បាប់ពីអាណាព្យាបាល ឬប្រសិនបើអនីតិជនបញ្ឆោតក្រុមហ៊ុនឱ្យជឿថា ពួកគេមានអាយុស្របច្បាប់ ឬមានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាលស្របច្បាប់របស់ពួកគេ,  កិច្ចសន្យានេះមិនអាចលុបចោលបានទេ។


 8. មិនថាភាគីនៃកិច្ចសន្យាទិញមាតិកា គឺជាអនីតិជននឹងត្រូវបានកំណត់ដោយផ្អែកលើ ឧបករ ណ៍ដែលប្រើសម្រាប់ការទូទាត់, ព័ត៌មានរបស់អ្នកប្រតិបត្តិការទូទាត់,  និងឈ្មោះរបស់អ្នក កាន់កាប់វិធីបង់ប្រាក់។ ក្រុមហ៊ុនអាចស្នើសុំឯកសារដែលបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពអនីតិជន និង អាណាព្យាបាលស្របច្បាប់ ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពស្របច្បាប់នៃការលុបចោលនេះផងដែរ។

 

មាត្រា 24 (ការបង្វិលសងប្រាក់លើស)

 1. ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្វិលសងប្រាក់ដែលលើសណាមួយដល់សមាជិកវិញ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ ដោយ, ប្រសិនបើការបង់ប្រាក់លើសនេះបានកើតឡើងដោយសារកំហុសរបស់សមាជិក ដោយមិនមានចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសណាមួយពីក្រុមហ៊ុននោះ ការចំណាយជាក់ស្តែង ដែលកើតឡើងសម្រាប់ការសងប្រាក់វិញ ត្រូវចេញដោយសមាជិកក្នុងចន្លោះសមហេតុ ផល។


 2. ការទូទាត់ដែលបានធ្វើឡើងតាមរយៈកម្មវិធីអនុវត្តតាមវិធីបង់ប្រាក់ ដែលផ្តល់ដោយប្រតិ បត្តិករទីផ្សារបើកចំហ, ហើយការទូទាត់លើសណាមួយដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេល ដំណើរការទូទាត់គួរតែត្រូវបានបង្វិលសងវិញ ដោយធ្វើការស្នើសុំមកកាន់ក្រុមហ៊ុន ឬប្រតិ បត្តិករទីផ្សារបើកចំហ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ប្រសិនបើគោលការណ៍ និងប្រព័ន្ធរបស់ ប្រតិបត្តិករទីផ្សារបើកចំហគាំទ្រសម្រាប់ដំណើរការសងប្រាក់វិញនេះ, ក្រុមហ៊ុនអាចជំនួស ឬគាំទ្រការបង្វិលសងវិញផងដែរ។


 3. ការសងប្រាក់វិញនឹងត្រូវបានដំណើរការដោយយោងតាមគោលការណ៍បង្វិលសងរបស់ប្រតិបត្តិករទីផ្សារបើកចំហ ឬក្រុមហ៊ុន, អាស្រ័យលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ដែល ត្រូវបានប្រើសម្រាប់សេវាកម្ម។


 4. ការគិតថ្លៃដែលកើតឡើងសម្រាប់ការទាញយកកម្មវិធី ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបណ្តាញ (គិតថ្លៃហៅទូរស័ព្ទ, គិតថ្លៃទិន្នន័យ។ល។ អាចត្រូវបានដកចេញពីការបង្វិលសងវិញ។


 5. ក្រុមហ៊ុនអាចទាក់ទងមកកាន់សមាជិកដោយប្រើព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយពួកគេ ដើម្បី     បង្វិលសងប្រាក់លើស ហើយអាចស្នើសុំព័ត៌មានបន្ថែមដែលត្រូវការសម្រាប់ ដំណើរការ នេះ។ ក្រុមហ៊ុននឹងសងប្រាក់វិញក្នុងរយៈពេល 3ថ្ងៃ នៃថ្ងៃធ្វើការ បន្ទាប់ពីទទួលបានព័ត៌ មានចាំបាច់សម្រាប់ការបង្វិលសងនេះផងដែរ។

 

មាត្រា 25 (ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យា)

