គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ អង្គរឆាត

1. សេចក្តីផ្តើម

ក្រុមហ៊ុន ឌីជីថល អង្គរ ខូអិលធីឌី (ហៅកាត់ថា 'ក្រុមហ៊ុន') ប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន (ក្រោយមកហៅថា 'ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន') ក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទាំងអស់របស់ខ្លួន រួមទាំងផលិតផល,  កម្មវិធី, សេវាកម្ម, និងគេហទំព័រ (ជាសមូហភាពបន្ទាប់ ' សេវាកម្មក្រុមហ៊ុន) ។ ក្រុមហ៊ុនចាត់ទុកការការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាកិច្ចការគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ខ្លួន ជាពិសេសជាអ្នកផ្តល់សេវាមាតិកាអ៊ីនធឺណិត។

ក្រុមហ៊ុនប្តេជ្ញាការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ (បន្ទាប់ពី 'គោលការណ៍នេះ') ដោយគោរពតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិ (ហៅជារួមថា 'ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន') នៅក្នុងប្រទេស និងតំបន់ដែលបានដំណើរការ។

គោលការណ៍នេះពន្យល់អំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលក្រុមហ៊ុនបានប្រមូល, របៀបប្រើប្រាស់ និងចែករំលែក, និងរបៀបដែលអតិថិជនអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។

លើសពីនេះ សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនរួមមាន ផ្នែកសេវាកម្ម, ផលិតផល, ការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, និងមាតិកាសម្រាប់អតិថិជនផ្សេងៗ, ដែលផ្តល់ដោយគ្រុបក្រុមហ៊ុន (ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ឬសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន), ប្រភពព័ត៌មាន, អ្នកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, ទិសដៅចែកចាយពាណិជ្ជកម្ម, និងដៃគូផ្សេងទៀត (ជាសមូហភាពជាមួយគ្រុបក្រុមហ៊ុន សំដៅលើ ទៅជា 'ដៃគូ') ។


2. វិសាលភាពនៃគោលការណ៍

គោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលប្រមូលបានដោយក្រុមហ៊ុន ដោយមិនគិតពីប្រទេស ឬតំបន់។


2-1. វិសាលភាពនៃសេវាកម្ម

គោលការណ៍នេះអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលប្រមូលបានដោយក្រុមហ៊ុន។

ក្រុមហ៊ុនអាចអនុវត្តគោលការណ៍ឯកជនភាពជាក់លាក់, លក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រើប្រាស់, ឬ បទប្បញ្ញត្តិបន្ថែមចំពោះគោលការណ៍នេះ (ហៅជារួមថា 'គោលការណ៍បុគ្គល') សម្រាប់សេវាកម្មមួយចំនួន។ គោលការណ៍បុគ្គល ពន្យល់អំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានប្រមូលសម្រាប់សេវាកម្មជាក់លាក់, របៀបប្រើប្រាស់ និងការផ្តល់, និងគោលការណ៍ផ្សេងទៀតដែលអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មនោះ។ ក្នុងករណីដែលមានភាពផ្ទុយគ្នារវាងគោលការណ៍បុគ្គល និងគោលនយោបាយមួយនេះ,  នោះ គោលនយោបាយបុគ្គល នឹងមានសិទ្ធិទៅលើគោលនយោបាយផ្សេងទៀត។


2-2. គោលនយោបាយដែលត្រូវបានអនុវត្ត

ក្រុមហ៊ុនដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនយោងទៅតាមគោលការណ៍នេះដែលមាននៅក្នុងដែនកំណត់ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន។

ក្នុងករណីដែលគោលការណ៍នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនជាច្រើនភាសា, នោះកំណែជាភាសាខ្មែរត្រូវបានអនុវត្តចំពោះអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយកំណែជាភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេស ឬតំបន់ផ្សេងទៀត ក្នុងដែនកំណត់ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន។


3. ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាន

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលដោយស្របច្បាប់ និងត្រឹមត្រូវនូវប្រភេទព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចខាងក្រោម៖

 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអតិថិជន

 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

 • ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដែលប្រមូលបានដោយស្របច្បាប់ដោយក្រុមហ៊ុន រួមទាំងព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីភាគីទីបី


3-1. ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់ដោយអតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអតិថិជននៅពេលដែលពួកគេបញ្ចូលព័ត៌មានតាមរយៈឧបករណ៍ ឬតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ។ នេះរួមមាន៖

 • លេខទូរស័ព្ទ អាស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល ។ល។ នៅពេលបង្កើតគណនី

 • ឯកសារអត្តសញ្ញាណផ្តល់ជូនសម្រាប់គោលបំណងផ្ទៀងផ្ទាត់

 • ព័ត៌មានប្រវត្តិរូបរបស់អតិថិជន (រួមទាំងរូបភាពប្រវត្តិរូប ឈ្មោះអេក្រង់ សារស្ថានភាព លេខសម្គាល់ការស្វែងរក) ដែលលើកលែងតែផ្នែកដែលបានកំណត់ជាឯកជនដោយអតិថិជន អាចជាសាធារណៈ និងអាចចូលប្រើបានសម្រាប់អតិថិជនផ្សេងទៀត ឬភាគីទីបី។

 • ព័ត៌មានសៀវភៅអាសយដ្ឋានពីឧបករណ៍។ ជាឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកម្មវិធីទំនាក់ទំនង អង្គរឆាត, អតិថិជនអាចបង្ហោះសៀវភៅអាសយដ្ឋានឧបករណ៍របស់ពួកគេ ហើយបន្ថែមអ្នកផ្សេងទៀតជាមិត្តនៅក្នុងសេវាកម្មដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ក្រុមហ៊ុនចូលប្រើលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងសៀវភៅអាសយដ្ឋាន លុះត្រាតែមុខងារនេះត្រូវបានបើកដោយអតិថិជន។ លេខទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់តែការបន្ថែមមិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការផ្ដល់យោបល់ពី មិត្តភ័ក្តិ និងការការពារការប្រើប្រាស់ខុស។


3-2. ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានអំពីសកម្មភាពរបស់អតិថិជននៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ក៏ដូចជាព័ត៌មានទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ដែលបានប្រើ និងរបៀបដែលពួកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់។ នេះរួមមាន៖

 • ស្ថានភាពប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

 • ព័ត៌មានទីតាំង

 • ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត និងឧបករណ៍


3-2-1. ស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានដោយស្វ័យប្រវត្តិអំពីពេលវេលា និងរបៀបដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។ នេះរាប់បញ្ចូលទាំងកាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលានៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនីមួយៗដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ការស្វែងរក

និងលទ្ធផលរបស់វានៅក្នុងសេវាកម្ម សេវាកម្មដែលបានទិញ និងស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងៗ ដូចជាមាតិកាដែលបានមើល ប៉ះ ឬចុច ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាដើម។

ឧទាហរណ៍ អត្ថបទ រូបភាព វីដេអូ និងសារជាសំឡេងដែលបានបង្ហោះ ឬផ្ញើដោយប្រើ អង្គរឆាត ត្រូវបានបញ្ជូនតាមរយៈម៉ាស៊ីនមេរបស់ក្រុមហ៊ុន។ ព័ត៌មានខាងក្រៅអំពីរបៀបដែលអតិថិជនធ្វើអន្តរកម្ម ដូចជាអ្នកទទួលមាតិកា ទម្រង់ទិន្នន័យ និងការបោះត្រាពេលបង្ហោះ ក៏ត្រូវបានកត់ត្រានៅលើម៉ាស៊ីនមេផងដែរ។ URLs ដែលបានចុច ឬចុចនៅក្នុងសេវាកម្មក៏ត្រូវបានកត់ត្រាផងដែរ។

ជាធម្មតាក្រុមហ៊ុនមិនប្រើខ្លឹមសារនៃសារ ឬខ្លឹមសារផ្សេងទៀតដែលបញ្ជូនរវាងអតិថិជន និងអ្នកទទួលជាក់លាក់ទេ លើកលែងតែសម្រាប់គោលបំណងបញ្ជូន។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងសេវាកម្មជាក់លាក់ផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុនអាចប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះមួយចំនួនសម្រាប់គោលបំណងដូចជា ការផ្តល់ និងថែទាំសេវាកម្ម ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការកែលម្អ ការការពារការប្រើប្រាស់ខុស និងការផ្តល់ខ្លឹមសារដែលប្រសើរឡើង រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ក្រោមការយល់ព្រមបន្ថែមពីអតិថិជន។


3-2-2. ទីតាំងនៃព័ត៌មាន

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានទីតាំងពីឧបករណ៍សម្រាប់គោលបំណងដូចជា ការផ្តល់ខ្លឹមសារផ្អែកលើទីតាំង ស្វែងរកអតិថិជនផ្សេងទៀតដែលនៅជិតក្នុងសេវាកម្ម ការចែករំលែកព័ត៌មានទីតាំង និងការផ្តល់នូវលទ្ធផលស្វែងរកដែលប្រសើរឡើង។ ប្រសិនបើការបញ្ជូនទីតាំងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងការកំណត់ឧបករណ៍នោះ ព័ត៌មានអំពីទីតាំងមិនត្រូវបានបញ្ជូនទេ។

នៅក្នុងប្រទេស ឬតំបន់មួយចំនួន ព័ត៌មានអំពីទីតាំងដ៏ទូលំទូលាយអាចត្រូវបានស្នើសុំដោយឡែកពីគ្នា ដើម្បីផ្តល់ខ្លឹមសារ ឬការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលសមស្រប ដូចជាព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅជិតទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់អតិថិជន។ អតិថិជនអាចកំណត់ការផ្តល់ និងវិសាលភាពនៃព័ត៌មានទីតាំងនៅក្នុងការកំណត់។

ក្រុមហ៊ុនក៏អាចប៉ាន់ស្មានទីតាំងប្រហាក់ប្រហែលរបស់អតិថិជនដោយប្រើព័ត៌មានដូចជាអាសយដ្ឋាន IP ទោះបីជាការបញ្ជូនទីតាំងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក៏ដោយ។


3-2-3. ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធី កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត ឧបករណ៍ និងបណ្តាញ

ក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ កម្មវិធីរុករកតាមអ៊ីនធឺណិត និងកម្មវិធីប្រើប្រាស់ដោយអតិថិជន រួមទាំងការកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម លេខសម្គាល់ខូគី ប្រភេទឧបករណ៍ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ភាសា និងការកំណត់តំបន់ម៉ោង ប្រភេទកម្មវិធីរុករក កំណែកម្មវិធី និងព័ត៌មានបណ្តាញដូចជាឈ្មោះប្រតិបត្តិករទូរគមនាគមន៍ និង IP ជាដើម។ អាសយដ្ឋាន។


3-3. ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានពីភាគីទីបី

ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីភាគីទីបី រួមទាំងដៃគូផងដែរ។ នេះរួមមាន៖


3-3-1. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលដោយក្រុមហ៊ុនជាក្រុម

ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអំពីអតិថិជនដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនជាក្រុម។ សូមយោងទៅលើសេវាកម្មនីមួយៗសម្រាប់គោលការណ៍ឯកជនភាពដែលអនុវត្តចំពោះសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនជាក្រុម។


3-3-2. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនប្រមូលពីដៃគូ

ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីដៃគូ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយឯករាជ្យដោយដៃគូដែលប្រតិបត្តិការសេវាកម្មរបស់ពួកគេ និងព័ត៌មានដែលប្រមូលបានពីដៃគូប្រតិបត្តិការសេវាកម្មដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ដូចជាគណនី អង្គរឆាត ផ្លូវការ និងការចូល អង្គរឆាត ជាដើម។

លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនអាចប្រមូលអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណដែលទាក់ទងនឹងអតិថិជន (ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទៃក្នុង ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ប្រវត្តិ មើល ប្រវត្តិស្វែងរក និងព័ត៌មានទីតាំងពីដៃគូសម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងក្នុង '4 ។ គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន' ដូចជាការផ្តល់សារ ការបញ្ជូនការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការផ្តល់នូវព័ត៌មានស្ថិតិ។


3-3-3. ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានបង្ហោះដោយអតិថិជនផ្សេងទៀត។

មានករណីដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មាន រួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ភាគីទីបី ដែលផ្ទុកឡើងដោយអតិថិជននៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មក្រុមហ៊ុន។


4. គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាន (រួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមនៃសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន និងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ដែលប្រមូលបានដោយភាគីទីបី) សម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ការផ្តល់ និងថែទាំសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន

 • ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការកែលម្អសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • សន្តិសុខ ការការពារការក្លែងបន្លំ និងការឆ្លើយតប

 • ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មដល់អតិថិជន ជួយក្នុងការស្រាវជ្រាវ និងការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មកាន់តែប្រសើរ និងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន និងផ្តល់សេវាកម្មពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតដល់អតិថិជន រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។ ការប្រើប្រាស់នេះរួមបញ្ចូលទាំងការគ្រប់គ្រង និងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណសេវាកម្មខាងក្នុងដែលបានផ្តល់ដល់អតិថិជន អត្តសញ្ញាណដៃគូ ការកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម (រាប់បញ្ចូលទាំង Identifier for Advertising (IDFA) និង Google Advertising ID (AAID) និងឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណផ្សេងៗផ្សេងទៀត និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលបានអ៊ិនគ្រីប (hashed) ផ្លូវមួយ ឬ លេខទូរសព្ទ។

លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានពីដៃគូសម្រាប់គោលបំណងដែលមានចែងក្នុង '4. គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន' ដូចជាការបញ្ជូនសារ និងការបញ្ជូនផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ការវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម និងការបង្កើត និងផ្តល់ព័ត៌មានស្ថិតិ។ ព័ត៍មាននេះរួមមាន លេខសម្គាល់ (ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណខាងក្នុង ការកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ទាក់ទងនឹងអាកប្បកិរិយារបស់អតិថិជន។ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន វាជូនដំណឹង ឬជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីគោលបំណងប្រើប្រាស់ក្នុងជួរដែលត្រូវការដោយច្បាប់ជាធរមាន (រួមទាំងការជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនតាមរយៈគោលការណ៍នេះ)។

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានមិនត្រូវបានដំណើរការលើសពីវិសាលភាពនៃគោលបំណងដែលបានបញ្ជាក់ ឬដោយគ្មានការយល់ព្រមពីអតិថិជន លើកលែងតែត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន។ ក្រុមហ៊ុនក៏ចាត់វិធានការសមស្របផងដែរ ដើម្បីការពារការប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងផ្សេងពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះជាមានចំណុចខាងលើក៏ដោយ នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីភាគីទីបី ប្រសិនបើមានលក្ខខណ្ឌដាច់ដោយឡែកទាក់ទងនឹងគោលបំណងប្រើប្រាស់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននោះ ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់វាតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនោះក្នុងដែនកំណត់ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន។


4-1. ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់សម្រាប់ការផ្តល់ និងថែទាំសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្ម ឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួរ ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ និងការជូនដំណឹងទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុន និងសេវាកម្មដៃគូ។ ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

·        ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជននៅពេលចូល ឬផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៍ ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដែលទាមទារការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់
អតិថិជន។

 • ការបញ្ជូនសារ ឬខ្លឹមសារ និងការបញ្ជូនស្ថានភាពនៃសារដែលបានបញ្ជូន។

 • ការកំណត់ និងការផ្សព្វផ្សាយប្រវត្តិរូប ដោយប្រើព័ត៌មានចុះឈ្មោះដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនផ្សេងទៀត ឬអនុញ្ញាតឱ្យស្វែងរកក្នុង អង្គរឆាត ។

 • ដំណើរការវិក្កយបត្រ និងការទូទាត់សម្រាប់ការទិញផលិតផល ឬសេវាកម្មបង់ថ្លៃ។

 • ការត្រួតពិនិត្យនិងឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់អតិថិជនអំពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន។


4-2. ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការកែលម្អសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការកែលម្អសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្ម ផលិតផល និងខ្លឹមសារកាន់តែប្រសើរឡើងនាពេលអនាគត។ ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ការវិភាគគុណលក្ខណៈអតិថិជន លេខអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកមើល ទិដ្ឋភាពផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ឬការចុចដែលផ្ញើដោយក្រុមហ៊ុន ឬដៃគូ និងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ និងកែលម្អសេវាកម្ម។

 • ការបង្កើតគំរូស្ថិតិ និងការកែលម្អសេវាកម្មដោយផ្អែកលើការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

 • ការយល់ដឹងអំពីភាពញឹកញាប់នៃការប្រើប្រាស់ផ្ទាំងនីមួយៗនៅក្នុងកម្មវិធី និងការកែលម្អការរចនាអេក្រង់។

 • ធ្វើការស្ទង់មតិទាក់ទងនឹងសេវាកម្មក្រុមហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន ឬអនាគត។

 • ការបង្កើត និងកែលម្អគំរូសម្រាប់បង្កើតព័ត៌មាន ឬខ្លឹមសារថ្មី (ប្រយោគ រូបភាព សំឡេង។ល។) នៅក្នុងសេវាកម្មដែលបង្កើតប្រយោគដោយផ្អែកលើការបញ្ចូលរបស់អតិថិជន។

 • ការបង្កើត និងកែលម្អគំរូសម្រាប់បង្កើតព័ត៌មាន ឬខ្លឹមសារថ្មី (ប្រយោគ រូបភាព សំឡេង។ល។) នៅក្នុងសេវាកម្មដែលបង្កើតប្រយោគដោយផ្អែកលើការបញ្ចូលរបស់អតិថិជន។


4-3. ឧទាហរណ៍ជាក់លាក់សម្រាប់សុវត្ថិភាព ការការពារការក្លែងបន្លំ និងការឆ្លើយតប

ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវមាតិកាដែលបានណែនាំ រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងដែរ។ ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់គោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ការផ្ញើព័ត៌មានដែលបានណែនាំដល់អតិថិជន ដូចជាផលិតផលដែលបានណែនាំ ឬអត្ថបទព័ត៌មាន ដោយផ្អែកលើភេទ និងប្រវត្តិនៃការទិញ។

 • ការវាស់វែងប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្ញើ;

 • ការផ្ញើ និងបញ្ជូនសារផ្លូវការរបស់គណនី អង្គរឆាត និងការស្ទង់មតិដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវអត្តសញ្ញាណអតិថិជន (លេខសម្គាល់ខាងក្នុង លេខសម្គាល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

លើសពីនេះ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីផ្ញើខ្លឹមសារដែលបានណែនាំ រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានកែលម្អផងដែរ។ នេះរួមមាន៖

ការផ្ញើព័ត៌មានទាក់ទងនឹងកន្លែងស្នាក់នៅ កន្លែងទេសចរណ៍ ប័ណ្ណជាដើម តាមរយៈគណនីផ្លូវការរបស់ អង្គរឆាត ដែលទាក់ទងនឹងទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់អតិថិជន។