 1. សមាជិកដែលចង់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាសេវាកម្មរបស់ពួកគេ អាចស្នើសុំការដកសមាជិកភាព ដោយចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយទំព័រសេវាកម្ម ឬតាមរយៈសេវាកម្មអតិថិជន។ នៅពេលបញ្ចប់ការ ដកប្រាក់, ព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់ (ពិន្ទុ, តួអង្គ, វត្ថុ, លុយហ្គេម។ល។) នឹងត្រូវបាន លុបចោល ហើយមិនអាចទាញយកមកវិញបានទេ។ ក្រុមហ៊ុនអាចដាក់កម្រិតលើការដក ប្រាក់ភ្លាមៗ ក្នុងរយៈពេលជាក់លាក់មួយ បន្ទាប់ពីការចុះឈ្មោះសមាជិកភាពសម្រាប់ហេតុ ផលដូចជា ការពារពីការប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មខុស។


 2. ក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬបញ្ចប់កិច្ចសន្យាសេវាកម្ម ប្រសិនបើសមាជិក ចូលរួមនូវសកម្មភាពហាមឃាត់ដូចដែលបានកំណត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងគោល ការណ៍ប្រតិបត្តិការទាំងអស់នេះផងដែរ ឬប្រសិនបើមានហេតុផលសំខាន់ៗ ដែលធ្វើឱ្យ មិនអាចរក្សានូវកិច្ចសន្យា បន្ទាប់ពីបានផ្តល់ការជូនដំណឹងគ្រប់គ្រាន់ និងការបញ្ជាក់នូវ រយៈពេល។


 3. ការបង្វិលសងប្រាក់វិញ និងសំណងសម្រាប់ការខូចខាតយោងតាមចំណុចទី1 និងទី2 ខាងលើ នឹងត្រូវដោះស្រាយទៅតាមច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។


 4. ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ចប់កិច្ចសន្យា និងចាត់វិធានការចាំបាច់ដូចជាការលុបចោល និងរក្សាទុក ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយឡែកពីគ្នា ដើម្បីការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ "សមាជិក" (តទៅ នេះហៅថា "គណនីអសកម្ម") ដែលមិនបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈ ពេល 1ឆ្នាំ បន្តពីកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ ក្នុងករណីនេះ,  ក្រុម ហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់សមាជិកអំពីសកម្មភាពដែលនឹងមកដល់ និងកាលបរិច្ឆេទផុតកំ ណត់នៃការរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងចំណុចជាប់ទាក់ទងនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេង ទៀត 30ថ្ងៃ មុនពេលសកម្មភាព។


 5. នៅពេលសមាជិកបញ្ចប់កិច្ចសន្យាសេវាកម្ម, ទិន្នន័យទាំងអស់រួមទាំងព័ត៌មានគណនី របស់សមាជិកនឹងត្រូវបានលុបភ្លាមៗផងដែរ, លើកលែងតែក្នុងករណីដែលក្រុមហ៊ុនរក្សា ទុកព័ត៌មានសមាជិកដោយមានការអនុលោមទៅតាមច្បាប់ និងគោលការណ៍ឯកជនភាព។

 

មាត្រា 26 (សំណងសម្រាប់ការខូចខាត)

 1. ក្រុមហ៊ុន ឬសមាជិកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងការខូចខាតណាមួយដែលបង្កឡើង ដល់ភាគីម្ខាងទៀត ដោយការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  នេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើគ្មានចេតនា ឬដោយសារការធ្វេសប្រហែស។


 2. នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មបុគ្គលដល់សមាជិកតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាបុគ្គល, ហើយប្រសិនបើសមាជិកណាម្នាក់ទទួលរងនូវការខូចខាត ដោយសារចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់អ្នកផ្តល់សេវាបុគ្គល បន្ទាប់ពីយល់ព្រមលើ លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សម្រាប់សេវាកម្មបុគ្គលនោះ,  បុគ្គលជាអ្នកផ្តល់សេវានោះ ត្រូវ ទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់ សំណងសម្រាប់ការខូចខាតនេះ។

 

មាត្រា 27 (ការលើកលែងរបស់ក្រុមហ៊ុន ពីការទទួលខុសត្រូវ)