ការណែនាំព្រឹត្តិការណ៍ និងប័ណ្ណបញ្ចុះតម្លៃនៅជិតទីតាំងបច្ចុប្បន្ន ឬបានចូលមើលញឹកញាប់របស់អតិថិជន។

 • ការបង្ហាញការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាក់ទងនឹងគេហទំព័រដែលបានចូលមើលដោយអតិថិជន;

 • ការផ្ញើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុន ឬភាគីទីបីដោយផ្អែកលើប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ដូចជាមិត្តភក្តិគណនី អង្គរឆាត ផ្លូវការដែលបានបន្ថែម ផលិតផលដែលបានទិញ សេវាកម្មក្រុមហ៊ុនដែលប្រើញឹកញាប់ ខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះ និងពាក្យស្វែងរកថ្មីៗ ដើម្បីប៉ាន់ស្មានលក្ខណៈដូចជាភេទ ក្រុមអាយុ និង ផលប្រយោជន៍;

 • ការផ្ញើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីក្រុមហ៊ុន ឬភាគីទីបីដោយប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដូចជា ថ្ងៃកំណើត លេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលជាសោ (រួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្ញើនៅលើសេវាកម្មភាគីទីបី) ។

 • ការផ្តល់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវអត្តសញ្ញាណដែលទាក់ទងនឹងអតិថិជន (អ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណខាងក្នុង ការកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

 • ការវាស់ស្ទង់ប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលបានផ្តល់ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណ (ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណខាងក្នុង ការកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

 • ការបង្កើតព័ត៌មានស្ថិតិ និងផ្តល់វាដល់ដៃគូដោយរួមបញ្ចូលគ្នានូវអត្តសញ្ញាណដែលទាក់ទងនឹងអតិថិជន (ឧបករណ៍កំណត់អត្តសញ្ញាណខាងក្នុង ការកំណត់អត្តសញ្ញាណការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ ស្ថានភាពប្រើប្រាស់ រួមទាំងកំណត់ត្រាការចូលប្រើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

ឌីជីថល អង្គរ ផ្តល់នូវមុខងារនៅក្នុងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួន អង្គរឆាត ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនគ្រប់គ្រង និងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដូចជាការត្រួតពិនិត្យ និងកែសម្រួលប្រវត្តិរូបសាធារណៈ និងព័ត៌មានរបស់ពួកគេ រួមទាំងលេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល។ អតិថិជនអាចយោងទៅលើធាតុខាងក្រោមសម្រាប់ទំនិញដែលពួកគេអាចពិនិត្យដោយខ្លួនឯងបាន៖

[ទំព័រដើម] > [បន្ថែម] > [ការកំណត់] > [គណនី ] > [ប្ដូរលេខទូរស័ព្ទ]

[ទំព័រដើម] > [បន្ថែម] > [ការកំណត់] > [គណនី] > [កែសម្រួលប្រវត្តិរូប]

[ទំព័រដើម] > [បន្ថែម] > [ការកំណត់] > [ឯកជនភាព និងសុវត្ថិភាព] > [ការផ្ទៀងផ្ទាត់ពីរជំហាន]


4-4. ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនទាក់ទងនឹង អង្គរឆាត

ក្រុមហ៊ុនស្វែងរកការយល់ព្រមពីអតិថិជនជាចម្បងនៅពេលដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាក់ទងនឹង អង្គរឆាត។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងដែនកំណត់ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន ដំណើរការអាចផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់ណាមួយខាងក្រោម៖

ឧទាហរណ៍ សម្រាប់ការផ្តល់ និងថែទាំសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ការអភិវឌ្ឍន៍ និងការកែលម្អសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន និងសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងការទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានដំណើរការដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានច្បាប់នៃផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ (5) ។

 1. នៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចសន្យាដែលអតិថិជនជាភាគី ឬដើម្បីចាត់វិធានការតាមការស្នើសុំរបស់អតិថិជនមុនពេលចុះកិច្ចសន្យា។

 2. នៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់ការអនុលោមតាមកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដែលក្រុមហ៊ុនជាកម្មវត្ថុ (ដូចជាការអនុលោមតាមដីកាលាតត្រដាងនៅក្រោមច្បាប់ពីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាល);

 3. នៅពេលដែលចាំបាច់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សំខាន់របស់អតិថិជន ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត;

 4. នៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់គោលបំណងនៃការទប់ស្កាត់ ស៊ើបអង្កេត ឬដោះស្រាយសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬការសង្ស័យរបស់វា។

 5. នៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍ស្របច្បាប់ដែលបន្តដោយក្រុមហ៊ុន ឬភាគីទីបី ក្នុងកម្រិតដែលវាមិនបំពានលើសិទ្ធិ ផលប្រយោជន៍ និងសេរីភាពរបស់អតិថិជន (រួមទាំងប្រតិបត្តិការ ឬការកែលម្អប្រព័ន្ធ ការទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ ការថែរក្សាសុវត្ថិភាព។ ទីផ្សារ ស្រាវជ្រាវ ជាដើម);

 6. នៅពេលដែលចាំបាច់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈ ឬសម្រាប់ការរក្សាទុកឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រ ឬសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវ ឬស្ថិតិជាមួយនឹងវិធានការសុវត្ថិភាពសមស្រប។


5. ការបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

បក្រុមហ៊ុនមិនផ្តល់ បង្ហាញ ឬចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយភាគីទីបី លើកលែងតែមានការយល់ព្រមពីអតិថិជន ឬត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ជាធរមាន។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងករណីដូចដែលបានពិពណ៌នាពី 5-1 ដល់ 5-4 ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបី។ អ្នកទទួលរួមមានអ្នកទទួលបន្ទុក និងក្រុមហ៊ុនជាក្រុមដែលមានទីតាំងនៅប្រទេស ឬតំបន់ផ្សេងក្រៅពីលំនៅដ្ឋានរបស់អតិថិជន។

សម្រាប់ការផ្តល់សេវាដោយរលូន អ្នកទទួលបន្ទុក និងក្រុមហ៊ុនជាក្រុមអាចត្រូវបានបន្ថែមជាអ្នកទទួលនាពេលអនាគត។ ក្រុមហ៊ុនមិនអាចបញ្ជាក់ប្រទេស ឬតំបន់ទាំងអស់ដែលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនាពេលអនាគត ប៉ុន្តែប្រសិនបើភាគីទីបីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេស ឬតំបន់បន្ថែមក្លាយជាអ្នកទទួល ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនតាមរយៈគោលការណ៍នេះ។