 1. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការអសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់សេវា ដោយសារភាពមិន អាចប្រើបាន ឬការបរាជ័យនៃបណ្តាញទូរគមនាគមន៍, គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ, គ្រោះអាសន្នក្នុងប្រទេសជាតិ, ការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី ឬកាលៈទេសៈដ៏ទៃទៀតនោះទេ។


 2. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសេវាកម្មរំខាន, ការរំខានផ្សេងៗ,  រឹតបន្តឹងការប្រើប្រាស់,  ការលុបចោលទិន្នន័យ,  ឬការបរាជ័យដែលបណ្តាលមកពីចេតនា ឬភាពធ្វេសប្រហែស របស់សមាជិកនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិន បើមានហេតុផលដែលមិនអាចជៀសវាងបាន ឬដោយស្របច្បាប់សម្រាប់សមាជិក។


 3. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងពីការថែទាំ, ការជំនួស, ការត្រួត ពិនិត្យជាប្រចាំ, ការសាងសង់, ឬហេតុផលស្រដៀងគ្នានៃបរិក្ខារសេវាកម្ម, ឬពីបរិយាកាស ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឥតខ្សែ និងឧបករណ៍មានខ្សែផ្សេងៗរបស់សមាជិកនោះឡើយ។ ទោះ ជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើបណ្តាលមកពីចេតនា ឬ ការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 4. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពអាចជឿជាក់បាន និងភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាន ឬ សម្ភារៈដែលបានបង្ហោះដោយសមាជិកទាក់ទងនឹងសេវាកម្មនោះទេ, លុះត្រាតែមានការ ធ្វេសប្រហែសដោយចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 5. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះគុណវិបត្តិ ឬការបាត់បង់ព័ត៌មានដោយសារតែការផ្លាស់ ប្តូរដែលធ្វើឡើងដោយសមាជិកចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ (រួមទាំងព័ត៌មានគណ នី),  លុះត្រាតែមានការធ្វេសប្រហែសដោយចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 6. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបង់ប្រាក់របស់ភាគី-ទីបីដែលកើតឡើងពីការបរាជ័យ ក្នុងការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ពាក្យសម្ងាត់, បើកទីផ្សារប្រតិបត្តិករដែលផ្តល់ឱ្យ-ពាក្យសម្ងាត់ ។ល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើបណ្តាលមកពី ចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 7. ក្រុមហ៊ុនមិនមានកាតព្វកិច្ចធ្វើអន្តរាគមន៍ក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬវិវាទដែលកើតឡើងរវាងសមា ជិក ឬភាគីទីបីតាមរយៈសេវាកម្ម ហើយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតជាលទ្ធផល ណាមួយឡើយ។


 8. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលកើតឡើងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃនោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ទាំងនេះមិនត្រូវ បានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើបណ្តាលមកពីចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 9. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រាក់ចំណេញដែលរំពឹងទុក ឬបាត់បង់ដោយសមាជិក តាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនោះទេ។


 10. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ពិន្ទុបទពិសោធន៍ហ្គេម, កម្រិត, វត្ថុ, លុយ ហ្គេម ជាដើម។ល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, វាមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើបណ្តាល មកពីចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 11. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវទេ ប្រសិនបើសមាជិកមិនអាចប្រើប្រាស់មាតិកាទាំងអស់ ឬ មួយផ្នែកបានទេ ដោយសារមកពីមានការផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍, លេខឧបករណ៍,  កំណែ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ (OS),  ការប្រើឆ្លងប្រទេស,  ការផ្លាស់ប្តូរក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរគមនា គមន៍។ល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  វាមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើបណ្តាលមកពី ចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 12. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការលុបចោលមាតិកា ឬព័ត៌មានគណនីដោយសមាជិក នោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ទាំងនេះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ ប្រសិនបើបណ្តាលមក ពីចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុន។


 13. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយសារការប្រើប្រាស់សេវាកម្មពីសមាជិកបណ្តោះអាសន្ននោះទេ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ,  ទាំងនេះមិនត្រូវបាន អនុវត្តទេ ប្រសិនបើបណ្តាលមកពីចេតនា ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់ក្រុមហ៊ុន។

 

មាត្រា 28 (ការជូនដំណឹងមកកាន់សមាជិក)