5-1. ការបង្ហាញដោយបុគ្គល

ព័ត៌មានសាធារណៈ ដូចជាការបង្ហោះ ឬមតិដែលអាចចូលប្រើបានសម្រាប់អតិថិជនដែលមិនបានបញ្ជាក់ ឬច្រើន និងកំណត់ព័ត៌មានទម្រង់ជាសាធារណៈ អាចចូលប្រើបានដោយភាគីទីបីក្រៅពីអតិថិជន។ ដោយសារតែធម្មជាតិនៃទិន្នន័យឌីជីថល ព័ត៌មានបែបនេះអាចត្រូវបានចម្លង រក្សាទុក ឬផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកមើល ដែលនាំឱ្យមានការចូលប្រើភាគីទីបីដោយអចេតនា។ នៅពេលកំណត់ព័ត៌មានកម្រងព័ត៌មាន ឬការបង្ហោះនៅលើសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន អតិថិជនគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះខ្លឹមសារ និងវិសាលភាពនៃការបង្ហាញ។

ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ព័ត៌មានអតិថិជនដែលមានជាសាធារណៈដល់ភាគីទីបី ដែលបន្ទាប់មកអាចត្រូវបានបង្ហោះនៅលើសេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ ក្រុមហ៊ុនធានាថាអ្នកទទួលគោរពតាមប្រព័ន្ធការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ។


5-2. អាជីវកម្មក្រៅប្រព័ន្ធ

ក្រុមហ៊ុនអាចទទួលបានការងារមួយចំនួនដែលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន (ឧ. ការសាងសង់ និងប្រតិបត្តិការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការអភិវឌ្ឍន៍ ការទូទាត់ ការដឹកជញ្ជូន ការគាំទ្រអតិថិជន) ដល់ភាគីទីបី។ ក្នុងករណីបែបនេះ ក្រុមហ៊ុនប្រគល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកទៅឱ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវ រួមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលមានទីតាំងនៅប្រទេស ឬតំបន់ខាងក្រោម។ អ្នកទទួលបន្ទុកទាំងនេះចូលប្រើតែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនចាំបាច់អប្បបរមាសម្រាប់អនុវត្តភារកិច្ចរបស់ពួកគេ ហើយមិនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនលើសពីវិសាលភាពនៃកិច្ចការដែលបានចេញនោះទេ។

ក្រុមហ៊ុនធានាថាអ្នកទទួលបន្ទុកអនុលោមតាមប្រព័ន្ធការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ ពិនិត្យមើលសិទ្ធិរបស់ពួកគេជាអ្នកទទួលបន្ទុក និងកំណត់កាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់នៅក្នុងកិច្ចសន្យាដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនត្រឹមត្រូវ។


5-3. ការប្រើប្រាស់រួមគ្នាក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជាក្រុម

ក្រុមហ៊ុនរួមគ្នាប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុង '3 ។ ប្រភេទនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបាន' ក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនជាក្រុមដែលមានទីតាំងនៅប្រទេស ឬតំបន់ខាងក្រោម។ ឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនជាក្រុមអាចសំដៅលើព័ត៌មានដែលបានចុះឈ្មោះជាមួយសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន ដើម្បីសម្រួលដល់ការបង្កើតគណនីសម្រាប់សេវាកម្មរបស់ពួកគេ។

គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់រួមគ្នាគឺដូចគ្នានឹងគោលបំណងប្រើប្រាស់ដែលមានចែងក្នុង '4 ។ គោលបំណងនៃការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន' ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រួមគ្នា 'ក្រុមហ៊ុន' សំដៅលើក្រុមហ៊ុនជាក្រុមរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយ 'សេវាកម្មក្រុមហ៊ុន' សំដៅលើសេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុនជាក្រុម។


5-4. ការបន្តអាជីវកម្ម

នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃប្រតិបត្តិការសាជីវកម្ម ដូចជាការទិញយក ការរួមបញ្ចូលគ្នា ឬការផ្លាស់ប្តូរអង្គភាពអាជីវកម្មដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគ្របដណ្តប់ដោយគោលការណ៍នេះ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានផ្ទេរទៅឱ្យអ្នកស្នងតំណែងអាជីវកម្មក្នុងដែនកំណត់ដែលអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន។


5-5. ការផ្តល់សេវាក្រុមហ៊ុន។ល។

ក្នុងករណីខាងក្រោមនេះ ក្នុងដែនកំណត់ដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ក្រុមហ៊ុនអាចផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភាគីទីបី រួមទាំងដៃគូ ដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ដូចជា ឈ្មោះ
អាស័យដ្ឋាន ព័ត៌មានទីតាំងលម្អិត ឬខ្លឹមសារសាររបស់ អង្គរឆាត៖

 • នៅពេលចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់ ឬការកែលម្អគុណភាពនៃសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន (រួមទាំងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ និងផ្សព្វផ្សាយទាក់ទងនឹងសេវាកម្មក្រុមហ៊ុន)។

 • នៅពេលចាំបាច់សម្រាប់ការពិចារណាលើសេវាកម្មថ្មីដោយក្រុមហ៊ុន។

 • នៅពេលចាំបាច់សម្រាប់ការទប់ស្កាត់ការក្លែងបន្លំ;

 • នៅពេលផ្តល់ដល់ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេត ស្រាវជ្រាវ ឬវិភាគ។

ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលបន្ថែមគណនី អង្គរឆាត ផ្លូវការជាមិត្តភ័ក្តិ ឬសន្ទនាជាមួយវា ឬចូលក្នុងបន្ទប់ជជែកគ្នាជាក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណនី អង្គរឆាត ផ្លូវការ ព័ត៌មានចាំបាច់តិចតួចបំផុតដូចជា លេខសម្គាល់ខាងក្នុងដែលបានកំណត់ទៅគណនីអតិថិជន និងការកំណត់ភាសាត្រូវបានបញ្ជូនដើម្បីជួយសម្រួលដល់ ការផ្តល់សេវាក្រុមហ៊ុនដោយរលូន។

សម្រាប់សេវាកម្ម ឬមុខងារមួយចំនួនក្នុងនាមដៃគូ អតិថិជនអាចត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបន្ថែម ដូចជាអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬលេខទូរស័ព្ទជាដើម។ ក្នុងករណីបែបនេះ ការយល់ព្រមបន្ថែមត្រូវបានស្នើសុំ មុនពេលអតិថិជនផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់ប្រតិបត្តិករទាំងនោះ។

លើសពីនេះ ការដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយដៃគូធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌ និងគោលការណ៍ដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកទទួលនីមួយៗ។ ក្រុមហ៊ុនធានាថាអ្នកទទួលគោរពតាមប្រព័ន្ធការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេ។


5-6. ការអនុលោមភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជ្ញាធរសាធារណៈ

ក្រុមហ៊ុនអាចបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដល់ភ្នាក់ងារអនុវត្តច្បាប់ តុលាការ ឬភាគីទីបីផ្សេងទៀតដោយអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន ដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីច្បាប់ ដូចជាដីកា ឬក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់ ដូចជាការគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិត ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ដូចជាការគំរាមកំហែងអត្តឃាត ឬគ្រាប់បែកជាដើម។


6. ការគ្រប់គ្រងសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំធ្វើការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលប្រមូលបានពីលោកអ្នកឱ្យបានត្រឹមត្រូវ និងបានបង្កើតនូវគោលការណ៍ជាមូលដ្ឋានដើម្បីគ្រប់គ្រងផងដែរ។ ការពារព័ត៌មាននៃស្ថាប័ន, ភាពផ្ទាល់ខ្លួន, រូបវន្តបុគ្គល, និងមានវិធានការសុខសុវត្ថិភាពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់យើងខ្ញុំ។

ជាទូទៅក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំភាគច្រើនធ្វើការរក្សានូវព័ត៌មានរបស់អតិថិជន លុះត្រាតែអតិថិជនធ្វើការស្នើសុំលុបចោលគណនី។ តាមរយៈការស្នើសុំបែបនេះ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំធ្វើការរក្សាទុកនូវព័ត៌មានរបស់អតិថិជនទាំងអស់សម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយ ហើយបន្ទាប់មកយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលុបចោលដោយស្របទៅតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដែលបានចែង។


6-1. វិធានការសុវត្ថិភាព

ដើម្បីគោរព និងការពារឯកជនភាព រួមទាំងការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន និងការពារពីការចូលទៅប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត, ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តនូវវិធានការសុវត្ថិភាពជូនដល់ ស្ថាប័ន, ភាពផ្ទាល់ខ្លួន, រូបវន្តបុគ្គល និងចាត់វិធានការនូវបច្ចេកទេសយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ វិធានការទាំងនេះរួមមានការគ្រប់គ្រងនូវសុវត្ថិភាពតាមស្តង់ដារឧស្សាហកម្មនៅលើបណ្តាញ ដើម្បីការពារពីការចូលប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត, ការដាក់បង្ហាញ, ការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ, ជម្លោះ និងការបំផ្លាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។

ជាឧទាហរណ៍ ក្រុមហ៊ុនអនុវត្តនូវវិធានការដូចជា៖

 • ផ្តល់ជូននូវមុខងារអ៊ិនគ្រីបសារ

 • ការគ្រប់គ្រងពីការចូលប្រើប្រាស់យ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃភាពចាំបាច់

 • ការត្រួតពិនិត្យនូវសុវត្ថិភាព 24ម៉ោង លើ 24ម៉ោង

 • ប្រមូលការវាយតម្លៃពីប្រភពខាងក្រៅ ដើម្បីធ្វើការគោលដៅក្នុងការវាយតម្លៃនូវវិធានការ សុវត្ថិភាព

 • ធ្វើការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍នូវបច្ចេកវិទ្យាសុវត្ថិភាពថ្មីៗបន្ថែមទៀត។

ក្រុមហ៊ុនមិនផ្តល់មធ្យោបាយណាមួយសម្រាប់ចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយគ្មានការអនុញ្ញាតដល់ភាគីទីបីនោះទេ។

ទោះជាយ៉ាងណា, គ្មានវិធីសាស្រ្តណាមួយក្នុងការបញ្ជូន ឬរក្សាទុកឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចឱ្យមានសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងបាននោះទេ, ហើយក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមិនអាចធានាជូនបាននូវសុវត្ថិភាពទាំងស្រុងក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការបញ្ជូន និងកំពុងរក្សាទុកទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធផងដែរ ។

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការយល់ដឹងរបស់អតិថិជនមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីការពារឯកជនភាព និងការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ អតិថិជនមិនគួរចែករំលែកពាក្យសម្ងាត់ ឬប្រើពាក្យសម្ងាត់ដូចគ្នាទៅនឹងសេវាកម្មផ្សេងទៀតនោះទេ។ ប្រសិនបើអតិថិជនសង្ស័យថាមានការចូលទៅប្រើប្រាស់គណនីរបស់ពួកគេដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬមានការបំពានទៅលើសិទ្ធិសុវត្ថិភាពផ្សេងនោះ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដោយការប្រើប្រាស់តាមរយៈទម្រង់សំណួរ។

 

6-2. ទីតាំងរក្សាទុកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំរក្សាទុកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ AWS ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី។


6-3. រយៈពេលរក្សាទុកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

ក្រុមហ៊ុនធ្វើការប្រមូល និងរក្សាទុកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន ដើម្បីផ្តល់ជូនសេវាកម្មដែលបានដាក់ស្នើសុំ ដែលសម្រេចបាននូវគោលបំណងដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះ និងគោរពទៅតាមច្បាប់ជាធរមាន។

ភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនធ្វើការរក្សាទុកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន លុះត្រាតែមានការស្នើសុំលុបចោលគណនី។ បន្ទាប់ពីមានការលុបចោលគណនី ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងរក្សាទុកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន សម្រាប់រយៈពេលជាក់លាក់ណាមួយទៅតាមគោលបំណងដូចខាងក្រោម៖

 • ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អតិថិជន

 • ការដោះស្រាយវិវាទ និងការចេញវិក័យប័ត្រ

 • ការរកឃើញ និងការពារពីការប្រើប្រាស់មិនត្រឹមត្រូវ
  ឬបំពានទៅលើសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន

 • ការអនុលោមតាមច្បាប់
  ឬបទប្បញ្ញត្តិដែលបានកំណត់ដោយមានការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតរយៈពេលសម្រាប់រក្សាទុកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនដោយផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យមួយចំនួនដូចជា៖