 1. នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនធ្វើការជូនដំណឹងមកកាន់សមាជិក ការជូនដំណឹងនេះនឹងផ្តល់ តាម រយៈអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់សមាជិក, សារអេឡិចត្រូនិក, សារក្នុង-ហ្គេម សារជាអក្សរ (LMS/SMS) ។ល។


 2. សម្រាប់ការជូនដំណឹងមកកាន់សមាជិកទាំងអស់ ក្រុមហ៊ុនអាចជំនួសនូវវិធីសាស្ត្រដែល បានរៀបរាប់ក្នុង ចំណុចទី1 ខាងលើ ដោយប្រកាសនៅលើសេវាកម្មហ្គេម ឬបង្ហាញលើអេ ក្រង់ យ៉ាងហោចណាស់ 7ថ្ងៃ។

 

មាត្រា 29 (បទប្បញ្ញត្តិបន្ថែម)

ក្រុមហ៊ុនអាចកំណត់លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និងគោលការណ៍ ប្រតិបត្តិការដាច់ដោយឡែកសម្រាប់សេវាកម្មហ្គេមនីមួយៗ (តទៅនេះហៅថា "លក្ខខណ្ឌនៃសេវា កម្មបុគ្គល។ល។") ហើយក្នុងករណីមានជម្លោះរវាងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម បុគ្គល។ល។  លក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មបុគ្គល។ល។  នឹងឈ្នះ។ បញ្ហាដែលមិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុង លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬការបកស្រាយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ត្រូវអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្ម បុគ្គល និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ ឬការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ទម្លាប់។

 

មាត្រា 30 (ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងយុត្តាធិការ)

 1. បណ្តឹងដែលកើតឡើងរវាង "ក្រុមហ៊ុន" និង "សមាជិក" ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជា ណាចក្រកម្ពុជា។


 2. យុត្តាធិការនៃវិវាទដែលកើតឡើងរវាង "ក្រុមហ៊ុន" និង "សមាជិក" គឺជាតុលាការដែល កំណត់ទៅតាមនីតិវិធីដែលច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានកំណត់។

 

មាត្រា 31 (ការដោះស្រាយបណ្តឹងសារទុក្ខរបស់សមាជិក និងដំណោះស្រាយវិវាទ)

 1. ក្រុមហ៊ុននឹងណែនាំអំពីសេវាកម្មហ្គេម ឬអេក្រង់របស់វាដែលបានភ្ជាប់ ពីរបៀបដែលសមា ជិកអាចបង្ហាញមតិ ឬការតវ៉ារបស់ពួកគេ ដើម្បីមានភាពងាយស្រួលដល់សមាជិក។ ក្រុមហ៊ុនដំណើរការនូវការដោះស្រាយមតិ ឬពាក្យបណ្តឹងពីសមាជិក ដោយអស់ពីលទ្ធ ភាព។


 2. ក្រុមហ៊ុន​នឹង​ដោះស្រាយ​ភ្លាមៗ​នូវ​មតិ​ ឬ​ការ​ត្អូញត្អែរ​ពី​សមាជិក​ក្នុង​រយៈពេល​សមហេតុ ផល។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ, ប្រសិនបើដំណើរការត្រូវការចំណាយពេលយូរ ក្រុមហ៊ុន នឹងជូនដំណឹងអំពីហេតុផល និងកាលវិភាគដំណើរការលើសេវាកម្មហ្គេម ឬជូនដំណឹងតាម មាត្រា28 ក្នុងចំណុចទី1។


 3. ក្នុងករណីមានវិវាទរវាងក្រុមហ៊ុន និងសមាជិកដែលឈានទៅដល់ការសម្របសម្រួល ដោយស្ថាប័នដោះស្រាយវិវាទជាភាគីទីបី ក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហាញយ៉ាងស្មោះត្រង់នូវសកម្ម ភាពដែលបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងសមាជិក ដូចជាការដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់ និង អនុវត្តតាមការសម្របសម្រួលនេះ។


ឧបសម្ព័ន្ធ

 • កាលបរិច្ឆេទប្រកាស៖ ថ្ងៃទី 08 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024

 • កាលបរិច្ឆេទអនុវត្ត៖ ថ្ងៃទី 08 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024