 • ទៅតាមអត្ថបទ, រូបភាព, វីដេអូ,  និងសំឡេងដែលបានផ្ញើនៅក្នុងបន្ទប់ជជែកកំសាន្តរបស់ អតិថិជនដែលត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងរយៈពេលខ្លី ហើយបន្ទាប់មកត្រូវបានធ្វើការលុបចោល ចេញពីសើវើរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

 • ព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំធ្វើការប្រមូលសម្រាប់គោលបំណងដែលបានកំណត់ត្រូវបានលុប ចោលភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយដែលគោលបំណងនោះបានសម្រេចរួចរាល់។

 • ប្រសិនបើអតិថិជនបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីគោលបំណងដែលចង់រក្សាទុកសម្រាប់រយៈពេលបន្ថែមទៀតនូវព័ត៌មានទាំងនោះ, ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំគោរពក្នុងការផ្តល់ជូន នឹងរក្សាទុក បន្តទៀតសម្រាប់អតិថិជនទៅតាមការស្នើសុំនេះផងដែរ។

 • ក្រុមហ៊ុនរក្សាទុកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនន្តរបស់អតិថិជនដោយអនុលោមទៅតាមច្បាប់ និងបទ ប្បញ្ញត្តិជាធរមាន។

ក្រុមហ៊ុនក៏អាចធ្វើការរក្សាទុកនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនបានដែរក្នុងទ្រង់ទ្រាយដែលមិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណបុគ្គល បន្ទាប់ពីរយៈពេលរក្សាទុកបានកំណត់ដោយច្បាប់ជាធរមាន និងបទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុង។


7. ជម្រើសរបស់អតិថិជនចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

អតិថិជនមានសិទ្ធិចំពោះព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានដំណើរការដោយក្រុមហ៊ុន ដូចដែលបានទទួលស្គាល់ពីច្បាប់ជាធរមាន។ សិទ្ធិទាំងនេះរួមមានសិទ្ធិចូលប្រើប្រាស់, ស្នើសុំការកែតម្រូវ, លុបចោល, រឹតបន្តឹងដំណើរការ, ដកចេញពីការយល់ព្រម, ច្រកទិន្នន័យ,  បញ្ជាក់ពីទិន្នន័យកំពុងដំណើរការ, និងស្នើសុំការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើការសម្រេចចិត្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំប្រឹងប្រែងផ្តល់នូវលក្ខណៈជាពិសេសទៅលើសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ ដូចជាការកែសម្រួលទម្រង់ដើម, ចូលទៅកំណត់ ការប្រមូលទិន្នន័យ, ការប្រើប្រាស់, និងការចែករំលែកព័ត៌មាន, និងការគ្រប់គ្រងវិសាលភាពនៃការមើលឃើញពីការដាក់បង្ហោះ, ការបដិសេធសម្រាប់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម, និងការលុបចោលគណនី។  អតិថិជនគួរតែពិនិត្យ និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានដែលហួសសម័យ ឬព័ត៌មានដែលមិនត្រឹមត្រូវឱ្យបានទៀងទាត់។

ជាឧទាហរណ៍, ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូននូវលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដូចជា៖

 • ត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានប្រូហ្វាលជាសាធារណៈរបស់ អង្គរឆាត និងការកំណត់ លេខសម្គាល់នៅក្នុង អង្គរឆាត ID

 • ត្រួតពិនិត្យ និងផ្លាស់ប្តូរលេខទូរស័ព្ទ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល, ការលុបចោលនូវអាសយដ្ឋាន អ៊ីមែល

 • អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រើប្រាស់លេខ សម្គាល់ អង្គរឆាត ID

 • អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនផ្សេងទៀតដែលបានកត់ត្រាលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនរួចហើយ
  អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងគ្នាបានតាមរយៈ អង្គរឆាត

 • ការបន្ថែមនូវទំនាក់ទំនងដោយស្វ័យប្រវត្តិពីក្នុងឧបករណ៍កត់ត្រានូវសៀវភៅអាសយ
  ដ្ឋានរបស់អតិថិជន

 • អនុញ្ញាតឱ្យមិត្តភ័ក្តិអាចចូលមើលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនបាន

 • អតិថិជនអាចចូលទៅមើលពីការប្រើប្រាស់, ធ្វើការលុបចោល, និងទាញយកប្រវត្តិនៃការប្រើ ប្រាស់សេវាកម្មទាំងអស់បាន

ប្រសិនបើអតិថិជនមិនអាចចូលប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដោយជាក់លាក់ណាមួយនៅលើសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានទេ ឬចង់ធ្វើការស្នើសុំនូវការដាក់បង្ហាញ, ការកែតម្រូវ, ការលុបចោល, ឬប្រើប្រាស់សិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ជាធរមាន នោះ អតិថិជនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានដោយចូលទៅកាន់ផ្នែក 'នីតិវិធីនៃការបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន'។

ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការឆ្លើយតបវិញទៅកាន់ការសាកសួររបស់អតិថិជនក្នុងរយៈពេលដ៏សមរម្យមួយ បន្ទាប់ពីបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់នូវអត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជន ស្របតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ប្រសិនបើអតិថិជនមានបំណងចង់ផ្ញើការសាកសួរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សូមមើលព័ត៌មានពីអាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ដែលមាននៅខាងក្រោម។

ទោះជាយ៉ាងណា, ក្រុមហ៊ុនមិនអាចធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់អតិថិជនបានទេ នៅក្នុងករណីមួយចំនួនដែលត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់ដូចខាងក្រោម៖

 • ប្រសិនបើការបង្ហាញអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិត, រាងកាយ, ទ្រព្យសម្បត្តិ, ឬសិទ្ធិ និងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត

 • ប្រសិនបើការលាតត្រដាងនេះរារាំងដល់ប្រតិបត្តិការត្រឹមត្រូវនៃអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ

 • ប្រសិនបើការបើកបង្ហាញនេះមានការបំពានទៅលើច្បាប់

 • ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនធ្វើការអាចផ្ទៀងផ្ទាត់បានថា សំណើនេះបានមកពីអតិថិជនពិត ប្រាកដ ឫយ៉ាងណា

 • ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមានភាពសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការបដិសេធសំណើនេះ

ប្រសិនបើអតិថិជនលែងចង់ប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬដកចេញពីការយល់ព្រមនូវដំណើរការព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមានភាពចាំបាច់សម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនជូនដល់ពួកគេអតិថិជនអាចជ្រើសរើសយកនូវការលុបចោលគណនីទាំងមូលរបស់ពួកគេបាន។ ទោះជាយ៉ាងណា,  ការដកចេញពីការយល់ព្រមនេះ មិនប៉ះពាល់ដល់ភាពស្របច្បាប់នៃដំណើរការពីមុនពេលនៃការដក ចេញនោះទេ។

សម្រាប់ការសាកសួរ ឬមានចម្ងល់អំពីការប្រើប្រាស់នូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុន តាមរយៈទម្រង់សំណួរ។

ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ អាចគិតថ្លៃសេវាសម្រាប់ដំណើរការនូវសំណើនេះតាមនីតិវិធីដាច់ដោយឡែកដែលបានបង្កើតឡើង, លើកលែងតែផ្នែកណាដែលមិនបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ជាធរមានតែប៉ុណ្ណោះ។


8. ព័ត៌មានសំខាន់ៗផ្សេងទៀត

គោលការណ៍នេះអាចមានការផ្លាស់ប្តូរបាន។ កំណែចុងក្រោយបំផុតនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពតែងតែត្រូវបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រដែលរបស់អ្នកមើល, ដូច្នេះសូមពិនិត្យមើលមាតិកាចុងក្រោយបំផុតដែលបានដាក់ឱ្យអនុវត្ត។

សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗ, ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនក្នុងលក្ខណៈជាពិសេសហើយងាយស្រួលយល់បំផុត។


8-1. ឯកជនភាពរបស់កុមារ

សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនជាទូទៅគឺសំដៅទៅលើសាធារណជនទូទៅទាំងអស់។ ប្រសិនបើអតិថិជនជាកុមារបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន, ពួកគួរត្រូវតែមានការយល់ព្រមពីអាណាព្យាបាលដោយស្របច្បាប់។ ដោយអតិថិជនធ្វើការប្រកាស និងធានាថាពួកគេមានសមត្ថភាព និងលទ្ធភាពចាំបាច់តាមច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ, ឬក្នុងករណីដែល មានការយល់ព្រមឱ្យប្រើប្រាស់បានពីអាណាព្យាបាលរបស់ពួកគេ។ សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនមានការរឹតបន្តឹងទៅលើអាយុ ដោយមិនអាចធ្វើការចូលប្រើប្រាស់បានទេ ប្រសិនបើអាយុរបស់ពួកគេមិនទាន់ដល់ការកំណត់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវសេវាកម្មទាំងនោះបាន។

ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិការពារឯកជនភាពរបស់កុមារក្នុងកម្រិតខ្ពស់ នូវការមិនប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារកម្ពុជា (ដែលមានអាយុក្រោម 12 ឆ្នាំ)។  ប្រសិនបើមានការកំពុងប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីបណ្តាកុមារនៅក្នុងប្រទេស ឬតំបន់ណាមួយ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតាមរយៈទម្រង់សាកសួរដោយប្រើប្រាស់អ៊ីមែល ឬអាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ដូចខាងក្រោម។ ប្រសិនបើមានការប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់កុមារដោយអចេតនា នៅក្នុងប្រទេស ឬតំបន់ណាមួយនោះ, ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងចាត់នូវវិធានការសមស្របមួយក្នុងការធ្វើឱ្យសុពលភាពរបស់គណនីដែលពាក់ព័ន្ធ លុបចោលនូវព័ត៌មានទាំងអស់នោះចេញពីកំណត់ត្រារបស់គណនីនោះភ្លាមៗ។


8-2. ទំនាក់ទំនងព័ត៌មាន

លើកលែងតែដូចករណីដែលបានលើកឡើងនៅកន្លែងផ្សេងទៀត, ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យសម្រាប់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនដែលប្រមូលបានតាមរយៈសេវាកម្មដោយផ្អែកលើគោលការណ៍ទាំងនេះ។ សម្រាប់ការសាកសួរបន្ថែមអំពីគោលការណ៍ទាំងនេះ, សំណួរ,        ចម្ងល់, ការពិគ្រោះយោបល់ផ្សេងៗអំពីដំណើរការនូវព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជននៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ, សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈការសាកសួរដោយប្រើប្រាស់អ៊ីមែល ឬអាសយដ្ឋានប្រៃសណីយ៍ដូចខាងក្រោម។


 ក្រុមហ៊ុន ឌីជីថល អង្គរ ខូអិលធីឌី

កំណត់សម្គាល់: គោលការណ៍ឯកជនភាព

អាស័យដ្ឋាន៖ អគារជាន់ទី3, ផ្ទះលេខ 630A, ផ្លូវជាតិលេខ 2, ភូមិទួលរកា សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម, ខណ្ឌមានជ័យ, រាជធានីភ្នំពេញ, ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

មន្ត្រីនៃឯកជនភាព៖ លោក JASON OH

ប្រធានផ្នែកអភិបាលកិច្ចនៃឯកជនភាព


8-3. ការផ្លាស់ប្តូរចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាព

គោលការណ៍នេះអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរបានគ្រប់ពេលវេលា ហើយកំណែចុងក្រោយបំផតតែងតែត្រូវបានដាក់បង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកមើល។ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការជូនដំណឹងដល់អតិថិជនតាមរយៈការជូនដំណឹងនៅក្នុងសេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំក្នុងលក្ខណៈដែលមានភាពងាយស្រួលយល់បំផុត។ សូមពិនិត្យមើលមាតិកាចុងក្រោយបំផុតនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពឱ្យបានហ្មត់ចត់។

ប្រសិនបើអតិថិជនមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូររបស់យើងខ្ញុំនោះទេ ហើយលែងចង់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំ អតិថិជនអាចធ្វើការបិទគណនីរបស់ពួកគេបាន។ ការបន្តនូវការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងខ្ញុំបន្ទាប់ពីបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរដែលត្រូវបានជូនដំណឹង ឬបោះពុម្ពផ្សាយគឺជាការទទួលយករាល់ការផ្លាស់ប្តូរ និងមានការយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មរួចរាល់ហើយផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត, ប្រសិនបើមានការតម្រូវពីច្បាប់ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការស្វែងរកនូវការយល់ព្រមពីអតិថិជនជាមុនសិនផងដែរ។


ក្រុមហ៊ុន ឌីជីថល អង្គរ ខូអិលធីឌី

នាយកប្រតិបត្តិ - JASON OH

ដាក់ចូលឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ នៅថ្ងៃទី 01 ខែ 12 ឆ្នាំ 2023